USTAWA

z dnia 16 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

(Dz. U. z 2001 r., nr 22, poz. 248)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) zapobiegania przenikaniu organizmów szkodliwych przez granicę państwową oraz rozprzestrzenianiu się tych organizmów w kraju,

3) zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin.";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organizmy szkodliwe - zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie, wirusy, wiroidy i inne mikroorganizmy, które mogą spowodować szkody w roślinach i produktach roślinnych,

2) świadectwo fitosanitarne - dokument określający stan fitosanitarny roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, wystawiony przez służbę ochrony roślin państwa, z którego są wywożone,

3) paszport roślin - dokument dotyczący stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych do obrotu,

4) inne wymagania fitosanitarne - środki zapobiegawcze ograniczające możliwość wprowadzania na polski obszar celny i przemieszczania w ramach procedury tranzytu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów zawierających organizmy szkodliwe,

5) rośliny - żywe rośliny lub ich części, wraz z nasionami w znaczeniu botanicznym, z wyjątkiem nasion, które nie są przeznaczone do siewu; w szczególności za żywe części roślin uznaje się:

a) owoce i warzywa, z wyjątkiem zamrożonych do temperatury nie wyższej niż minus 18°C,

b) bulwy, bulwocebule, cebule i kłącza,

c) kwiaty cięte,

d) ścięte drzewa oraz ich gałęzie z liśćmi,

e) sadzonki zielne i zrazy półzdrewniałe i zdrewniałe,

f) kultury tkankowe roślin,

6) produkt roślinny - nieprzetworzony lub wstępnie przetworzony materiał pochodzenia roślinnego niebędący rośliną,

7) przedmioty - rzeczy niebędące roślinami i produktami roślinnymi, które mogą zawierać organizmy szkodliwe, stanowiące zagrożenie dla roślin uprawnych,

8) środki ochrony roślin - substancje biologicznie czynne i preparaty zawierające jedną lub więcej substancji biologicznie czynnych i ich metabolity, mikroorganizmy i produkty ich życiowej działalności, a także żywe organizmy przeznaczone do:

a) ochrony roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przed organizmami szkodliwymi,

b) niszczenia niepożądanych roślin,

c) regulowania wzrostu i rozwoju roślin oraz innych procesów biologicznych w roślinach, z wyjątkiem roślin przeznaczonych wyłącznie do nawożenia,

d) poprawy właściwości lub skuteczności substancji lub mieszanin substancji wykorzystywanych do celów, o których mowa w lit. a)-c),

9) substancja biologicznie czynna - aktywną część środka ochrony roślin,

10) okres karencji - czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji,

11) okres prewencji - czas, w którym ludzie i zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami, na których zastosowano środki ochrony roślin, oraz przebywać w ich pobliżu, a także w obiektach, w których stosowano te środki,

12) kontrola fitosanitarna - czynności mające na celu stwierdzenie, czy rośliny, produkty roślinne i przedmioty, w tym również środki transportu służące do ich przywożenia, wywożenia i przewożenia, oraz miejsca ich przechowywania i przeładunku nie zawierają organizmów szkodliwych i czy spełniają inne wymagania fitosanitarne,

13) partia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów - ilość roślin, produktów roślinnych jednego gatunku lub przedmiotów pochodzących od jednego nadawcy, przewożonych tym samym środkiem transportu do jednego odbiorcy,

14) konfekcjonowanie środków ochrony roślin - przepakowywanie ich z większych opakowań do mniejszych,

15) obrót - oferowanie do nabycia, nabycie oraz zbywanie środków ochrony roślin, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

16) posiadacz - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne i przedmioty,

17) pozostałość środka ochrony roślin - jedną lub więcej substancji biologicznie czynnych, ich metabolitów, produktów rozkładu i produktów reakcji, obecnych w roślinach lub na ich powierzchni, w produktach pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i w środowisku, w wyniku stosowania środka ochrony roślin.";

3) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zawiadamiania właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin, zwanego dalej «wojewódzkim inspektorem», lub właściwego miejscowo organu gminy o ich wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia,"

b) w ust. 3 po wyrazach "w drodze decyzji" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 3a.";

4) dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe sposoby zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością, których zwalczanie wynika z zobowiązań międzynarodowych lub których występowanie może:

1) przyczynić się do znacznego lub całkowitego zniszczenia roślin lub produktów roślinnych,

2) uniemożliwić uprawę roślin na zarażonym gruncie.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić metody zwalczania organizmów szkodliwych i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się, biorąc pod uwagę metody przyjęte przez międzynarodowe organizacje ochrony roślin.

Art. 3b. 1. Zabrania się hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, może zezwolić na hodowlę lub przechowywanie organizmów, o których mowa w ust. 1, jeżeli organizmy te przeznaczone są do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.";

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Organ gminy, który otrzymał zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego podlegającego obowiązkowi zwalczania, przekazuje je niezwłocznie właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi, który prowadzi ewidencję występowania organizmów szkodliwych.

