REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU AGROLIGA 2005

 

1.     Organizatorem Konkursu „AGROLIGA 2005” jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z Oddziałami w Bratoszewicach, Kościerzynie i Piotrkowie Trybunalskim.

2.     Powołana Wojewódzka Komisja Konkursu „AGROLIGA 2005”:

·        zapozna się z kandydatami zgłoszonymi z Oddziałów Bratoszewice, Kościerzyn i Piotrków Trybunalski,

·        do dnia 10 maja 2005 r. zatwierdzi listę kandydatów,

·        sylwetki zatwierdzonych kandydatów zostaną opublikowane w miesięczniku RADA w numerze czerwcowym oraz zaprezentowane na tablicach informacyjnych podczas Dni Otwartych Drzwi w Kościerzynie i Bratoszewicach oraz innych imprezach organizowanych przez WODR,

·        do dnia 10 lipca 2005 r. dokona oceny kandydatów według następujących zasad:

-         każdy przedstawiciel Komisji przyzna kandydatom punkty w skali

1 – 15 oceniając wyniki produkcyjne i osiągnięcia, estetykę obejścia, płynność finansową i perspektywę rozwoju (gospodarstwa, firmy).

3.     Zwycięzcy Konkursu „AGROLIGA 2005” zostaną wyłonieni na podstawie:

-         punktów przyznawanych przez Komisję,

-         głosów oddanych przez czytelników miesięcznika RADA,

-         głosów oddanych podczas plebiscytów zorganizowanych na Dniach Otwartych Drzwi w Kościerzynie i Bratoszewicach oraz innych imprezach organizowanych przez WODR,

-         głosów zebranych przez kandydatów.

4.     Komisja policzy głosy, przy czym za każde 100 głosów kandydat otrzyma 1 punkt.

5.     Suma punktów wynikających z głosowania oraz punktacji Komisji wyłoni Mistrza Wojewódzkiego w kategorii Rolnicy i w kategorii Firmy.

6.     Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 sierpnia 2005 r. podczas otwarcia Wystawy Rolniczej ROL – SZANSA 2005 w Piotrkowie Trybunalskim.

7.     Witryna naszego sponsora: http://www.e-odchudzanie.com.pl/magnet-strong-opinie.html

Mistrz Wojewódzki w kategorii Rolnicy i w kategorii Firmy zostanie zgłoszony do finału