Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2221

                    
                    
                    
                    
                 U S T A W A
              z dnia 19 grudnia 2003 r.
                    
    o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
             oraz rynku suszu paszowego
                    
                  Rozdział 1
                 Przepisy ogólne
                    
                   Art. 1.
1. Ustawa określa zadania i właściwość jednostek organizacyjnych i organów w
 zakresie określonej przepisami Unii Europejskiej organizacji rynków:
  1) owoców i warzyw;
  2) chmielu;
  3) tytoniu;
  4) suszu paszowego.
2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o
 ochronie konkurencji.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia,
 wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.

                    
                  Rozdział 2
               Rynki owoców i warzyw
                    
                   Art. 2.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewoda wydaje decyzje w
 sprawach:
  1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "grupą
   producentów", i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za
   organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej "organizacją
   producentów";
  2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej
   grupy producentów za organizację producentów, zwanego dalej "planem
   dochodzenia do uznania";
  3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;
  4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;
  5) cofnięcia:
   a) wstępnego uznania grupy producentów,
   b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,
   c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.
2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewoda:
  1) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:
   a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia
    do uznania,
   b) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,
   c) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,
   d) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;
  2) współpracuje z właściwymi władzami państw członkowskich Unii Europejskiej
   w zakresie uznawania i kontroli ponadnarodowych organizacji producentów i
   ich zrzeszeń.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra
 właściwego do spraw rynków rolnych.
                    
                   Art. 3.
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, Prezesowi
Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", oraz Prezesowi Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją
Restrukturyzacji", informacje o:
  1) dacie wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i okresie
   realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,
  2) wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-5
- w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji.
                    
                   Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) kategorię lub kategorie produktów określonych przepisami Unii
   Europejskiej, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie;
  3) informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez
   członków grupy producentów i sprzedanych w roku poprzedzającym rok
   złożenia wniosku.
2. Do wniosku dołącza się:
  1) dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną, oraz
   wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;
  2) statut albo umowę grupy producentów;
  3) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
  4) plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora
   oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na
   siedzibę grupy producentów.
                    
                   Art. 5.
1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w
 terminie do 3 miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego rocznego okresu
 realizacji planu dochodzenia do uznania.
2. Wniosek zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z
   uzasadnieniem.
3. Do wniosku dołącza się:
  1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do
   uznania;
  2) pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
   właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów, dotyczącą
   proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania;
  3) dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania
   wnioskodawcy.
                    
                   Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4,
 zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) wykaz organizacji producentów tworzących zrzeszenie;
  3) kategorię lub kategorie produktów określonych przepisami Unii
   Europejskiej, ze względu na które organizacja producentów wnioskuje o
   uznanie;
  4) informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości
   produktów wytworzonych przez członków organizacji producentów i
   sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
2. Do wniosku dołącza się:
  1) statut albo umowę organizacji producentów;
  2) umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji producentów określającą
   przedmiot i zakres jego działania;
  3) kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie;
  4) dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną, oraz
   wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
                    
                   Art. 7.
1. Wojewoda opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w
 art. 2 ust. 2 pkt 1.
2. Wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 2
 ust. 2 pkt 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami
 organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 11
 pkt 2.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
 upoważnienie wydane przez wojewodę.
4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
 kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących
   do grupy producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji
   producentów lub ich członków i służących do prowadzenia działalności przez
   tę grupę, organizację, zrzeszenie lub ich członków;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół
 podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
 stosownej adnotacji o tej odmowie.
10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
 odpowiednio wojewodzie albo jednostce organizacyjnej przeprowadzającej
 kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając
   na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
  2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać
   jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli,
   mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na
   obszarze całego kraju.
  
                   Art. 8.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) warunki przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących
   producentami owoców i warzyw do organizacji producentów, mając na
   względzie zapewnienie ochrony interesów producentów owoców i warzyw,
  2) warunki wstępnego uznawania grup producentów oraz uznawania organizacji
   producentów,
  3) warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,
  4) warunki, zgodnie z którymi organizacja producentów może zlecać
   zrzeszeniom organizacji producentów lub innym jednostkom organizacyjnym
   realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
  5) warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów
- mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie wstępnie uznanych grup producentów,
 organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz wykorzystanie
 pomocy finansowej i możliwość nadzorowania wydatkowania środków finansowych.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o:
  1) dacie wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i okresie
   realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;
  2) decyzjach wojewody, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3-5;
  3) obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej wymaganiach dotyczących:
   a) minimalnej liczby członków i minimalnej wartości produktów sprzedanych
    niezbędnych do wstępnego uznania grupy producentów i uznania organizacji
    producentów,
   b) warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów może zlecać
    zrzeszeniom organizacji producentów lub innym jednostkom organizacyjnym
    realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
   c) warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących
    producentami owoców i warzyw do organizacji producentów,
   d) zapobieżenia powstawaniu dominującego wpływu jednego lub więcej
    członków organizacji producentów w zakresie zarządzania tą organizacją i
    jej funkcjonowania.
                    
                   Art. 9.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału
 regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę
 wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji producentów albo zrzeszenia
 organizacji producentów, wydaje decyzje w sprawach:
  1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji
   producentów:
   a) programu operacyjnego albo jego zmiany,
   b) corocznie, wysokości funduszu operacyjnego i wysokości pomocy
    finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
  2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji
   producentów;
  3) przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na:
   a) pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i
    prowadzeniem działalności administracyjnej,
   b) dofinansowanie kosztów kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji
    ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;
  4) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji
   producentów pomocy finansowej na:
   a) realizację zatwierdzonego programu operacyjnego,
   b) dofinansowanie funduszu operacyjnego;
  5) przyznania rekompensaty finansowej z tytułu nieprzeznaczenia owoców i
   warzyw do sprzedaży;
  6) corocznego rozliczenia środków finansowych, o których mowa w pkt 4 i 5;
  7) przyznania zryczałtowanej kwoty kosztów transportu, pakowania i
   sortowania owoców lub warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, w przypadku
   bezpłatnej dystrybucji;
  8) zwolnienia zabezpieczenia wniesionego przed wypłatą pomocy finansowej, o
   której mowa w pkt 4 lit. a;
  9) zwrotu nienależnie wypłaconych środków w ramach pomocy finansowej;
 10) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji;
 11) wymierzania, na wniosek Prezesa Agencji, kar pieniężnych jednostkom
   organizacyjnym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji opiniuje plan
 dochodzenia do uznania grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie -
 w terminie miesiąca od dnia złożenia tego planu.
3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, nie wstrzymuje ich
 wykonania.
4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt
 9 i 10, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, zawierają:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie
   ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
   wniosków o przyznanie płatności;
  3) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7:
   a) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki
    finansowe,
   b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej albo kwotę wnioskowanej
    rekompensaty;
  4) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4:
   a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego,
   b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej.
6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, dołącza się:
  1) dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do
   reprezentowania wnioskodawcy;
  2) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, składa się na
 formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji.
8. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzi środki
 funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym.
9. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą
 rachunkowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego pojedynczego
 wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w ramach
 poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym.
10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o
 której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5 do
 25% kosztów.
11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw z organizacji producentów
 i jego przystąpienia do innej organizacji producentów wartość produktów
 sprzedanych przez te organizacje określa się zgodnie z rzeczywistą,
 udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, pochodzących od tego
 producenta.
                    
                  Art. 10.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji
 Restrukturyzacji:
  1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych decyzjami, o których
   mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-7;
  2) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące zatwierdzenia
   funduszu operacyjnego, udzielenia i wypłaty pomocy finansowej i innych
   środków finansowych wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym
   organizacjom producentów oraz zrzeszeniom organizacji producentów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji
 przekazuje również ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
                    
                  Art. 11.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału
 regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:
  1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie
   uznanych grup producentów oraz w programach operacyjnych uznanych
   organizacji producentów lub ich zrzeszeń;
  2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia oraz sposobu wykorzystania
   środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-7;
  3) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;
  4) zgodności rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków z kwotami
   deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust.
   1 pkt 3, pkt 4 lit. b i pkt 6-8;
  5) prawidłowości uiszczania składek członkowskich i wykorzystania uprzednio
   przyznanych zaliczek.
2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza
 kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa
 Agencji Restrukturyzacji.
3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji może powierzyć
 przeprowadzenie kontroli jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi
 warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie
 ust. 12.
4. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
 upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji
 Restrukturyzacji.
5. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
 kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
6. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
7. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących
   do wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji producentów, zrzeszenia
   organizacji producentów lub ich członków i służących do prowadzenia
   działalności przez tę grupę, organizację, zrzeszenie lub ich członków;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
8. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
9. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół
 podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
 stosownej adnotacji o tej odmowie.
11. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
 odpowiednio dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji albo
 jednostce organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę umotywowane zastrzeżenia
 do ustaleń zawartych w protokole.
12. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając
   na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
  2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać
   jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli,
   mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na
   obszarze całego kraju.
                    