2. Wojewódzki inspektor sprawdza informacje zawarte w zawiadomieniu, a w razie ich potwierdzenia ustala zasięg występowania organizmów szkodliwych, liczbę lub wielkość partii porażonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz zawiadamia o tym ich posiadaczy.";

6) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. W razie stwierdzenia wystąpienia organizmów szkodliwych charakteryzujących się szczególną szkodliwością wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wyznacza strefy porażenia, w których występują te organizmy, a w razie potrzeby - strefy bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do stref porażenia, w których powinny być stosowane środki zapobiegawcze.

2. Strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa wyznaczane są na okres niezbędny do zwalczenia organizmów szkodliwych charakteryzujących się szczególną szkodliwością.

3. Po stwierdzeniu braku organizmów szkodliwych, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, znosi wyznaczone strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem organizmów szkodliwych charakteryzujących się szczególną szkodliwością, mając na uwadze zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tych organizmów.";

7) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Wprowadzanie na polski obszar celny, wyprowadzanie z polskiego obszaru celnego lub przemieszczanie roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w ramach procedury tranzytu";

8) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rośliny, produkty roślinne, przedmioty oraz środki ich transportu wprowadzane na polski obszar celny są wolne od organizmów szkodliwych, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz spełniają inne wymagania fitosanitarne.",

b) w ust. 2 wyraz "przewożonych" zastępuje się wyrazami "przemieszczanych w ramach procedury tranzytu";

9) dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, może zakazać wprowadzania na polski obszar celny i przemieszczania w ramach procedury tranzytu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów, w których występują organizmy szkodliwe podlegające obowiązkowi zwalczania, w razie szczególnego zagrożenia organizmami szkodliwymi, których przywóz jest zabroniony, jak również innymi organizmami szkodliwymi mogącymi spowodować znaczne straty w uprawach roślin, mając na uwadze zapobieżenie przedostawaniu się tych organizmów na teren kraju.";

10) art. 8-10 otrzymują brzmienie:

"Art. 8. 1. Ze względów fitosanitarnych zabrania się wprowadzania na polski obszar celny roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, może zezwolić na wprowadzenie na polski obszar celny roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie jest zabronione, jeżeli są one przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

Art. 9. 1. Każda partia roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, wprowadzana na polski obszar celny, wyprowadzana z polskiego obszaru celnego oraz przemieszczana w ramach procedury tranzytu powinna być zaopatrzona w świadectwo fitosanitarne, chyba że przepisy państwa, do którego rośliny i produkty roślinne oraz przedmioty są wywożone, świadectwa takiego nie wymagają.

2. Świadectwo fitosanitarne dotyczące wprowadzanych na polski obszar celny roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wystawia się w języku polskim albo angielskim, albo francuskim, albo niemieckim, albo rosyjskim, jeżeli porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.

3. Świadectwo fitosanitarne dotyczące wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wystawia właściwy terenowo wojewódzki inspektor; odpowiedni w tej sprawie wniosek składa się co najmniej pięć dni przed planowanym wyprowadzeniem z polskiego obszaru celnego, a w razie późniejszego złożenia wniosku wojewódzki inspektor może odmówić wydania świadectwa fitosanitarnego.

4. Świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w ust. 3, wystawia się zgodnie z wymaganiami fitosanitarnymi określonymi w przepisach państwa, do którego rośliny i produkty roślinne oraz przedmioty są wyprowadzane z polskiego obszaru celnego.

5. Rośliny, produkty roślinne oraz przedmioty wyprowadzane z polskiego obszaru celnego bada się w miejscu ich pochodzenia; dopuszcza się badanie roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów poza miejscem ich pochodzenia, jeżeli osoba dokonująca wyprowadzania z polskiego obszaru celnego przedstawi wojewódzkiemu inspektorowi dowody wskazujące na miejsce ich pochodzenia.

Art. 10. 1. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają wprowadzane na polski obszar celny i przemieszczane w ramach procedury tranzytu rośliny, produkty roślinne i przedmioty wraz ze środkami transportu, chyba że ich przemieszczanie w ramach procedury tranzytu odbywa się w szczelnych, zaplombowanych opakowaniach lub środkach transportu i nie są one przeładowywane na terenie kraju.

2. W razie konieczności przeładowania przemieszczanych w ramach procedury tranzytu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przewożący jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego inspektora, na którego terenie działania ma nastąpić przeładunek.

3. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się w urzędach celnych, o których mowa w art. 13 ust. 2.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach graniczna kontrola fitosanitarna może być przeprowadzana, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Roślin, w innych miejscach niż określone w ust. 3.";

11) w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Organy celne są obowiązane niezwłocznie zawiadomić właściwy miejscowo organ przeprowadzający graniczną kontrolę fitosanitarną o wprowadzeniu na polski obszar celny roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów.

