USTAWA

z dnia 9 września 2000 r.

o powszechnym spisie rolnym w 2002 r.

(Dz. U. z 2000 r., nr 99, poz. 1072)

 

Rozdział 1

Termin i zakres spisu

Art. 1. Powszechny spis rolny, zwany dalej "spisem", będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 21 maja 2002 r. do 8 czerwca 2002 r., według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godzinie 2400.

Art. 2. Spisem zostaną objęte:

                1) indywidualne gospodarstwa rolne,

                2) działki rolne,

                3) osoby fizyczne będące właścicielami zwierząt gospodarskich, nie posiadające użytków rolnych lub posiadające użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha,

                4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie upraw rolnych, warzywnictwa, ogrodnictwa, chów i hodowla zwierząt, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, gospodarki łowieckiej, hodowli i pozyskiwania zwierząt łownych łącznie z pokrewną działalnością usługową,

                5) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które niezależnie od rodzaju działalności podstawowej są użytkownikami użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub prowadzą chów zwierząt gospodarskich.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

                1) gospodarstwie rolnym - oznacza to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

                2) indywidualnym gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha,

                3) działce rolnej - oznacza to gospodarstwo rolne będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób, o powierzchni użytków rolnych od 0,1 ha do 1 ha włącznie,

                4) osobie fizycznej będącej właścicielem zwierząt gospodarskich - oznacza to osobę fizyczną nie posiadającą użytków rolnych lub posiadającą użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, posiadającą zwierzęta gospodarskie: bydło, trzodę chlewną, konie, owce, kozy, drób, króliki i pozostałe zwierzęta futerkowe oraz pnie pszczele,

                5) użytkowniku indywidualnego gospodarstwa rolnego lub działki rolnej - oznacza to osobę fizyczną lub grupę osób mających w faktycznym użytkowaniu grunty rolne i leśne, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami czy użytkują je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty te są zlokalizowane w jednej czy w kilku gminach.

Art. 4. 1. W ramach spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych będą zebrane następujące informacje o:

                1) powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego i jego położeniu,

                2) strukturze własnościowej użytków rolnych,

                3) strukturze dochodów,

                4) działalności gospodarczej,

                5) pracujących w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

                6) powierzchni zasiewów,

                7) powierzchni:

                            a) upraw poplonów,

                            b) upraw grzybów jadalnych,

                            c) upraw nawadnianych,

                8) pogłowiu zwierząt gospodarskich według gatunków i grup produkcyjno-użytkowych,

                9) rozdysponowaniu produkcji rolniczej,

                10) infrastrukturze indywidualnego gospodarstwa rolnego,

                11) rodzajach budynków i budowli, ich powierzchni i przeznaczeniu,

                12) magazynowaniu w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w tym:

                            a) potencjalnej pojemności magazynowej do przechowywania zbóż, kiszonek, warzyw i owoców,

                            b) powierzchni albo pojemności do przechowywania nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego,

                13) stosowaniu nawozów i pestycydów w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

                14) ciągnikach,

                15) maszynach i urządzeniach rolniczych,

                16) wybranych wydatkach w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

oraz imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego.

2. W ramach spisu u użytkowników działek rolnych i u osób fizycznych będących właścicielami zwierząt gospodarskich będą zebrane odpowiednio informacje określone w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w pkt 7 lit. a) i c), pkt 12 lit. a), pkt 15 i pkt 16.

3. W ramach spisu u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będą zebrane odpowiednio informacje określone w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w pkt 10.

Art. 5. Formularz spisowy zawierający pytania do spisu:

                1) w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowi załącznik nr 1 do ustawy,

                2) u użytkowników działek rolnych i u właścicieli zwierząt gospodarskich stanowi załącznik nr 2 do ustawy,    

                3) u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, określonych w art. 2 pkt 4 i 5, stanowi załącznik nr 3 do ustawy.

Rozdział 2

Organizacja spisu, obowiązki spisowe i ochrona danych

Art. 6. 1. Spis zostanie przeprowadzony łącznie z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań uregulowanym ustawą z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 93, poz. 1026) przez rachmistrzów spisowych, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1.

2. Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym jest obowiązkowe.

Art. 7. 1. Spis w indywidualnych gospodarstwach rolnych, u użytkowników działek rolnych oraz u osób fizycznych będących właścicielami zwierząt gospodarskich przeprowadzą rachmistrze spisowi, powołani do prowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 1.

2. Użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych, użytkownicy działek rolnych oraz osoby fizyczne będące właścicielami zwierząt gospodarskich obowiązani są do udzielenia rachmistrzom spisowym ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, odpowiedzi udzielają inne pełnoletnie osoby wspólnie z nimi zamieszkałe.

4. Do spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, u użytkowników działek rolnych oraz u osób fizycznych będących właścicielami zwierząt gospodarskich stosuje się odpowiednio przepisy art. 9-17 i art. 19-20 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 1.

Art. 8. 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wypełnią we własnym zakresie formularz spisowy i przekażą go do urzędu statystycznego województwa, na którego terenie położona jest siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w terminie do dnia 10 czerwca 2002 r.

2. Osoby działające w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej obowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym, podania swego imienia i nazwiska oraz podpisania formularza spisowego.

3. W zakresie obowiązków przekazywania danych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz ochrony tych danych stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 1, art. 10, art. 30 pkt 3, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 56-58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668).

Rozdział 3

Przepis końcowy

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. (poz. 1072)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Załącznik nr 3

    04-12-2001