Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273
                                        
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 28 listopada 2003 r.
                    
  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
    Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
                    
                    
                   Art. 1.
Ustawa określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów, w
zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotyczące:
  1) uzyskiwania rent strukturalnych;
  2) wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
   gospodarowania;
  3) wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych;
  4) zalesiania gruntów rolnych;
  5) wspierania gospodarstw niskotowarowych;
  6) dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
  7) wspierania grup producentów rolnych;
  8) pomocy technicznej dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących
   zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich;
  9) uzupełnienia płatności bezpośrednich
  - określonym przepisami Unii Europejskiej[2] oraz postanowieniami Traktatu
   między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec,
   Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią,
   Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
   Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem
   Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
   (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką
   Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską,
   Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką
   Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej,
   Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
   Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
   Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do
   Unii Europejskiej, podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.
                    
                   Art. 2.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrami
 właściwymi do spraw: finansów publicznych, rozwoju regionalnego, pracy i
 środowiska, opracowuje projekt planu rozwoju obszarów wiejskich, określony w
 przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1, zwanego dalej
 "planem", po zasięgnięciu opinii sejmików województw i izb rolniczych,
 a także związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych
organizacji rolników o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajowej Izby
 Gospodarczej.
2. Projekt planu zatwierdza Rada Ministrów.
3. Rada Ministrów zatwierdza projekt planu najpóźniej do dnia 15 marca 2004 r.
                    
                   Art. 3.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:
  1) pełni rolę organu zarządzającego w rozumieniu przepisów Unii
   Europejskiej;
  2) przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt
   planu;
  3) w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wyłania jednostkę
   organizacyjną uprawnioną do dokonywania ocen planu i przekazuje Komisji
   Europejskiej raporty z tych ocen.
2. Po przyjęciu planu przez Komisję Europejską:
  1) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i
   tryb udzielania pomocy finansowej na działania objęte planem, a także
   przestrzenny zasięg wdrażania tych działań, mając na względzie zapewnienie
   prawidłowej realizacji planu i ustalenia dokonane z Komisją Europejską;
  2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza plan, w drodze
   obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
   Polski".
                    
                   Art. 4.
Przepisy art. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany planu.
                    
                   Art. 5.
1. Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania
 rozwoju obszarów wiejskich, zwanej dalej "pomocą", realizuje agencja
 płatnicza akredytowana na podstawie przepisów o uruchamianiu środków
 pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
 Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej "Agencją".
2. Decyzje administracyjne w sprawach związanych z udzielaniem pomocy
 finansowej wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Agencji.
3. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje
 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku, gdy przekazano
 mu funckje agencji płatniczej w zakresie przyznawania i wypłaty rent
 strukturalnych.
4. Organy administracji rządowej i samorządowej współpracują z Agencją przy
 realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy, o których mowa w
 ust. 4, obowiązane do współpracy oraz tryb i zakres tej współpracy, mając na
 względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu.

                   Art. 6.
1. Na wniosek właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 który ubiega się o przyznanie renty strukturalnej lub na wniosek jego
 małżonka Agencja Nieruchomości Rolnych:
  1) pośredniczy w sprzedaży lub wydzierżawianiu wskazanej nieruchomości, lub
  2) przejmuje nieodpłatnie, w drodze decyzji Prezesa Agencji Nieruchomości
   Rolnych, wskazaną we wniosku nieruchomość na własność Skarbu Państwa.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio tryb
 postępowania dotyczący stwierdzenia niemożliwości sprzedaży nieruchomości
 oraz przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa określony w
 przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
                    
                   Art. 7.
1. Agencja przeprowadza kontrole udzielenia i wykorzystania pomocy w zakresie
 zgodności z prawem i ustaleniami planu zgodnie z przyjętym planem kontroli.
2. Przed rozpoczęciem kontroli osoba upoważniona do jej przeprowadzenia jest
 obowiązana okazać imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje organ Agencji.
4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:
  1) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy
   pomoc;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
  4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
  5) pobierania próbek do badań.
5. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi
 w protokole kontroli, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu,
 zgłosić do Agencji zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole wraz z
 uzasadnieniem.
                    
                   Art. 8.
1. Agencja pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane niezbędne do sporządzenia
 rocznego sprawozdania z realizacji planu i przekazuje je ministrowi
 właściwemu do spraw rozwoju wsi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na podstawie danych przekazanych
 przez Agencję, sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej roczne
 sprawozdania z realizacji planu z poprzedniego roku kalendarzowego.
                    
                   Art. 9.
1. Ośrodki doradztwa rolniczego i Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
 Obszarów Wiejskich są obowiązane do informowania o warunkach i trybie
 udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą
 działania objęte planem i doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji
 niezbędnej do uzyskania pomocy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również realizowane przez
 podmioty inne niż wskazane w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia,
 warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą
 działania objęte planem, oraz doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji
 niezbędnej do uzyskania pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej
 realizacji planu.

                  Art. 10.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z
1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.)[3] w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu
zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
"3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków Sekcji
 Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna
 współfinansowana ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien
 tacji i Gwarancji Rolnej wypłacana jest wraz z dodatkiem na tego małżonka.".
                    
                  Art. 11.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679,
z późn. zm.)[4] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
  "7. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem
   dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia
   gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na grunt leśny,
   jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu
   rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
   Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
  8. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności
   upraw nadleśniczemu.";
2) w art. 35:
  a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej,",
  b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
   "5. Nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do
    zalesienia, sporządza plan zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia,
    w przypadku zalesienia objętego przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów
    wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
    Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.";
3) w art. 54 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się
 pkt 7 w brzmieniu:
  "7) na sporządzanie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 ust. 5.".
                    
                  Art. 12.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983) uchyla się art. 18-
22.
                    
                  Art. 13.
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
(Dz.U. Nr 52, poz. 539) art. 26 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 26. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie renty
       strukturalnej upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.".
                    
                  Art. 14.
1. Do pomocy finansowej przyznanej przed dniem wejścia w życie niniejszej
 ustawy, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 12, stosuje się
zasady dotychczasowe.
2. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i
 prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszej
 ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 15, stosuje się
 zasady dotychczasowe.
3. Do spraw w zakresie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do
 zalesienia objętych przepisami ustawy, o której mowa w art. 15, wszczętych i
 niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
 stosuje się przepisy dotychczasowe.

                  Art. 15.
Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do
zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392).

                  Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art.
15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                    
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 20 grudnia 1990 r.  o
ubezpieczeniu społecznym rolników, z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z dnia
15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych oraz o zmianie innych ustaw,
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.
[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOiGR) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2002 z dnia 26 lutego 2002 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady  (WE)  nr
1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR).
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998
r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr
45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003
r. Nr 45, poz. 391.
[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000
r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 110 poz. 1189 i Nr 145 poz.
1623, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200 poz. 1682 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 717 i 721 i Nr 162, poz. 1568.