3. Posiadacze zamierzający wprowadzić na polski obszar celny rośliny, produkty roślinne i przedmioty są obowiązani do zawiadomienia o tym wojewódzkiego inspektora, nie później niż 48 godzin przed przywozem, oraz do współdziałania z wojewódzkim inspektorem w zakresie wykonywania granicznej kontroli fitosanitarnej.";

12) art. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"Art. 12. 1. Wojewódzki inspektor, w zależności od wyników granicznej kontroli fitosanitarnej, podejmuje jedną z następujących decyzji:

1) zezwala na wprowadzenie na polski obszar celny lub przemieszczenie w ramach procedury tranzytu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

2) zakazuje wprowadzenia na polski obszar celny lub przemieszczenia w ramach procedury tranzytu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

3) na koszt posiadacza nakazuje:

a) przeprowadzenie obserwacji i badań wykluczających występowanie określonych organizmów szkodliwych,

b) jednorazowe przeprowadzenie zabiegu odkażenia roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów w wyznaczonym do kontroli fitosanitarnej urzędzie celnym, o ile istnieją tam warunki pozwalające na wykonanie zabiegu w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i niepowodujący skażenia środowiska, a także odkażenie miejsc składowania i przeładunku lub określa inny sposób postępowania w celu likwidacji organizmów szkodliwych,

c) zniszczenie roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów.

2. Decyzja wojewódzkiego inspektora, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), może stanowić podstawę do:

1) objęcia towaru procedurą tranzytu, w ramach której towar przemieszczony jest z jednego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym do drugiego, na czas niezbędny do uzyskania wyników badań; w tym czasie rośliny, produkty roślinne oraz przedmioty są towarami składowanymi czasowo w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego,

2) objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, jeżeli stosowana jest procedura uproszczona, lub procedurą składu celnego, z tym że rośliny nie powinny być wprowadzone do obrotu na terenie kraju do czasu wydania przez wojewódzkiego inspektora decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W razie wydania przez wojewódzkiego inspektora decyzji zakazującej wprowadzenia na polski obszar celny, organ celny nakazuje wycofanie towaru za granicę; koszty wycofania ponosi posiadacz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi się w przypadku, gdy:

1) stan zepsucia roślin i produktów roślinnych nie pozwala na przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej,

2) zostały ujawnione organizmy szkodliwe, których wprowadzenie na polski obszar celny nie jest zabronione, a zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one spowodować znaczne szkody.

5. W razie stwierdzenia, że partia wprowadzanych na polski obszar celny roślin, produktów roślinnych i przedmiotów nie jest zaopatrzona w świadectwo fitosanitarne, lub gdy świadectwo nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 9, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może:

1) zakazać wprowadzenia na polski obszar celny roślin i produktów roślinnych oraz przedmiotów,

2) zatrzymać, na koszt posiadacza, rośliny, produkty roślinne oraz przedmioty w miejscu odprawy celnej w celu ustalenia, w drodze badań laboratoryjnych, stanu ich zdrowotności oraz wydania stosownego zaświadczenia.

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

7. Kopię decyzji wojewódzkiego inspektora dołącza się do zgłoszenia celnego.

Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na polski obszar celny jest zabronione, uwzględniając ich rozmieszczenie geograficzne i znaczenie oraz występowanie organizmów szkodliwych na określonych roślinach, produktach roślinnych i przedmiotach, a także uwzględniając Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN) w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

2) inne wymagania fitosanitarne dotyczące roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na polski obszar celny, zaznaczając, które z tych wymagań powinny być potwierdzone w świadectwie fitosanitarnym, uwzględniając ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania,

3) wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, uwzględniając Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN), w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne przy wprowadzaniu na polski obszar celny, biorąc pod uwagę podatność tych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na porażenie przez organizmy szkodliwe i zagrożenie dla innych roślin,

4) wzory świadectw fitosanitarnych i terminy ich wystawiania, uwzględniając w tym zakresie wzory określone w Międzynarodowej konwencji ochrony roślin FAO,

5) warunki, jakie powinny być spełnione w wypadku hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, mając na uwadze ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, urzędy celne, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną, uwzględniając warunki lokalowe i techniczne wymagane do przeprowadzania kontroli.";

13) dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Produkcja roślin, wytwarzanie produktów roślinnych i przedmiotów, obrót nimi oraz tworzenie stref chronionych

"Art. 13a. 1. Uprawę roślin lub wytwarzanie produktów roślinnych i przedmiotów, określonych na podstawie przepisów art. 13e pkt 1, mogą prowadzić producenci roślin lub wytwórcy produktów roślinnych i przedmiotów wpisani do rejestru producentów roślin, zwanego dalej «rejestrem producentów».

2. Przepis ust. 1 dotyczy również przedsiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty oraz prowadzących obrót nimi.

3. Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy producentów, którzy wytwarzają rośliny, produkty roślinne lub przedmioty w ilościach lub na powierzchniach nieprzekraczających limitów określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, z przeznaczeniem dla ostatecznego odbiorcy na rynku krajowym.

