USTAWA

z dnia 11 grudnia 1997 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

(Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1079)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349) w art. 11 wyrazy "1998 r." zastępuje się wyrazami "1999 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 370 i Nr 80, poz. 505) w art. 4 pkt 13 i art. 12 ust. 11 i 14 skreśla się wyrazy "tartacznego iglastego".

Art. 3. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi w 1998 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1998 r., w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

2. W 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie ogłosi komunikatu, o którym mowa w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz. 770).

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

04-12-2001