                  Art. 12.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:
  1) wydaje decyzje w sprawie:
   a) uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną
    do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń
    nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,
   b) wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych jako uprawnionych do
    otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i
    warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
   c) cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b,
   d) zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na
    rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;
  2) przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:
   a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od
    organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży
    owoców i warzyw,
   b) planowanej powierzchni uprawy każdego gatunku owoców i warzyw, a w
    przypadku jabłek i gruszek - każdej odmiany,
   c) zapasach jabłek i gruszek na pierwszy dzień każdego miesiąca,
   d) ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich
    miesiącach roku handlowego,
   e) na koniec każdego roku handlowego - ilości i sposobie zagospodarowania
    poszczególnych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
    na podstawie informacji otrzymanych od organizacji producentów i ich
    zrzeszeń, z uwzględnieniem umów zawartych przez organizacje producentów
    i ich zrzeszenia z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt 1
    lit. a i b;
  3) ogłasza i rozstrzyga przetargi na zagospodarowanie owoców i warzyw
   nieprzeznaczonych do sprzedaży;
  4) przeprowadza kontrole w zakresie:
   a) spełnienia przez jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 lit. a
    i b, warunków uznania,
   b) sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia
    oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców
    i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b,
 zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej;
  2) wnioskowaną kategorię uznania, w przypadku organizacji charytatywnej.
3. Do wniosku dołącza się:
  1) dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do
   reprezentowania wnioskodawcy;
  2) statut albo umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej;
  3) zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną na przeprowadzanie
   kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra
 właściwego do spraw rynków rolnych.
5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, o których mowa w
 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
6. Rejestr jest jawny i zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej;
  2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki
   organizacyjnej.
7. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Agencji przekazuje również
 ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
8. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się przepisów o
 zamówieniach publicznych.
                    
                  Art. 13.
1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje:
  1) po jednym egzemplarzu umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e,
   Prezesowi Agencji, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji
   Restrukturyzacji, właściwemu ze względu na siedzibę organizacji
   producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, oraz wojewódzkiemu
   inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanemu dalej
   "wojewódzkim inspektorem", niezwłocznie po jej zawarciu;
  2) informacje o planowanej powierzchni uprawy każdego gatunku owoców i
   warzyw, a w przypadku jabłek i gruszek - każdej odmiany - Prezesowi
   Agencji, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji,
   właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia
   organizacji producentów, w terminie 5 dni roboczych poprzedzających
   rozpoczęcie roku handlowego;
  3) informacje o zapasach jabłek i gruszek na pierwszy dzień każdego miesiąca
   - Prezesowi Agencji, w terminie 5 dni roboczych;
  4) informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w
   poprzednich miesiącach roku handlowego - w rozbiciu na gatunki - Prezesowi
   Agencji, w terminie 5 dni roboczych;
  5) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku
   jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia - dyrektorowi oddziału
   regionalnego Agencji Restrukturyzacji;
  6) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja
   producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego -
   wojewodzie i dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji.
2. Prezes Agencji informuje dyrektora oddziału regionalnego Agencji
 Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów
 albo zrzeszenia organizacji producentów, która była posiadaczem owoców i
 warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży i stanowiących przedmiot przetargu, o
 którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, o wynikach przetargu, w tym o wysokości
 środków finansowych należnych tej organizacji albo zrzeszeniu za dostarczenie
 owoców i warzyw do podmiotu, który wygrał przetarg, w terminie 14 dni od dnia
 ich dostarczenia.
                    
                  Art. 14.
1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4,
 zgodnie z rocznym planem kontroli.
2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w
 ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami
 organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 11
 pkt 2.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
 upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.
4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
 kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących
   do organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich
   członków oraz organizacji charytatywnych i innych jednostek
   organizacyjnych uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie owoców i warzyw
   nieprzeznaczonych do sprzedaży i służących do prowadzenia przez nie
   działalności;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół
 podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
 stosownej adnotacji o tej odmowie.
10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
 odpowiednio Prezesowi Agencji albo jednostce organizacyjnej przeprowadzającej
 kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając
   na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
  2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać
   jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli,
   mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na
   obszarze całego kraju.

                  Art. 15.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor:
  1) pełni funkcję jednostki kontrolnej;
  2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego
   oznakowania opakowań;
  3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają
   wymagania jakości handlowej;
  4) kontroluje na miejscu ilość i jakość handlową owoców i warzyw
   nieprzeznaczonych do sprzedaży poddawanych biodegradacji lub
   kompostowaniu.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca
 spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia
 rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów
 rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich
 wprowadzeniem do obrotu.
3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio
 przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
 artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz.
 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208,
 poz. 220).
4. Wojewódzki inspektor informuje dyrektora oddziału regionalnego Agencji
 Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów
 albo zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach kontroli, o której mowa w
 ust. 1 pkt 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów:
  1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży
   owoców i warzyw;
  2) przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i
   udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do
   sprzedaży spełniają wymagania jakości handlowej.
6. Proces biodegradacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w
 miejscu i w sposób zapewniający ochronę środowiska.
7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor Jakości
 Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem":
  1) pełni rolę jednostki koordynującej;
  2) tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach.
                    
                  Art. 16.
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw
rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:
  1) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej jednostki koordynującej;
  2) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej jednostki kontrolnej;
  3) zakresie działania jednostki kontrolnej.
                    
                  Art. 17.
1. Handlowcy przekazują wojewódzkiemu inspektorowi informacje o:
  1) ich nazwie i adresie;
  2) rodzaju i zakresie prowadzonej działalności;
  3) wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w
   poprzednim roku kalendarzowym, z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i
   detaliczny.
2. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1,
 Głównemu Inspektorowi w formie przekazu elektronicznego.
                    
                  Art. 18.
1. Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich
 inspektorów, plan wyrywkowych kontroli jakości handlowej owoców i warzyw
 wprowadzanych do obrotu.
2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
 rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
 rolno-spożywczych.
                    
                  Art. 19.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze
 rozporządzenia:
  1) inne niż wymienione w art. 9 ust. 6 dokumenty, które dołącza się do
   wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-8, mając
   na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania wstępnie uznanym
   grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz uznanym
   zrzeszeniom organizacji producentów pomocy finansowej, a także innych
   środków finansowych określonych w przepisach Unii Europejskiej;
  2) inne niż określone w przepisach Unii Europejskiej terminy wypłaty środków
   na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu
   operacyjnego w poprzednim roku, mając na względzie możliwość
   przeprowadzania kontroli realizowanych programów;
  3) procentowy udział kosztów osobowych w ramach środków przewidzianych w
   funduszu operacyjnym na realizację programu operacyjnego, mając na
   względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi;
  4) wykaz działań i wydatków objętych pomocą finansową z tytułu realizacji
   programu operacyjnego oraz stawki dopłat do powierzchni produkcji owoców i
   warzyw, w związku ze stosowaniem technologii mających na celu ochronę
   środowiska lub poprawę jakości produktów, mając na względzie wdrażanie do
   praktyki rolniczej metod produkcji przyjaznych dla środowiska oraz
   upowszechnianie osiągnięć nauki w praktyce rolniczej.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego
   realizacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową oraz
   konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów;
  2) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego
   realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału
   regionalnego Agencji Restrukturyzacji, mając na względzie zmieniającą się
   sytuację rynkową, konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji
   producentów oraz zakres dokonywanych zmian;
  3) działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych
   w produkcji i zagospodarowaniu odpadów, z których przynajmniej jedno
   powinno zostać uwzględnione w programie operacyjnym, mając na względzie
   upowszechnienie tych działań przez członków organizacji producentów;
  4) wskaźniki redukcji lub sposób ich ustalania, sposób określania wartości
   owoców i warzyw sprzedanych oraz okresy referencyjne stosowane przy
   określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w
   przepisach Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe wyliczenie
   wartości produkcji sprzedanej niezbędnej do określenia wysokości środków
   na dofinansowanie funduszu operacyjnego;
  5) kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej, mając na względzie
   nowatorstwo stosowanych rozwiązań, koncepcji oraz ryzyko ich wprowadzenia;
  6) stawkę dopłaty za kilometr w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów
   transportu zewnętrznego, w porównaniu z kosztami transportu drogowego,
   przy korzystaniu z transportu kolejowego lub wodnego, mając na względzie
   ochronę środowiska;
  7) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w
   ramach programu operacyjnego w gospodarstwie członka organizacji
   producentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z
   organizacji, mając na względzie zabezpieczenie interesów organizacji
   producentów oraz zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami
   publicznymi.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem
 właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze
 rozporządzenia, wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust.
 10, mając na względzie możliwość zapewnienia kontynuacji inwestycji
 niezbędnych do spełnienia warunków wymaganych do uznania organizacji
 producentów.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może upoważnić, w drodze
 rozporządzenia, organizacje producentów do:
  1) przeznaczenia całości lub części własnych środków finansowych na
   zwiększenie funduszu operacyjnego,
  2) ustanowienia indywidualnych poziomów składek dla producentów owoców i
   warzyw będących członkami organizacji producentów
- mając na względzie umożliwienie organizacji producentów pozyskania
 dodatkowych środków na finansowanie zadań ujętych w programie operacyjnym.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze
 rozporządzenia, przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa
 mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące
 w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) przypadki, w których handlowcy są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w
   art. 17 ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania
   systemu kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do
   obrotu;
  2) kryteria wpisu do bazy danych, o której mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2,
   mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
                    
