USTAWA

z dnia 20 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

(Dz. U. z 2001 r., nr 90, poz. 995)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639 i Nr 80, poz. 858) w art. 33b:

a) w ust. 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "również zawierać" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3a,"

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.",

c) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach "rolnika ryczałtowego" dodaje się wyrazy "nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik ma zawartą umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne na dłuższy termin płatności",

d) w ust. 7 po wyrazach "VAT RR" dodaje się wyrazy "oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 września 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 
01-12-2001