4. Rejestr producentów prowadzi wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 i 2, zwanych dalej «podmiotami».

Art. 13b. 1. Podmioty w celu wpisania do rejestru producentów są obowiązane:

1) złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora o wpis do rejestru producentów,

2) posiadać plan gospodarstwa lub innych obiektów, na którym zaznaczone są numery działek zgodnie z ewidencją gruntów, miejsca magazynowania i wysyłki roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

3) prowadzić ewidencję posiadanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz określenie adresu lub siedziby podmiotu,

2) określenie miejsca produkcji roślin lub wytwarzania produktów roślinnych i przedmiotów albo prowadzenia obrotu nimi,

3) wykaz nazw uprawianych roślin lub wytwarzanych produktów roślinnych i przedmiotów albo roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pozostających w obrocie,

4) wskazanie osoby odpowiedzialnej za współpracę z wojewódzkim inspektorem,

5) informację, że zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 13c. 1. Wojewódzki inspektor sprawdza dane zawarte we wniosku i jeżeli podmiot spełnia warunki, o których mowa w art. 13b ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje decyzję o wpisaniu go do rejestru.

2. Rejestr producentów zawiera następujące dane:

1) numer podmiotu nadany przez wojewódzkiego inspektora,

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu,

3) określenie miejsca i rodzaju prowadzonej działalności,

4) nazwę uprawianych roślin lub wytwarzanych produktów roślinnych i przedmiotów albo roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pozostających w obrocie,

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do współpracy z wojewódzkim inspektorem,

6) datę wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru,

7) informacje o przeprowadzonych kontrolach,

8) informacje o wystawionych paszportach roślin i paszportach zastępczych dotyczących roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, o których mowa w pkt 4.

3. Podmiot wpisany do rejestru producentów jest obowiązany:

1) umożliwić wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzanie czynności kontrolnych w każdym czasie i miejscu,

2) niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających wpisowi, zaistniałych po rejestracji,

3) prowadzić obserwację występowania organizmów szkodliwych, w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem.

Art. 13d. W razie stwierdzenia, że podmiot wpisany do rejestru producentów nie spełnia ustawowych wymogów dotyczących produkcji roślin, produktów roślinnych i przedmiotów lub prowadzenia obrotu nimi, wojewódzki inspektor wydaje decyzję o jego skreśleniu z rejestru producentów.

Art. 13e. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

2) termin składania wniosków o wpisanie do rejestru producentów, uwzględniając możliwość przeprowadzenia kontroli określonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

3) limity, o których mowa w art. 13a ust. 3, mając na względzie zachowanie właściwego poziomu ochrony przed rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych.

Art. 13f. 1. Każda partia lub opakowanie jednostkowe wprowadzanych do obrotu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, o których mowa w art. 13a ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 13a ust. 3, musi być zaopatrzona w paszport roślin.

2. Paszport roślin wystawia wojewódzki inspektor, po przeprowadzeniu kontroli stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów i stwierdzeniu, że nie są porażone organizmami szkodliwymi.

3. W razie konieczności przeładunku, przepakowania, łączenia lub podziału znajdujących się w obrocie partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wojewódzki inspektor wystawia paszport zastępczy.

4. Wystawienie paszportu i paszportu zastępczego podlega opłacie.

Art. 13g. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) szczegółowe zasady wystawiania paszportów roślin, informacje w nich zawarte, a także ich wzory, uwzględniając pochodzenie i przeznaczenie roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wysokość opłaty za wystawienie paszportu lub paszportu zastępczego roślin w zależności od jego rodzaju, pokrywającej koszty przygotowania paszportu oraz związanych z tym badań.

Art. 13h. 1. W celu zabezpieczenia określonego obszaru przed przedostawaniem się i rozprzestrzenianiem się określonych organizmów szkodliwych może być utworzona strefa chroniona.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy strefę chronioną, jeżeli na objętym strefą obszarze nie występuje określony organizm szkodliwy, a panujące w strefie warunki klimatyczno-glebowe i dane z zakresu biologii organizmu szkodliwego uzasadniają tę decyzję,

2) znosi strefę chronioną, jeżeli nie są spełnione warunki wymienione w pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, tworząc strefę chronioną, określa:

1) nazwę organizmu szkodliwego, z występowaniem którego wiąże się utworzenie strefy chronionej,

2) wykaz organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie do strefy chronionej i przemieszczanie wewnątrz tej strefy jest zabronione,

3) wymagania, jakie mają spełniać określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty wprowadzane do strefy chronionej i przemieszczane wewnątrz tej strefy,

4) granice strefy chronionej,

5) zasady kontroli roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, może zezwolić na przywóz do strefy chronionej organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie do strefy chronionej jest zabronione, jeżeli przeznaczone są one do celów naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.";

14) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do obrotu i stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji biologicznie czynnych, których stosowanie jest zabronione ze względu na takie zagrożenie.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Środki ochrony roślin zawierające substancje biologicznie czynne, które mogą mieć szkodliwy wpływ w określonych sytuacjach na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko, dopuszcza się do obrotu i stosowania w ograniczonym zakresie.";

15) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania składa producent lub importer do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) pozytywne wyniki badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadzonych w jednostkach upoważnionych, w drodze decyzji, przez podmiot określony, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

2) opinie w sprawie szkodliwości środka ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

3) opinię o odpowiedniej jakości substancji biologicznie czynnej,

4) projekt etykiety-instrukcji stosowania, przygotowany przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, z wykorzystaniem opinii, określonych w pkt 1-3,

5) zgodę producenta środka ochrony roślin, w przypadku gdy wnioskodawcą jest importer.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Na potrzeby przeprowadzania badań i wydawania opinii, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, producent lub importer jest obowiązany dostarczyć szczegółową dokumentację dotyczącą tego środka.

5. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 4, mogą być wykorzystane tylko dla potrzeb prowadzonego postępowania rejestracyjnego, przez organ wydający zezwolenie oraz inne jednostki prowadzące badania, a także wydające opinie w tym postępowaniu.

5a. Przepis ust. 5 nie dotyczy:

1) nazw i zawartości substancji biologicznie czynnych,

2) danych o właściwościach fizykochemicznych środka i substancji biologicznie czynnych,

3) syntetycznego omówienia wyników badań skuteczności działania środka oraz jego szkodliwości dla ludzi, zwierząt oraz środowiska,

4) zalecanych metod i środków ostrożności w postępowaniu ze środkami ochrony roślin podczas ich przechowywania, transportu, pożaru lub innych sytuacji niebezpiecznych,

5) metod analizy środka i jego pozostałości,

6) sposobu postępowania z opakowaniami po środku i ze środkiem nieprzydatnym do zastosowania,

7) sposobów odkażania w razie przypadkowego rozlania lub wycieku środka w celu zapobieżenia skażeniu środowiska,

8) sposobów udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w przypadku zatrucia ludzi.

6. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w art. 15a ust. 1.";

16) dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Tworzy się Komisję do Spraw Rejestracji Środków Ochrony Roślin, zwaną dalej «Komisją».

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym.

3. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, dotyczących:

a) wprowadzania na polski obszar celny środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania, do celów naukowo-badawczych oraz do badań związanych z rejestracją tych środków,

b) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania,

2) dokonywanie okresowej oceny środków ochrony roślin będących w obrocie i stosowaniu pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w etykiecie-instrukcji stosowania,

3) opiniowanie jednostek naukowo-badawczych w zakresie zdolności do wykonywania badań dotyczących skuteczności działania środków ochrony roślin,

4) przygotowywanie opinii dotyczących substancji biologicznie czynnych - ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska,

5) wyrażanie opinii o celowości wydania jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 17 ust. 4.

4. Komisja składa się z 13 członków:

1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rolnictwa,

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw środowiska,

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia,

4) siedmiu spośród przedstawicieli nauk rolniczych i weterynaryjnych.

5. Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

6. Członkowie Komisji wymienieni w ust. 4 pkt 2 i 3 powoływani są odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

8. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

9. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».

10. Zamiejscowym członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na obszarze kraju.

11. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania wypłacane są z budżetu państwa z części, którymi dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa.";

17) w art. 16:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę środka ochrony roślin i jego producenta lub importera,"

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) klasyfikację w zakresie toksyczności dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych,"

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę i charakterystykę organizmu żywego oraz oznaczenie producenta lub importera, o którym mowa w art. 15 ust. 1,";

18) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania wydaje się, z zastrzeżeniem ust. 2, na okres 10 lat.

2. W razie gdy środek zawiera substancję biologicznie czynną, która nie wchodzi w skład innych już dopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, pierwsze zezwolenie na dopuszczenie tego środka można wydać na okres do 3 lat.

3. Producent lub importer, posiadający zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin ubiegający się o kontynuowanie jego obrotu i stosowanie, występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia najpóźniej 18 miesięcy przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw środowiska, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może jednorazowo zezwolić na dopuszczenie do obrotu i stosowania, na określonych warunkach, środka ochrony roślin w określonej ilości bez uprzedniego przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1.";

19) dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, zwany dalej «rejestrem».

2. Rejestr jest jawny.

3. Rejestr, z zastrzeżeniem ust. 4, zawiera:

1) nazwę środka ochrony roślin i oznaczenie producenta lub importera,

2) dane o zawartości substancji biologicznie czynnych, z określeniem ich nazw chemicznych i zwyczajowych oraz ich producenta,

3) klasyfikację w zakresie toksyczności dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych.

4. W przypadku środków ochrony roślin będących organizmami żywymi rejestr zawiera:

1) nazwę handlową środka ochrony roślin, nazwę gatunkową i stanowisko systematyczne organizmu żywego oraz oznaczenie producenta lub importera,

2) nazwy organizmów szkodliwych, przeciw którym organizm żywy może być stosowany.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek społeczno-zawodowych organizacji rolniczych, izb rolniczych lub innych zawodowych organizacji rolników i leśników, po uzyskaniu zgody producenta lub importera posiadającego zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania oraz po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 15 ust. 2, może w drodze decyzji rozszerzyć zakres upraw, na których środek ochrony roślin będzie stosowany.