                  Rozdział 3
                 Rynek chmielu
                    
                  Art. 20.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor,
 właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację
 ośrodka certyfikacji:
  1) wydaje certyfikat na chmiel;
  2) wydaje certyfikat na produkty chmielowe;
  3) pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań
   laboratoryjnych;
  4) prowadzi ewidencję:
   a) umów kontraktacji oraz umów potwierdzających przeniesienie własności
    chmielu, zawartych między producentem chmielu lub grupą producentów
    chmielu a nabywcą chmielu,
   b) ilości chmielu dostarczonego nabywcy przez producentów lub grupę
    producentów chmielu,
   c) chmielu zebranego z plantacji należących do browarów i zużytego przez
    te browary w stanie świeżym lub po przetworzeniu,
   d) ilości wyprodukowanych i sprzedanych zizomeryzowanych produktów
    chmielowych;
  5) sprawuje nadzór nad:
   a) zamkniętym obiegiem działania,
   b) sporządzaniem dokumentów potwierdzających ilość chmielu lub produktów
    chmielowych poddanych procesowi obróbki i ilość wytworzonych produktów
    chmielowych,
   c) mieszaniem chmielu,
   d) przepakowywaniem chmielu lub produktów chmielowych, na które został
    wydany certyfikat,
   e) oznaczaniem i pieczętowaniem opakowań chmielu przygotowanego lub
    produktów chmielowych, na które wydaje się certyfikat;
  6) wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane
   na zlecenie browaru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby.
2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor,
 właściwy ze względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu
 chmielowego procedurą dopuszczenia do obrotu, przeprowadza kontrole dotyczące
 spełniania przez chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań
 jakościowych.
3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:
  1) przeprowadza kontrole przestrzegania procedur certyfikacji chmielu lub
   produktów chmielowych;
  2) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia ośrodka certyfikacji;
  3) wyznacza wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-
   spożywczych jako ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w
   gospodarstwie;
  4) nadaje numery identyfikacyjne ośrodkom certyfikacji;
  5) prowadzi ewidencję świadectw równoważności na chmiel i produkty chmielowe
   pochodzące z importu.
4. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewoda wydaje decyzje w
 sprawie:
  1) uznania grupy producentów chmielu lub związku takich grup;
  2) cofnięcia uznania grupie producentów chmielu lub związkowi takich grup.
5. Wojewoda niezwłocznie przekazuje informacje o wydaniu decyzji, o których
 mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Prezesowi
 Agencji Restrukturyzacji.
                    
                  Art. 21.
1. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel
 nieprzygotowany, pobiera próbki do badań laboratoryjnych oraz dokonuje
 zważenia i zabezpieczenia chmielu przez:
  1) zamknięcie oraz zaplombowanie opakowania w sposób uniemożliwiający jego
   otwarcie bez naruszenia plomby, na której umieszczony jest numer;
  2) opatrzenie każdego opakowania etykietą zawierającą informacje o:
   a) rejonie uprawy,
   b) roku zbioru,
   c) nazwie odmiany,
   d) numerze identyfikacyjnym ośrodka certyfikacji,
   e) zawartości nasion, przy użyciu określeń:
   - "chmiel zaziarniony" - w przypadku gdy zawartość nasion wynosi więcej
    niż 2% masy chmielu,
   - "chmiel niezaziarniony" - w przypadku gdy zawartość nasion wynosi nie
    więcej niż 2% masy chmielu.
2. Datę i miejsce czynności, o których mowa w ust. 1, inspektor ustala z
 producentem chmielu.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzór wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji
 dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji, mając na
 względzie zapewnienie jednolitości przekazywanych danych.
                    
                  Art. 22.
1. Decyzję o zatwierdzeniu ośrodka certyfikacji wydaje się przedsiębiorcy
 wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie:
  1) obrotu chmielem lub
  2) przygotowania chmielu, lub
  3) wytwarzania produktów chmielowych
  - jeżeli obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty
   chmielowe, urządzenia techniczne oraz ich rozmieszczenie w obiekcie
   umożliwiają prowadzenie certyfikacji.
2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę,
   określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) informację o miejscu położenia obiektu, w którym ma być certyfikowany
   chmiel lub produkty chmielowe;
  3) informację o urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w obiekcie.
3. Do wniosku dołącza się:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu;
  2) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
   Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego
   inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty spełniają
   wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych
   i o ochronie środowiska.
4. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor informuje
 przedsiębiorcę o numerze identyfikacyjnym nadanym ośrodkowi certyfikacji.
5. Główny Inspektor może cofnąć, w drodze decyzji, zatwierdzenie ośrodka
 certyfikacji, w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie
 przestrzega przepisów dotyczących certyfikacji chmielu lub produktów
 chmielowych lub obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty
 chmielowe, urządzenia techniczne i ich rozmieszczenie w obiekcie
 uniemożliwiają prowadzenie certyfikacji.
                    
                  Art. 23.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor
 przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:
  1) ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji
   wojewódzkich inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
   i nadanych im numerach identyfikacyjnych;
  2) stosowanej metodzie kontroli wilgotności względnej chmielu;
  3) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli
   przestrzegania procedur certyfikacji chmielu i produktów chmielowych;
  4) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli chmielu
   i produktów chmielowych pochodzących z importu;
  5) nazwach i adresach jednostek certyfikujących;
  6) ilości chmielu, która jest w roku kalendarzowym przedmiotem umów
   kontraktacji, oraz średniej cenie za 50 kg chmielu;
  7) ilości chmielu dostarczonego w roku kalendarzowym oraz średniej cenie za
   50 kg chmielu;
  8) średnim koszcie wstępnego przygotowania 50 kg chmielu ponoszonym przez
   producenta;
  9) średnim koszcie drugiego przygotowania 50 kg chmielu;
 10) średnim koszcie składowania 50 kg chmielu ponoszonym przez grupę
   producentów chmielu;
 11) średnim koszcie ponoszonym przez grupę producentów chmielu przy sprzedaży
   50 kg chmielu.
2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do
 spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:
  1) rejonach uprawy chmielu;
  2) uznanych grupach producentów chmielu;
  3) jednostce odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli przestrzegania
   procedur certyfikacji chmielu i produktów chmielowych.
3. Grupa producentów chmielu przekazuje Głównemu Inspektorowi informacje, o
 których mowa w ust. 1 pkt 8, 10 i 11, do dnia 31 grudnia roku zbioru.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, przekazuje Głównemu
 Inspektorowi informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, do dnia 31 grudnia
 roku zbioru.
5. Główny Inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, również
 ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
                    
                  Art. 24.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na
względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu,
a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r.
                    
