USTAWA

z dnia 3 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy o podatku rolnym.

(Dz. U. z 1998 r., nr 108, poz. 681)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926) w art. 18 po wyrazach "z 1 ha" dodaje się wyraz "przeliczeniowego".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

04-12-2001