6. Koszty przeprowadzenia badań i wydania opinii ponoszą organizacje, o których mowa w ust. 5.";

20) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania może zostać cofnięte w razie nieprzestrzegania zawartych w nim warunków, stwierdzenia nieprzydatności środka do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub ujawnienia nieznanych dotychczas okoliczności dotyczących szkodliwego oddziaływania środka na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko, co znalazło potwierdzenie w wynikach badań naukowych.";

21) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"Art. 19. Po upływie terminu ważności zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, środek ten może być w obrocie do czasu upływu okresu jego ważności, lecz nie dłużej niż rok od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Art. 20. 1. Środki ochrony roślin, z wyjątkiem organizmów żywych, dopuszczone do obrotu i stosowania klasyfikuje się w zakresie toksyczności oddzielnie dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych jako:

1) bardzo toksyczne,

2) toksyczne,

3) szkodliwe,

4) pozostałe.

2. Klasyfikacja środków ochrony roślin w zakresie toksyczności dla pszczół nie dotyczy tych środków, których zakres i sposób stosowania wykluczają możliwość zetknięcia się z pszczołami.";

22) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na każdym opakowaniu środka ochrony roślin należy zamieścić etykietę-instrukcję stosowania oraz datę produkcji i okres ważności środka ochrony roślin wykonane w sposób zapewniający czytelność i trwałość.";

23) art. 22-25 otrzymują brzmienie:

"Art. 22. 1. Z zagranicy mogą być wprowadzane na polski obszar celny środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania, z zastrzeżeniem ust. 2, których okres ważności w dniu przywozu wynosi co najmniej 18 miesięcy, w szczelnych opakowaniach i z etykietami-instrukcjami stosowania w języku polskim, o których mowa w art. 21 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy organizmów żywych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, zezwolić na wprowadzenie na polski obszar celny środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania, niezbędnych do:

1) celów naukowo-badawczych, na wniosek jednostki naukowo-badawczej przeprowadzającej te badania,

2) badań związanych z rejestracją tych środków, na wniosek zainteresowanego producenta lub importera, zaopiniowany przez podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) nazwę środka ochrony roślin,

2) oznaczenie producenta lub importera, jego siedzibę i adres,

3) nazwę i zawartość substancji biologicznie czynnej z określeniem producenta,

4) określenie gatunków roślin i organizmów szkodliwych, na których prowadzone będą badania w celu stwierdzenia skuteczności działania środka ochrony roślin,

5) określenie jednostki organizacyjnej, która będzie prowadziła badania dotyczące skuteczności działania środka ochrony roślin,

6) określenie ilości środka niezbędnej do przeprowadzenia badań.

5. Do wniosku należy dołączyć opinię podmiotu, o którym mowa art. 15 ust. 2 pkt 1.

Art. 23. 1. Prowadzenie konfekcjonowania środków ochrony roślin lub obrotu nimi wymaga, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskania zezwolenia wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów środków ochrony roślin, którzy uzyskali zezwolenie na ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania środków ochrony roślin lub obrotu nimi powinien posiadać pomieszczenia dostosowane do prowadzenia tej działalności, na których użytkowanie uzyskał pozwolenie wynikające z odrębnych przepisów.

4. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin można prowadzić za zgodą producenta lub importera środka i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowań.

5. Czynności związane z konfekcjonowaniem środków ochrony roślin i obrotem nimi mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora i posiadające dokument poświadczający ukończenie szkolenia.

Art. 24. 1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie konfekcjonowania środków ochrony roślin lub obrotu nimi, poza wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193), powinien zawierać informacje o miejscu prowadzenia konfekcjonowania lub obrotu oraz o pomieszczeniach, w których mają być przechowywane środki ochrony roślin.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument poświadczający ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 5, przez osoby mające wykonywać czynności związane z konfekcjonowaniem środków ochrony roślin lub obrotem nimi,

2) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 3.

3. Jeżeli konfekcjonowanie środków ochrony roślin i obrót nimi mają być prowadzone na terenie województwa, które nie jest właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, do wniosku powinna być dołączona pozytywna opinia wojewódzkiego inspektora z tego województwa, dotycząca spełnienia warunków niezbędnych do prowadzenia tej działalności.

Art. 25. Wojewódzki inspektor odmówi wydania zezwolenia albo pozytywnej opinii, o której mowa w art. 24 ust. 3, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 23 i 24.";

24) dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. Zezwolenie na prowadzenie konfekcjonowania środków ochrony roślin lub obrotu nimi zostaje cofnięte w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących obrotu tymi środkami lub ich konfekcjonowania.";

25) w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy "I i II klasy toksyczności" zastępuje się wyrazami "bardzo toksycznych i toksycznych";

26) w art. 27:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a) wyrazy "I i II klasy toksyczności" zastępuje się wyrazami "bardzo toksycznych i toksycznych",

b) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) w pomieszczeniach, w których prowadzona jest sprzedaż żywności i pasz,";

27) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie prowadzonego rejestru, ogłasza corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, w tym również dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, z określeniem ich producenta lub importera, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zawartości substancji biologicznie czynnej, klasyfikacji w zakresie toksyczności dla ludzi, jeżeli jest określona, oraz terminu ważności zezwolenia.";

28) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1. Posiadacze są obowiązani do prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, która powinna obejmować rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, powierzchnie, na których wykonano zabiegi, terminy ich wykonywania oraz nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być przechowywana przez co najmniej cztery lata od dnia wykonania zabiegu.";

29) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. 1. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko.