                  Rozdział 4
                 Rynek tytoniu
                    
                  Art. 25.
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego
Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu,
wydaje decyzje w sprawie:
  1) zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego
   przetwarzania surowca tytoniowego;
  2) cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w pkt 1;
  3) zatwierdzenia punktów odbioru surowca tytoniowego;
  4) przydzielania kwot produkcji surowca tytoniowego producentom, którzy nie
   są członkami grup producentów tytoniu;
  5) przydzielania kwot produkcji surowca tytoniowego wynikających z
   przeniesienia grup odmian tytoniu producentom, którzy nie są członkami
   grup producentów tytoniu.
                    
                  Art. 26.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego
 przetwarzania surowca tytoniowego wydaje się, jeżeli wnioskodawca dysponuje
 pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi uzyskanie
 stabilnego produktu nadającego się do przechowywania i dalszego
 przetwarzania.
2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 pkt 1, poza informacjami
 określonymi w przepisach o działalności gospodarczej, zawiera informacje o:
  1) zdolnościach produkcyjnych w zakresie wstępnego przetwarzania surowca
   tytoniowego;
  2) urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w pomieszczeniach
   służących do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego oraz wstępnego
   przetwarzania surowca tytoniowego.
3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 pkt 3, zawiera:
  1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę,
   określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) informację o miejscu położenia obiektu, w którym ma być prowadzony odbiór
   i klasyfikacja surowca tytoniowego;
  3) informację o urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w obiekcie.
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, dołącza się:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których
   ma być prowadzona zamierzona działalność;
  2) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
   Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego
   inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty spełniają
   wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych
   i o ochronie środowiska.
5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji może, w drodze decyzji, cofnąć
 zatwierdzenie, o którym mowa w art. 25 pkt 3, w przypadku gdy punkt odbioru
 surowca tytoniowego przestał spełniać warunki niezbędne do uzyskania tego
 zatwierdzenia.
6. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 pkt 4 i 5, zawiera:
  1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę,
   określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowego
   wnioskodawcy;
  3) numer REGON - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;
  4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o
   krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
   oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  5) określenie ilości surowca tytoniowego w poszczególnych grupach odmian
   tytoniu, której dotyczy wniosek;
  6) informację o rejonie i wielkości powierzchni uprawy oraz określenie
   miejsca położenia plantacji, na której jest uprawiany tytoń;
  7) informację o ilości surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcom ze
   zbiorów z 3 lat poprzedzających ostatni zbiór, z podziałem na grupy odmian
   tytoniu;
  8) informację o wystąpieniu wyjątkowych okoliczności, których skutkiem był
   nienormalnie niski zbiór tytoniu w danym roku okresu referencyjnego.
7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w
 ust. 6 pkt 7 i 8.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 2, 3 i 6, składa się na formularzach
 opracowanych i udostępnionych przez Agencję.
                    
                  Art. 27.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:
  1) wydaje decyzje w sprawie:
   a) przydzielenia grupom producentów tytoniu kwoty produkcji surowca
    tytoniowego,
   b) przydzielenia grupom producentów tytoniu kwot produkcji surowca
    tytoniowego wynikających z przeniesienia grup odmian tytoniu,
   c) wykupu kwot produkcji surowca tytoniowego;
  2) wypłaca należności z tytułu wykupu kwot produkcji surowca tytoniowego;
  3) podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty zamiar
   sprzedaży kwot produkcji surowca tytoniowego;
  4) prowadzi ewidencję umów na uprawę tytoniu;
  5) prowadzi ewidencję umów dotyczących:
   a) wymiany praw do kwot produkcji surowca tytoniowego,
   b) przekazania przyznanych kwot produkcji surowca tytoniowego;
  6) opracowuje programy dotyczące przestawienia produkcji surowca
   tytoniowego;
  7) zatwierdza, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanych podmiotów,
   projekty realizowane w ramach programów, o których mowa w pkt 6;
  8) wypłaca zaliczki oraz środki na pomoc finansową na realizację projektów,
   o których mowa w pkt 7;
  9) prowadzi kontrole dokumentacji (kontrole administracyjne) i kontrole w
   terenie realizacji projektów, o których mowa w pkt 7;
 10) tworzy bazę danych o realizowanych projektach, o których mowa w pkt 7, i
   przechowuje zgromadzone w niej dane;
 11) tworzy komputerową bazę danych służącą administrowaniu kwotami produkcji
   surowca tytoniowego;
 12) przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole w terenie:
   a) producentów i grup producentów tytoniu,
   b) przedsiębiorców prowadzących wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego,
   c) przedsiębiorców prowadzących odbiór surowca tytoniowego.
2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera
 dane, o których mowa w art. 26 ust. 6, dotyczące grupy producentów tytoniu
 oraz każdego członka grupy producentów tytoniu.
3. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, składa
 się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b i c, Prezes Agencji może
 zlecić Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
                    
                  Art. 28.
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw
rynków rolnych występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przeniesienie
grup odmian tytoniu.
                    
                  Art. 29.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewoda wydaje decyzje w
 sprawie:
  1) uznania grupy producentów tytoniu;
  2) cofnięcia uznania grupie producentów tytoniu.
2. Wojewoda niezwłocznie przekazuje informacje o wydaniu decyzji, o których
 mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, Prezesowi
 Agencji oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji.
3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
  1) nazwę, określenie siedziby i adres grupy producentów tytoniu;
  2) informacje o:
   a) liczbie członków grupy producentów tytoniu,
   b) łącznej wielkości kwoty produkcji surowca tytoniowego przyznanej
    członkom grupy producentów tytoniu wnioskującej o uznanie.
4. Do wniosku dołącza się:
  1) dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną, oraz
   wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;
  2) statut albo umowę grupy producentów tytoniu;
  3) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit.
   b.
                    
                  Art. 30.
1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt
 12, zgodnie z rocznym planem kontroli administracyjnych i kontroli w terenie.
2. Kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 12 lit. a, prowadzi się w
 zakresie zgodności informacji zawartych w umowach na uprawę ze stanem
 faktycznym oraz przechowywania przez producentów w gospodarstwie surowca
 tytoniowego, który nie został dostarczony w celu wstępnego przetworzenia.
3. Kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 12 lit. b i c, prowadzi się w
 zakresie dostaw surowca tytoniowego, jego wstępnego przetwarzania
 i przygotowania do obrotu oraz w zakresie przestrzegania przez
 przedsiębiorców prowadzących wstępne przetwarzanie terminów zapłaty
 producentom ceny zakupu za dostarczony surowiec tytoniowy.
4. Kontrole grup producentów tytoniu w zakresie spełniania przez grupę warunków
 uznania przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na siedzibę grupy. Kopię
 protokołu kontroli wojewoda przekazuje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia
 kontroli, Prezesowi Agencji oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji.
                    
                  Art. 31.
1. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
 upoważnienia wydane przez:
  1) Prezesa Agencji - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1
   pkt 9 i 12;
  2) wojewodę - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 4.
2. Czynności kontrolne w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4, są
 wykonywane przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
 Spożywczych posiadających imienne upoważnienie wydane przez wojewódzkiego
 inspektora.
3. Upoważnienia zawierają wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
 kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
4. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu do pomieszczeń służących do odbioru i klasyfikacji surowca
   tytoniowego, jego wstępnego przetwarzania i czasowego składowania oraz
   przygotowania do obrotu;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, odpisów, wyciągów
   lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
  4) pobierania próbek surowca tytoniowego do badania jakości.
6. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
7. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół
 podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
 stosownej adnotacji o tej odmowie.
9. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
 organowi przeprowadzającemu kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń
 zawartych w protokole.
10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi
 wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na
 względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
                    
                  Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) rejony uprawy tytoniu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju i
   tradycyjnie wyodrębnionych rejonów uprawy tytoniu oraz grupy odmian
   tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach, po zasięgnięciu
   opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, związków rolniczych zrzeszeń
   branżowych producentów surowca tytoniowego o zasięgu krajowym oraz
   Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego;
  2) warunki podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego, w
   przypadku gdy gwarantowany próg ustalony dla grupy odmian na dane zbiory
   jest wyższy niż gwarantowany próg ustalony na poprzednie zbiory, mając na
   względzie racjonalizację produkcji surowca tytoniowego oraz redukcje kwot
   produkcji surowca tytoniowego zastosowane w odniesieniu do poprzedniego
   zbioru dla innej grupy odmian;
  3) ostateczny termin rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest
   produkowany tytoń, mając na względzie umożliwienie nabywcy wykorzystania
   kwoty produkcji surowca tytoniowego od dnia tej rejestracji.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze
 rozporządzenia, warunki podziału dodatkowych kwot produkcji surowca
 tytoniowego w przypadku przeniesienia grup odmian tytoniu, mając na względzie
 zapotrzebowanie na surowiec tytoniowy oraz racjonalizację jego produkcji.
                    
