USTAWA

z dnia 17 lipca 1997 r.

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

(Dz. U. z 1997 r., nr 80, poz. 505)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 i z 1997 r. Nr 60, poz. 370) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

"Art. 32a. W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.:

1) Fundusz centralny tworzy się z 50% dochodów Funduszu, o których mowa w art. 23 ust. 3 i 4,

2) Fundusz terenowy przekazuje, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca, 50% zgromadzonych dochodów, wymienionych w art. 23 ust. 3 i 4, na rachunek Funduszu centralnego.";

2) po art. 32a dodaje się art. 32b w brzmieniu:

"Art. 32b. W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. środki Funduszu terenowego w pierwszej kolejności powinny być przekazane na wykonywanie prac wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 8 i 9, na obszarze gmin dotkniętych powodzią z lipca 1997 r.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

04-12-2001