2. Zabiegi w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin, właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, i posiadające dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.

3. Wojewódzki inspektor wydaje, na wniosek jednostki organizacyjnej, decyzję administracyjną o upoważnieniu jej do prowadzenia szkoleń obejmujących wykonywanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

4. Wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji administracyjnej, cofnąć jednostce organizacyjnej wydane upoważnienie do prowadzenia szkoleń, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jednostka przestała spełniać warunki określone w ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, uwzględniając warunek posiadania przez nią wykwalifikowanej kadry i zagwarantowania rzetelnego przeprowadzania szkoleń.";

30) art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. 1. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze, zwane dalej «opryskiwaczami», mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli ich sprawność techniczna została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin.

2. Opryskiwacze będące w eksploatacji podlegają badaniom, o których mowa w ust. 1.

3. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 2 lata.

4. Wojewódzki inspektor upoważnia jednostkę organizacyjną do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy na jej wniosek.

5. Upoważnienia jednostek organizacyjnych do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują w drodze decyzji administracyjnej wojewódzcy inspektorzy właściwi ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej.

6. Wojewódzki inspektor może cofnąć jednostce organizacyjnej wydane upoważnienie do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy, jeżeli nie spełnia warunków określonych w art. 36 ust. 8 pkt 1.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin, z określeniem nazwy jednostki i adresem jej siedziby.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na względzie zapewnienie sprawności technicznej opryskiwaczy, umożliwiające precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, oraz sposób przeprowadzania badań pozwalający na dokładną i wiarygodną ocenę sprawności technicznej opryskiwaczy, w drodze rozporządzenia, określi:

1) szczegółowe wymagania dla jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania badań opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej sprawności technicznej opryskiwaczy, biorąc pod uwagę posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, właściwe wyposażenie techniczne i niezbędny sprzęt diagnostyczny, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i gwarancje prawidłowego przeprowadzania badań,

2) szczegółowe zasady badań opryskiwaczy, odpłatności za nie w odniesieniu do:

a) badania ogólnego,

b) badania poszczególnych urządzeń opryskiwacza, które mogą być przeprowadzone jedynie w przypadku pozytywnego wyniku badania ogólnego,

c) dokumentacji dotyczącej badań,

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wymagania techniczne dla opryskiwaczy, mając na uwadze zapewnienie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony środowiska.";

31) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprzętem naziemnym, jeżeli:

a) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,

b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wody,"

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "klasy I i II toksyczności" zastępuje się wyrazami "bardzo toksycznych i toksycznych";

32) art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, w tym:

a) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania,

b) zakres szczegółowej dokumentacji środka ochrony roślin, niezbędnej do przeprowadzenia badań skuteczności jego działania i wydania opinii w sprawie jego szkodliwości dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

c) zakres badań mających na celu sprawdzenie skuteczności działania środka i podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1, oraz niezbędne wymagania dotyczące uzyskania upoważnienia jednostki do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,

d) jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania opinii w sprawie szkodliwości środka dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska,

e) jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania opinii w sprawie jakości substancji biologicznie czynnej,

f) zasady klasyfikacji środków ochrony roślin w zakresie toksyczności dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych oraz jednostki organizacyjne właściwe do klasyfikacji tych środków,

g) wymagania dotyczące treści etykiet-instrukcji stosowania środków ochrony roślin i opakowań,

2) substancje biologicznie czynne, wchodzące w skład środków ochrony roślin:

a) których stosowanie jest zabronione,

b) mogące mieć szkodliwy wpływ w określonych sytuacjach na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko oraz zakres ograniczenia stosowania środków ochrony roślin zawierających te substancje.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa powinien brać pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia ludzi i zwierząt oraz ewentualny niekorzystny wpływ środka ochrony roślin na środowisko, a także potrzebę uzyskiwania wiarygodnych wyników badań, mając na względzie spełnienie wymagań określonych w międzynarodowych standardach z zakresu ochrony roślin.";

33) w art. 40:

a) dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) świadczenie usług w zakresie pobierania prób, badań laboratoryjnych, oceny stanu fitosanitarnego roślin oraz szkoleń z zakresu ochrony roślin,

1b) wyznaczanie stref porażenia organizmami szkodliwymi, stref bezpieczeństwa oraz określanie patotypów tych organizmów,"

b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) pobieranie próbek środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu dokonania kontroli ich jakości,"

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ewidencja występowania lub podejrzenie o występowanie organizmów szkodliwych, podlegających obowiązkowi zwalczania, oraz ustalenie obszaru gruntów opanowanych przez te organizmy,"