                  Art. 33.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje
 Komisji Europejskiej informacje o:
  1) nazwach i adresach przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania
   surowca tytoniowego;
  2) uwzględnieniu przy przydzielaniu kwot produkcji surowca tytoniowego
   wyjątkowych okoliczności, których skutkiem był nienormalnie niski zbiór
   tytoniu w danym roku okresu referencyjnego;
  3) przekazanych na stałe wielkościach kwot produkcji surowca tytoniowego;
  4) ilościach surowca tytoniowego, które były przedmiotem wniosku o wykup
   kwot, oraz ilościach wykupionych, z podziałem na poszczególne grupy
   odmian;
  5) liczbie zaewidencjonowanych umów na uprawę tytoniu oraz wielkości
   powierzchni uprawy prowadzonej na podstawie tych umów;
  6) ogólnej liczbie producentów oraz liczbie producentów należących do
   uznanych grup producentów tytoniu;
  7) liczbie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie
   działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca
   tytoniowego, którzy zawarli umowy na uprawę;
  8) maksymalnych i minimalnych cenach za kilogram surowca tytoniowego, z
   wyłączeniem podatków i innych opłat, uzgodnionych w umowach na uprawę;
  9) wielkości dostaw surowca tytoniowego w poszczególnych miesiącach danego
   roku zbioru;
 10) szacowanej wielkości surowca tytoniowego pozostałej do dostarczenia z
   danego roku zbioru;
 11) średniej cenie ważonej za kilogram surowca tytoniowego płaconej przez
   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności
   gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego;
 12) przepływie zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji
   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności
   gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego;
 13) postępie w realizacji programów dotyczących przestawienia produkcji
   surowca tytoniowego;
 14) wydatkach poniesionych w danym roku obrachunkowym na działania mające na
   celu zmianę profilu produkcji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje również
 ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do
 spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej:
  1) informacje o rejonach uprawy tytoniu oraz grupach odmian tytoniu
   przeznaczonych do uprawy w poszczególnych rejonach;
  2) informacje o nazwach i adresach jednostek prowadzących ewidencję umów na
   uprawę tytoniu;
  3) informacje o uznanych grupach producentów tytoniu;
  4) informacje o odmowie lub cofnięciu uznania grupie producentów tytoniu;
  5) informacje o umieszczeniu w statutach lub umowach grup producentów
   tytoniu informacji o możliwości rezygnacji z członkostwa w grupie
   producentów tytoniu;
  6) informacje o warunkach podziału dodatkowych kwot produkcji surowca
   tytoniowego, w przypadku gdy gwarantowany próg ustalony na dane zbiory
   jest wyższy niż gwarantowany próg ustalony na poprzednie zbiory;
  7) informacje o warunkach podziału dodatkowych kwot produkcji surowca
   tytoniowego w przypadku przeniesienia grup odmian tytoniu;
  8) informacje o środkach podejmowanych w celu prawidłowego stosowania
   przepisów Unii Europejskiej dotyczących rynku tytoniu;
  9) inne informacje o rynku tytoniu na jej wniosek.
4. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wstępnego
 przetwarzania surowca tytoniowego przekazują Prezesowi Agencji:
  1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8 - do dnia 30 czerwca roku
   zbioru;
  2) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11 - do 15 dnia każdego
   miesiąca;
  3) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 12 - do 15 dnia miesiąca
   następującego po zakończeniu każdego kwartału.
                    
                  Rozdział 5
               Rynek suszu paszowego
                    
                  Art. 34.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału
 terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
 podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo przetwórcze lub podmiotu skupującego
 zielonkę do suszenia i śrutowania:
  1) wydaje decyzje w sprawach:
   a) zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego, w którym jest produkowany
    susz paszowy, zwanego dalej "przedsiębiorstwem przetwórczym",
   b) zatwierdzenia podmiotu skupującego zielonkę do suszenia i śrutowania,
    zwanego dalej "podmiotem skupującym",
   c) cofnięcia zatwierdzenia, o którym mowa w lit. a i b,
   d) przyznawania dopłat z tytułu produkcji suszu paszowego, zwanego dalej
    "suszem";
  2) prowadzi nadzór nad:
   a) ponownym wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu
    wyprodukowanego przez to przedsiębiorstwo, w celu przepakowania lub
    powtórnego przerobu,
   b) wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu
    wyprodukowanego przez inne przedsiębiorstwo przetwórcze;
  3) przyjmuje informacje dotyczące pochodzenia i przeznaczenia suszu, o
   którym mowa w pkt 2 lit. b.
2. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia przedsiębiorstwa
 przetwórczego, oprócz dokumentów określonych w przepisach Unii Europejskiej,
 dołącza się:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których
   ma być prowadzona zamierzona działalność;
  2) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
   Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego
   inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty spełniają
   wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych
   i o ochronie środowiska.
3. Do wniosku o zatwierdzenie podmiotu skupującego dołącza się dokument
 urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w
 zakresie skupu zielonki.
4. Wniosek o przyznanie dopłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, składa
 się na formularzu udostępnionym przez Agencję.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzór wniosku o przyznanie dopłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, mając
 na względzie właściwe przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.
                    
                  Art. 35.
1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole w terenie
 ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw
 przetwórczych i podmiotów skupujących, zgodnie z rocznym planem kontroli.
2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w
 ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami
 organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 12
 pkt 2.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
 upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.
4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
 kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu na grunty, do obiektów produkcyjnych i magazynowych;
  2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
  4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
  5) pobierania próbek do badań.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół
 podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
 stosownej adnotacji o tej odmowie.
10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
 odpowiednio Prezesowi Agencji albo jednostce organizacyjnej przeprowadzającej
 kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole.
11. Przy kwalifikowaniu do kontroli w terenie wniosków o przyznanie dopłaty z
 tytułu produkcji suszu, składanych przez podmioty prowadzące zatwierdzone
 przedsiębiorstwa przetwórcze, bierze się pod uwagę elementy analizy ryzyka
 określone przepisami Unii Europejskiej, a ponadto:
  1) przeznaczenie suszu wyprodukowanego przez zatwierdzone przedsiębiorstwo
   przetwórcze na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego;
  2) liczbę umów zawartych na dostawę zielonki przez podmiot prowadzący
   zatwierdzone przedsiębiorstwo przetwórcze;
  3) liczbę i wielkość powierzchni działek ewidencyjnych, z których pochodzi
   zielonka objęta umowami sprzedaży.
12. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
  1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając
   na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;
  2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać
   jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli,
   mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na
   obszarze całego kraju.
                    
                  Art. 36.
1. Podmiot prowadzący zatwierdzone przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje
 dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce
 zamieszkania albo siedzibę podmiotu prowadzącego zatwierdzone
 przedsiębiorstwo przetwórcze:
  1) kopie umów na dostawę zielonki przeznaczonej do produkcji suszu,
   zawartych z producentami tej zielonki, lub kopię deklaracji dostaw;
  2) informacje o:
   a) średniej wilgotności zielonki, zużytej do produkcji suszu, ustalonej w
    poprzednim kwartale - do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu
    tego kwartału,
   b) określonej w tonach szacowanej masie zapasów suszu posiadanych przez to
    przedsiębiorstwo na dzień 31 marca poprzedniego roku gospodarczego - do
    dnia 10 kwietnia następnego roku gospodarczego,
   c) zamiarze:
     - wywozu partii suszu wyprodukowanego przez przedsiębiorstwo
      przetwórcze poza jego teren,
     - wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu - w
      przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2,
     - wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego produktów
      innych niż zielonka przeznaczona do produkcji suszu, w celu
      wyprodukowania mieszanek paszowych, wraz z informacją o rodzaju oraz
      ilości, określonej w kilogramach, wprowadzanych produktów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przekazuje się co najmniej
 na 3 dni przed zamierzonym dokonaniem czynności określonych w tym przepisie.
3. Zatwierdzony podmiot skupujący przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego
 Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu
 skupującego, kopie umów zawartych z producentami zielonki oraz z podmiotami
 prowadzącymi zatwierdzone przedsiębiorstwa przetwórcze, wraz ze spisem
 zbiorczym wszystkich działek rolnych, z których pochodzi zakupywana przez
 nich zielonka, z podaniem danych umożliwiających lokalizację tych działek,
 zawartych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
 rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz wielkości ich
 powierzchni określonej w hektarach, w terminie określonym w przepisach Unii
 Europejskiej.
                    
                  Art. 37.
1. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego wniosek o
 ponowne zatwierdzenie może być złożony po upływie:
  1) 6 miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji o cofnięciu zatwierdzenia,
   jeżeli cofnięcie nastąpiło z powodu:
   a) nieprowadzenia wymaganej przepisami Unii Europejskiej dokumentacji lub
    prowadzenia jej bez zachowania należytej staranności lub
   b) nieinformowania dyrektora oddziału terenowego Agencji o zmianach stanu
    faktycznego w stosunku do informacji zawartych we wniosku o
    zatwierdzenie, lub
   c) nieprzekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji dokumentów, o
    których mowa w przepisach Unii Europejskiej, lub
   d) niepoddawania się kontrolom wymaganym przepisami Unii Europejskiej;
  2) 4 miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji o cofnięciu zatwierdzenia,
   jeżeli cofnięcie nastąpiło z powodu:
   a) przekazania nieprawdziwych danych dotyczących wielkości powierzchni, z
    której pochodzi zielonka objęta deklaracjami dostaw, a różnica
    powierzchni jest większa niż:
   -  przy powierzchni do 0,5 ha   -  7,0%,
   -  przy powierzchni od 0,5 do 1 ha -  5,0%,
   - przy powierzchni od 1 do 3 ha -  4,0%,
   -  przy powierzchni od 3 do 6 ha  -  3,0%,
   -  przy powierzchni od 6 do 15 ha  -  2,0%,
   -  przy powierzchni od 15 do 25 ha -  1,5%,
   -  przy powierzchni powyżej 25 ha  -  1,0% lub
   b) nieprzekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji informacji, o
    których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia podmiotowi skupującemu wniosek o ponowne
 zatwierdzenie może być złożony po upływie 6 miesięcy od dnia wydania
 ostatecznej decyzji o cofnięciu zatwierdzenia, jeżeli cofnięcie nastąpiło z
 powodu:
  1) nieprowadzenia wymaganej przepisami Unii Europejskiej dokumentacji lub
   prowadzenia jej bez zachowania należytej staranności lub
  2) nieprzekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji w wyznaczonym
   przepisami Unii Europejskiej terminie umów z producentami zielonki oraz z
   podmiotami prowadzącymi zatwierdzone przedsiębiorstwo przetwórcze, lub
  3) nieudostępniania do kontroli prowadzonej dokumentacji finansowej.
                    
                  Art. 38.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje
 Komisji Europejskiej informacje o:
  1) rodzaju i masie suszu, określonej w tonach, wywiezionego z zatwierdzonych
   przedsiębiorstw przetwórczych;
  2) szacowanych zapasach suszu na dzień 31 marca poprzedniego roku
   gospodarczego;
  3) średniej wilgotności zielonki.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje również
 ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
                    
                  Art. 39.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
metody pobierania próbek suszu i wykonywania badań parametrów jakościowych
suszu, mając na względzie jednolity sposób pobierania próbek i wykonywania badań
parametrów jakościowych tego suszu.
                    
                  Rozdział 6
                 Przepisy karne
                    
                  Art. 40.
1. Kto wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmielowe bez certyfikatu albo
 świadectwa równoważności, podlega karze grzywny.
2. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje Głównemu Inspektorowi informacji o:
  1) średnim koszcie wstępnego przygotowania 50 kg chmielu ponoszonym przez
   producenta,
  2) średnim koszcie składowania 50 kg chmielu ponoszonym przez grupę
   producentów chmielu,
  3) średnim koszcie ponoszonym przez grupę producentów chmielu przy sprzedaży
   50 kg chmielu,
  4) średnim koszcie drugiego przygotowania 50 kg chmielu
 - podlega karze grzywny.
3. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje Prezesowi Agencji informacji o:
  1) maksymalnych i minimalnych cenach za kilogram surowca tytoniowego, z
   wyłączeniem podatków i innych opłat, uzgodnionych w umowach na uprawę
   tytoniu,
  2) wielkości dostaw surowca tytoniowego w poszczególnych miesiącach danego
   roku zbioru,
  3) szacowanej ilości surowca tytoniowego pozostałej do dostarczenia z danego
   roku zbioru,
  4) średniej cenie ważonej za kilogram surowca tytoniowego płaconej przez
   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności
   gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego,
  5) przepływie zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji
   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności
   gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego
 - podlega karze grzywny.
4. Kto wbrew obowiązkowi:
  1) działając w imieniu lub w interesie organizacji producentów albo
   zrzeszenia organizacji producentów nie przekazuje informacji o:
   a) zapasach jabłek i gruszek na pierwszy dzień każdego miesiąca,
   b) planowanych powierzchniach uprawy każdego gatunku owoców i warzyw, a w
    przypadku jabłek i gruszek - każdej odmiany,
   c) ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich
    miesiącach roku handlowego - w rozbiciu na gatunki,
  2) działając w imieniu lub w interesie browaru nie przekazuje informacji o
   chmielu zebranym z plantacji należących do browarów i zużytego przez te
   browary w stanie świeżym lub po przetworzeniu,
  3) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów
   chmielowych nie przekazuje informacji o ilości wyprodukowanych i
   sprzedanych zizomeryzowanych produktów chmielowych,
  4) działając w imieniu lub w interesie grupy producentów chmielu nie
   przekazuje informacji o umowach kontraktacji oraz o umowach
   potwierdzających przeniesienie własności chmielu zawartych między grupą
   producentów chmielu a nabywcą chmielu oraz o ilości chmielu dostarczonego
   przez grupę producentów chmielu nabywcy chmielu,
  5) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu nie
   przekazuje informacji o umowach kontraktacji oraz o umowach
   potwierdzających przeniesienie własności chmielu zawartych z nabywcą
   chmielu oraz o ilości chmielu dostarczonego nabywcy chmielu
 - podlega karze grzywny.
5. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1-4 następuje w trybie
 przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
                    
                  Rozdział 7
            Zmiany w przepisach obowiązujących
                    
                  Art. 41.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 238, poz. 2019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) świadectwo równoważności - świadectwo potwierdzające spełnianie przez
   importowany chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych
   obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez kraj
   pochodzenia,";
2) w art. 3 uchyla się pkt 2 i 3;
3) uchyla się art. 4;
4) w art. 5 w ust. 1:
  a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) łączna wartość produktów wytworzonych przez członków grupy i
    sprzedanych w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku, wynosi co
    najmniej równowartość 100 tys. euro,",
  b) w pkt 3 uchyla się lit. a;
5) uchyla się art. 9-21;
6) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) łączna wartość produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych
   w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku, wynosi co najmniej
   równowartość 50 tys. euro,";
7) uchyla się art. 23 i art. 26;
8) w art. 24 w ust. 2:
  a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) realizacji planu działania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3,",
  b) uchyla się pkt 2;
9) w art. 37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. Na chmiel uzyskany w wyniku mieszania wydaje się certyfikat.";
10) art. 38 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 38. 1. Przepakowywanie chmielu albo produktów chmielowych, na które
       został wydany certyfikat może odbywać się wyłącznie pod nadzorem
       inspektora.
     2. Po przepakowaniu każde opakowanie powinno być oznakowane w sposób,
      o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lub art. 36 ust. 2. W
      certyfikacie inspektor wpisuje informację o zmianie opakowania i
      oznakowaniu opakowań.
     3. W przypadku podziału partii chmielu lub produktu chmielowego, na
      którą wydano certyfikat albo świadectwo równoważności, sprzedawca
      dołącza do każdej części tej partii fakturę lub inny dokument
      handlowy, w którym umieszcza zgodne z certyfikatem albo świadectwem
      równoważności informacje o:
      1) dla chmielu:
       a) określeniu towaru,
       b) masie netto,
       c) kraju i rejonie uprawy,
       d) roku zbioru,
       e) nazwie odmiany,
       f) numerze certyfikatu albo świadectwa równoważności i nazwie
        jednostki, która go wydała,
      2) dla produktu chmielowego:
       a) informacje, o których mowa w pkt 1,
       b) miejscu i dacie wytworzenia.";
11) w art. 39:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Inspektor prowadzi ewidencję umów kontraktacji zawartych między pro
    ducentem chmielu lub grupą producentów chmielu utworzoną na podstawie
    przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach a nabywcą
    chmielu i innych umów potwierdzających przeniesienie własności chmielu
    oraz ewidencję ilości dostarczonego chmielu.",
  b) w ust. 3 uchyla się pkt 6;
12) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 "2. Kopie pozostałych umów potwierdzających przeniesienie własności chmielu
   producent chmielu lub grupa producentów chmielu przekazuje inspektorowi po
   dostarczeniu chmielu nabywcy, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia
   każdego roku.";
13) art. 44 i 45 otrzymują brzmienie:
   "Art. 44. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego
       przetwarzania surowca tytoniowego wymaga zezwolenia wydanego w
       drodze decyzji przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
     2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie udziela się grupom
      producentów tytoniu i ich związkom utworzonym na podstawie przepisów
      o grupach producentów rolnych i ich związkach.
     3. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
      wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego wydaje się, jeżeli
      wnioskodawca dysponuje pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi
      zapewniającymi uzyskanie stabilnego produktu nadającego się do
      przechowywania i dalszego przetwarzania.
     4. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, poza
      informacjami określonymi w przepisach o działalności gospodarczej,
      zawiera informacje o:
      1) zdolnościach produkcyjnych w zakresie wstępnego przetwarzania
       surowca tytoniowego,
      2) urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w pomieszczeniach
       służących do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego oraz
       wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego.
     5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
      1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do
       nieruchomości, w których ma być prowadzona zamierzona działalność,
      2) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej
       Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i
       wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że
       obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności
       gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie
       przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
   Art. 45. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego może cofnąć, w drodze decyzji,
       zezwolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, w przypadku gdy
       przedsiębiorca:
      1) nie dokonał płatności za dostarczony surowiec tytoniowy w
       terminie określonym w umowie kontraktacji,
      2) przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 44 ust. 3.
     2. W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu przekroczenia określonego
      w umowie kontraktacji terminu płatności za dostarczony surowiec
      tytoniowy ponowne zezwolenie w takim samym zakresie może być wydane
      nie wcześniej niż po upływie:
      1) roku - jeżeli termin płatności został przekroczony o 30 dni, ale
       nie więcej niż do 60 dni,
      2) 2 lat - jeżeli termin płatności został przekroczony o 60 dni, ale
       nie więcej niż do 90 dni,
      3) 3 lat - jeżeli termin płatności został przekroczony o 90 i więcej
       dni.";
14) uchyla się art. 46-52 i art. 56.
                    