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wydawanie zezwoleń na konfekcjonowanie środków ochrony roślin lub obrót nimi,"

e) dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa danych dotyczących ilości zużytych środków ochrony roślin,";

34) w art. 41 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jako kierownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.";

35) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Głównego Inspektora.";

36) art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. 1. Pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin podczas wykonywania czynności służbowych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną są obowiązani do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zasady przydziału, wzory i kolor umundurowania oraz wzór odznaki, a także stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do ich noszenia, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.";

37) dodaje się art. 47a w brzmieniu:

"Art. 47a. 1. Wpływy Inspekcji uzyskiwane za świadczenie usług w zakresie:

1) pobierania prób, badań laboratoryjnych oraz oceny stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, wykonywanych doraźnie na zlecenie ich posiadaczy,

2) szkoleń

- są środkami specjalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

2. Usługi świadczone przez Inspekcję nie mogą być sprzeczne z jej ustawową działalnością.

3. Środkami specjalnymi dysponuje Główny Inspektor Ochrony Roślin oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin, zgodnie z rocznym planem finansowym obejmującym przychody i wydatki środków specjalnych.

4. Środki specjalne mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wykonywanych usług, w szczególności na:

1) pokrycie kosztów bieżących działalności laboratoriów,

2) zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego,

3) finansowanie badań i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony roślin,

4) dofinansowanie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Inspekcji.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rzeczywiste koszty, wynikające ze zużycia materiałów i stopnia ich pracochłonności.";

38) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto:

1) uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie czynności urzędowych,

2) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia miejscowo właściwego organu Inspekcji lub organu gminy o występowaniu lub podejrzeniu występowania określonych organizmów szkodliwych (art. 3 ust. 2 pkt 1),

3) wbrew obowiązkowi nie zwalcza organizmów szkodliwych charakteryzujących się szczególną szkodliwością (art. 3 ust. 2 pkt 2),

4) wprowadza na polski obszar celny rośliny, produkty roślinne, przedmioty lub organizmy szkodliwe, których wprowadzanie jest zabronione (art. 8 ust. 1),

5) przeładowuje na terenie kraju przewożone rośliny, produkty roślinne i przedmioty, nie zawiadamiając o tym wojewódzkiego inspektora (art. 10 ust. 2),

6) uprawia lub wytwarza albo wprowadza na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty lub prowadzi nimi obrót bez dopełnienia obowiązków związanych z rejestracją (art. 13a ust. 1 i 2),

7) wprowadza do obrotu rośliny, produkty roślinne i przedmioty niezaopatrzone w paszport, o którym mowa w art. 13f ust. 1,

8) wprowadza do strefy chronionej lub przemieszcza wewnątrz strefy chronionej zabronione organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których wprowadzanie i przemieszczanie jest zabronione (art. 13h ust. 3 pkt 2-4),

9) bez wymaganego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania lub wbrew jego warunkom wprowadza do obrotu lub stosuje środki ochrony roślin (art. 14 ust. 2),

10) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny zawierający środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu i stosowania (art. 14 ust. 3),

11) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny w opakowaniach nieodpowiadających warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 4,

12) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi konfekcjonowanie środków ochrony roślin lub obrót nimi (art. 23 ust. 1),

13) nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin, zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi (art. 26 ust. 2),

14) podaje informacje o środkach ochrony roślin w sposób, który wprowadza w błąd co do właściwości tych środków lub sposobu ich stosowania (art. 27 ust. 1 pkt 2),

15) stosuje środki ochrony roślin w sposób niezgodny z etykietą-instrukcją stosowania lub z obowiązującymi zasadami ich stosowania (art. 29 oraz art. 37),

16) stosuje niedozwolone środki ochrony roślin na roślinach uprawnych w strefach ochronnych źródeł, ujęć wody lub na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych, rezerwatów przyrody (art. 30 ust. 1),

17) stosuje materiał siewny zawierający środki ochrony roślin do innych celów niż siew lub sadzenie (art. 30 ust. 3),

18) stosując środki ochrony roślin, nie przestrzega okresów karencji lub okresów prewencji (art. 31),

19) nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin (art. 32),

20) stosuje środki ochrony roślin lub uprawia rośliny wbrew zakazom, ograniczeniom lub warunkom określonym przez wojewodę (art. 34),

21) wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin nie mając wymaganego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia (art. 35 ust. 2),

22) stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie (art. 35 ust. 1) lub uchyla się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy (art. 36)

- podlega karze aresztu albo karze grzywny.",

b) skreśla się ust. 2,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2".

Art. 2. Środki ochrony roślin należy zaklasyfikować w zakresie toksyczności, zgodnie z przepisami art. 20 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 21, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. W razie określenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie art. 3a ustawy, o której mowa w art. 1, szczegółowych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się określonych organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością pozostają w mocy decyzje wojewódzkich inspektorów dotyczące tych organizmów, wydane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 4. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych do tego dnia decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Do dnia 1 stycznia 2003 r. badania dotyczące skuteczności działania środka ochrony roślin przeprowadzają jednostki upoważnione na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 
01-12-2001