                  Art. 42.
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr
135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 220) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
   "5) owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają
    przepisy Unii Europejskiej.";
2) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   "3. Kontrole jakości handlowej owoców i warzyw wyprodukowanych i
    dostarczonych w danym roku gospodarczym przetwórcom, w rozumieniu
    przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych,
    prowadzone są na podstawie planu kontroli uzgodnionego z Prezesem
    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek dyrektora
    oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
    właściwego ze względu na siedzibę przetwórcy lub organizacji
    producentów.";
3) w art. 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
   "8. Protokoły z kontroli, o których mowa w art. 23 ust. 3, przekazuje się
    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni od
    dnia podpisania protokołu kontroli.".
                    
                  Art. 43.
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i
warzywnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1238) w załączniku w części "Objaśnienia" w pkt
8 wyrazy "nie mniejszą niż 12%" zastępuje się wyrazami "mniejszą niż 12%".
                    
                  Rozdział 8
             Przepisy przejściowe i końcowe
                    
                  Art. 44.
W 2004 r. do kwotowania produkcji surowca tytoniowego oraz do rejonizacji upraw
tytoniu stosuje się zasady określone w art. 45-50.
                    
                  Art. 45.
1. Wprowadza się kwotowanie produkcji surowca tytoniowego na 2004 r.
2. Krajowa kwota produkcji surowca tytoniowego, w podziale na grupy użytkowe
 tytoniu, wynosi:
  1) 22 200 t tytoniu jasnego - odmian typu Virginia;
  2) 12 633 t tytoniu jasnego - odmian typu Burley;
  3) 1 867 t tytoniu ciemnego suszonego powietrzem;
  4) 1 233 t tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i
   wędzenia.
                    
                  Art. 46.
1. Prezes Agencji w ramach kwoty, o której mowa w art. 45 ust. 2, przyznaje, na
 wniosek, w drodze decyzji, kwotę produkcji surowca tytoniowego z podziałem na
 grupy użytkowe tytoniu:
  1) producentom surowca tytoniowego posiadającym gospodarstwo rolne, zwanym
   dalej "producentami", lub
  2) grupom producentów tytoniu, z podziałem na poszczególnych członków.
2. Ustalenie wielkości kwoty produkcji surowca tytoniowego dla producentów lub
 grup producentów tytoniu, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje przez podział
 kwoty, o której mowa w art. 45 ust. 2, proporcjonalnie do średniej ilości
 surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcom przez każdego producenta lub
 grupę producentów tytoniu w okresie 3 lat poprzedzających ostatni zbiór, a w
 przypadku producentów, którzy uprawiali tytoń na podstawie limitu otrzymanego
 na 2003 r. i nie uprawiali tytoniu w latach 2000-2002, proporcjonalnie do
 ilości surowca tytoniowego będącego przedmiotem umowy kontraktacji ze zbiorów
 2003 r.
3. Przy ustalaniu wielkości kwoty produkcji surowca tytoniowego uwzględnia się
 masę surowca tytoniowego, której producent nie zebrał w wyniku wystąpienia
 wyjątkowych okoliczności.
4. Wniosek o przyznanie kwoty produkcji surowca tytoniowego zawiera:
  1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę,
   określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowego
   wnioskodawcy;
  3) numer REGON, w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;
  4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o
   krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
   oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  5) określenie ilości surowca tytoniowego w poszczególnych grupach odmian,
   której dotyczy wniosek;
  6) informację o rejonie i wielkości powierzchni uprawy oraz określenie
   miejsca położenia plantacji, na której uprawiany jest tytoń;
  7) informację o ilości surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcom ze
   zbiorów z 3 lat poprzedzających ostatni zbiór, z podziałem na grupy
   użytkowe tytoniu w przypadku producentów uprawiających tytoń w latach 2000-
   2002;
  8) informację o wystąpieniu wyjątkowych okoliczności, których skutkiem było
   obniżenie produkcji surowca tytoniowego w danym roku w okresie, który
   stanowi podstawę do wyliczenia kwoty produkcji surowca tytoniowego;
  9) listę producentów wraz z informacjami, o których mowa w pkt 1-8, jeżeli
   wnioskodawcą jest grupa producentów tytoniu.
5. Wniosek składa się do dnia 20 stycznia 2004 r.
6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w
 ust. 4 pkt 7 i 8.
7. Decyzję w sprawie przyznania kwoty produkcji surowca tytoniowego
 producentowi lub grupie producentów tytoniu wydaje się do dnia 10 marca 2004
 r.
                    
                  Art. 47.
1. Producenci mogą zbywać między sobą prawa do przyznanych kwot produkcji
 surowca tytoniowego lub ich części, nie później niż do dnia 14 marca 2004 r.,
 jeżeli:
  1) na uprawę tytoniu objętego kwotą nie została zawarta umowa kontraktacji
   lub umowa na uprawę;
  2) nabywca prawa do kwoty posiada już kwotę na daną grupę użytkową tytoniu;
  3) zbywana część kwoty jest nie mniejsza niż 100 kg;
  4) grupa producentów tytoniu wyraziła zgodę na zbycie kwoty lub jej części
   przez członka grupy nabywcy niebędącemu członkiem tej grupy.
2. O zbyciu kwoty produkcji surowca tytoniowego lub jej części zbywca
 zawiadamia niezwłocznie na piśmie Prezesa Agencji, nie później jednak niż do
 dnia 20 marca 2004 r., dołączając:
  1) oryginały decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 7, wydanych producentowi
   i nabywcy;
  2) kopię umowy o zbyciu prawa do przyznanych kwot zawartej między zbywcą a
   nabywcą;
  3) dokument potwierdzający zgodę grupy, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przyznaje zbywcy i nabywcy nowe kwoty
 produkcji surowca tytoniowego do dnia 26 marca 2004 r.
                    
                  Art. 48.
1. Uprawa tytoniu jest prowadzona wyłącznie w rejonach uprawy, na podstawie:
  1) umowy na uprawę zawartej między grupą producentów tytoniu a przetwórcą
   oraz umowy kontraktacji zawartej między producentem a grupą producentów
   tytoniu, po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 7;
  2) umowy na uprawę zawartej po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 46 ust.
   7, między producentem niebędącym członkiem grupy producentów tytoniu a
   przetwórcą.
2. Umowa kontraktacji lub umowa na uprawę są zawierane oddzielnie dla każdej z
 grup użytkowych tytoniu, na okres nie dłuższy niż jeden cykl produkcyjny.
                    
                  Art. 49.
1. Umowa na uprawę określa w szczególności:
  1) grupę użytkową tytoniu;
  2) cenę i ilość surowca tytoniowego przewidzianą do dostarczenia;
  3) wielkość kwoty produkcji surowca tytoniowego ustaloną w decyzji, o której
   mowa w art. 46 ust. 7;
  4) rejon i wielkość powierzchni uprawy tytoniu oraz miejsce położenia
   plantacji, na których uprawia się tytoń;
  5) minimalne wymagania co do jakości surowca tytoniowego, uzgodnione między
   stronami umowy;
  6) termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy, nie dłuższy niż
   miesiąc licząc od dnia dostarczenia;
  7) listę producentów wraz z informacjami, o których mowa w pkt 1, 3 i 4,
   jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów tytoniu.
2. Umowa kontraktacji zawiera w szczególności postanowienia, o których mowa w
 ust. 1 pkt 1-6.
3. Umowę kontraktacji oraz umowę na uprawę zawiera się do dnia 31 marca 2004 r.
 Kopię umowy na uprawę producent lub grupa producentów tytoniu przekazuje
 Prezesowi Agencji, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
                    
                  Art. 50.
1. W przypadku niezawarcia umowy na uprawę lub w przypadku gdy po jej zawarciu
 producent lub grupa producentów tytoniu nie wykorzystała ustalonej kwoty
 produkcji surowca tytoniowego, o której mowa w art. 46 ust. 2, niezwłocznie
 zawiadamia o tym na piśmie Prezesa Agencji.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji
 poinformuje grupy producentów tytoniu, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2004
 r., o możliwościach uzyskania dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego.
3. Dodatkową kwotę produkcji surowca tytoniowego mogą otrzymać tylko grupy
 producentów tytoniu.
4. Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty produkcji surowca
 tytoniowego można składać do dnia 25 kwietnia 2004 r. Przepis art. 46 ust. 4
 stosuje się odpowiednio.
5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wydaje się do dnia 10 maja 2004 r.
6. Grupa producentów tytoniu, która otrzymała decyzję o przyznaniu dodatkowej
 kwoty produkcji surowca tytoniowego, zawiera umowę na uprawę oraz umowy
 kontraktacji do dnia 30 maja 2004 r. i w terminie 10 dni od dnia zawarcia
 umowy na uprawę przekazuje jej kopię Prezesowi Agencji. Przepis ust. 1
 stosuje się odpowiednio.
                    
                  Art. 51.
1. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. uzyskali zezwolenie na
 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania
 surowca tytoniowego na podstawie dotychczasowych przepisów, tracą prawo do
 wykonywania tej działalności, jeżeli do dnia 20 stycznia 2004 r. nie złożą do
 Prezesa Agencji wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
 gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy działalności gospodarczej w zakresie wstępnego
 przetwarzania surowca tytoniowego odebranego na podstawie umów kontraktacji
 zawartych przed dniem 31 marca 2003 r.
3. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wstępnego
 przetwarzania surowca tytoniowego składają Prezesowi Agencji, do dnia 31 maja
 2004 r., sprawozdanie o ilości skupionego i przetworzonego surowca
 tytoniowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który na podstawie
 ust. 1 utracił prawo do wykonywania działalności w zakresie wstępnego
 przetwarzania surowca tytoniowego.
                    
                  Art. 52.
1. Podmiot zajmujący się produkcją suszu, który zamierza korzystać z dopłaty z
 tytułu tej produkcji, przysługującej od dnia 1 maja 2004 r., składają wnioski
 o zatwierdzenie przedsiębiorstwa przetwórczego do dyrektora oddziału
 terenowego Agencji, do dnia 31 stycznia 2004 r.
2. Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa przetwórczego zawiera:
  1) imię i nazwisko albo nazwę oraz oznaczenie miejsca zamieszkania albo
   siedziby wnioskodawcy i adres przedsiębiorstwa przetwórczego;
  2) opis przedsiębiorstwa przetwórczego ze wskazaniem punktów wwozu zielonki
   przeznaczonej do produkcji suszu oraz punktów wywozu wyprodukowanego
   suszu, usytuowania magazynów do przechowywania zielonki, suszu,
   lokalizacji urządzeń do produkcji suszu;
  3) opis urządzeń technicznych do produkcji suszu, w szczególności opis
   pieców, młynów oraz wag, a także określenie godzinowej wydajności
   ewaporacyjnej oraz temperatury na wlocie do komory suszenia;
  4) wykazy:
   a) dodatków używanych przed suszeniem albo podczas suszenia zielonki,
   b) innych produktów używanych do produkcji suszu,
   c) produktów finalnych;
  5) opis sposobu prowadzenia ewidencji produkcji suszu.
3. Do wniosku o zatwierdzenie przedsiębiorstwa przetwórczego dołącza się:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których
   ma być wykonywana działalność;
  2) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
   Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego
   inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty spełniają
   wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych
   i o ochronie środowiska.
4. Decyzję w sprawie zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego wydaje się do
 dnia 31 marca 2004 r., po stwierdzeniu, że:
  1) przedsiębiorstwo przetwórcze zapewnia wyprodukowanie suszu o jakości
   określonej w ust. 5;
  2) dodatki używane przed suszeniem albo podczas suszenia zielonki oraz inne
   produkty używane do produkcji suszu nadają się do tej produkcji i
   otrzymywania produktów finalnych;
  3) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 2 pkt 5, umożliwia
   uzyskiwanie dziennego zestawienia ilości zielonki, przeznaczonej do
   produkcji suszu, wyprodukowanego z niej suszu, środków wiążących i innych
   dodatków stosowanych do jego produkcji, przy czym oddzielnie powinien być
   ewidencjonowany susz wyprodukowany przez innych przedsiębiorców
   wprowadzany na teren przedsiębiorstwa przetwórczego oraz susz własnej
   produkcji powtórnie wprowadzany na teren przedsiębiorstwa przetwórczego.
5. Susz powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:
  1) jego wilgotność nie powinna być większa niż:
   a) 12% - w przypadku suszu w postaci mączki, koncentratów białkowych oraz
    innych produktów otrzymywanych w wyniku suszenia w suszarniach,
   b) 14% - w przypadku suszu w postaci brykietów, granul, balotów i sieczki;
  2) zawartość białka surowego w suchej masie nie powinna być mniejsza niż:
   a) 15% - w przypadku suszu i innych produktów otrzymywanych w wyniku
    suszenia zielonki w suszarniach,
   b) 45% - w przypadku koncentratów białkowych.
                    
                  Art. 53.
1. Podmiot skupujący zielonkę do suszenia i śrutowania zamierzający od dnia 1
 maja 2004 r. sprzedawać zielonkę podmiotowi prowadzącemu zatwierdzone
 przedsiębiorstwo przetwórcze składa wniosek o zatwierdzenie do dyrektora
 oddziału terenowego Agencji, do dnia 31 stycznia 2004 r.
2. Do wniosku dołącza się dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca
 wykonuje działalność gospodarczą w zakresie skupu zielonki.
3. Decyzję w sprawie zatwierdzenia podmiotu skupującego wydaje się do dnia 31
 marca 2004 r.
                    
                  Art. 54.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy, o której mowa w
art. 41, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art.
32 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres roku od
dnia wejścia w życie tej ustawy.

                  Art. 55.
Decyzje wydane na podstawie art. 11 ust. 1, art. 47 i art. 48 ustawy, o której
mowa w art. 41, tracą moc z dniem 1 stycznia 2004 r.

                  Art. 56.
1. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o grupie producentów owoców i
 warzyw lub związku grup producentów owoców i warzyw, należy przez to rozumieć
 odpowiednio organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie
 organizacji producentów owoców i warzyw.
2. Wstępnie uznane lub uznane grupy producentów owoców i warzyw wpisane do
 rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 41, uważa się za wstępnie
 uznane grupy producentów owoców i warzyw lub organizacje producentów owoców i
 warzyw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej ustawy.

                  Art. 57.
1. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynku owoców
 i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z
 2001 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 238, poz. 2019).
2. Decyzje wydane na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w
 brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r., zachowują moc.

                  Art. 58.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 41 i art. 43-56, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2004 r._______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku  suszu
paszowego, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów
owocowych i warzywnych.