Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873
                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 2 kwietnia 2004 r.
                    
       o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
          oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1]
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z
1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej "ubezpieczeniem",
    obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z
    nimi domowników, którzy:
     1) posiadają obywatelstwo polskie lub
     2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
      wizy lub karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na
      zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się na
      terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
     3) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
    "1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
     jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów
     zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej." ;
2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Prezes Kasy jest centralnym organem administracji rządowej, podległym
   ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.";
3) art. 5a otrzymuje brzmienie:
  "Art. 5a. 1. Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pełnym
      zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
      rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
      opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku
      dochodowym lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej
      działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeżeli nie jest
      pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.
      2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, podlega nadal
      ubezpieczeniu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
      wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia
      współpracy przy prowadzeniu tej działalności, złoży Kasie
      oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia oraz udokumentuje
      spełnienie warunków opodatkowania tej działalności w formie
      zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 7 dni od dnia
      otrzymania dokumentu ustalającego przez organ podatkowy tę formę
      opodatkowania.
      3. Niezachowanie któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 2,
      jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w
      którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej
      działalności gospodarczej lub rozpoczął współpracę przy prowadzeniu
      tej działalności.
      4. Jeżeli z dokumentów przedstawionych przez rolnika lub domownika
      wynika, że nie są spełnione warunki dalszego podlegania
      ubezpieczeniu określone w ust. 1, przepis ust. 3 stosuje się
      odpowiednio.
      5. Do dnia 14 lutego każdego roku rolnik lub domownik prowadzący
      pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy
      prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu,
      zobowiązany jest po rozliczeniu roku podatkowego złożyć Kasie
      zaświadczenie właściwego organu podatkowego o wysokości należnego
      podatku za miniony rok.
      6. Jeżeli kwota podatku, o którym mowa w ust. 5, przekroczy kwotę 2
      528 zł ubezpieczenie rolnika lub domownika ustaje z końcem
      kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć Kasie
      zaświadczenie.
      7. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 5, o ile nadal
      prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza, jest
      równoznaczne z zaistnieniem okoliczności powodujących ustanie
      ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik
      zobowiązany był złożyć zaświadczenie.
      8. Kwota podatku, o której mowa w ust. 6, zwana dalej "roczną kwotą
      graniczną", podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i
      usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za
      rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub
      ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
      9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w
      Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w
      drodze obwieszczenia, roczną kwotę graniczną, o której mowa w ust.
      8.
     10. Za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1,
      uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na
      podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
     11. Za rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej
      działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, uważa się rolnika
      lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność
      spełnia kryteria osoby współpracującej określone w przepisach o
      systemie ubezpieczeń społecznych.";
4) w art. 6:
  a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i
    prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na
    własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
    gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych,
    a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie
    gospodarstwa rolnego do zalesienia,",
  b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3) działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji
    roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
    i rybnej,",
  c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o
    którym mowa w załączniku do ustawy,",
  d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy o emeryturach i rentach
    z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,",
  e) uchyla się pkt 9,
  f) po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:
    "10a) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się
     emeryturę lub rentę inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników
     indywidualnych i członków ich rodzin oraz emeryturę rolniczą lub
     rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy,
    10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub
     rentę rolniczą z ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę
     rodzinną,
    10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone
     prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do
     emerytury lub renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych
     przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, a także ustalone prawo do
     zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
     przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
     bezrobociu, oraz świadczenia o charakterze rentowym z instytucji
     zagranicznej,",
  g) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
    "12) innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe
     ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie
     ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w
     odrębnych przepisach,
    13) osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się
     osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
     na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą
     przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym,",
  h) po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:
    "13a) świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek
     chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo
     z tytułu ubezpieczenia chorobowego na podstawie przepisów o
     świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
     i macierzyństwa,
    13b) należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od
     nich odsetki i koszty upomnienia,";
5) art. 7 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 7. 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu
       podlega z mocy ustawy:
      1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych
       powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
      2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
       - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu
       społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
       albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń
       społecznych.
     2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek
      obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność
      rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która
      będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa
      rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych
      przepisach.
     3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do
      zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
      i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do
      świadczeń określonych w art. 9 pkt 1, jeżeli podlegają innemu
      ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub
      renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
     4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów,
      którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.";
6) w art. 8:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Za każdego ubezpieczonego opłaca się składkę w równej wysokości, z
    zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.".
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 7 ust. 3, opłaca się jedną
    trzecią składki, o której mowa w ust. 2.",
  c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
    "3a. Za ubezpieczonego rolnika i domownika, o którym mowa w art. 5a,
     składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2.";
7) w art. 10:
  a) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 4,
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
     1) małżonek,
     2) dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, wnuki, rodzeństwo
      spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki wymagane do
      uzyskania renty rodzinnej,
     3) rodzice, osoby przysposabiające, macocha, ojczym, jeżeli w dniu
      śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe
      lub jeżeli ubezpieczony przyczyniał się w znacznym stopniu do ich
      utrzymania albo jeżeli zostało ustalone, wyrokiem sądowym lub ugodą
      sądową, prawo do alimentów z jego strony.",
  c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
     1) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
     2) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków
      odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o
      podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do
      wypadku.";
8) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane
   przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności
   związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w
   związku z wykonywaniem tych czynności:
   1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w
    którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio
    związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
   2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym
    mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
   3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w
    pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności
    rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
   4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo
    w drodze powrotnej.";
9) art. 13 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 13. 1. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w
       wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub
       długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
     2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie
      sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności
      organizmu nierokujące poprawy.
     3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie
      sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności
      organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
     4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w
      uzgodnieniu z Radą Rolników, może określić, w drodze rozporządzenia,
      wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego za każdy
      procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
      uwzględniając:
      1) stan finansów funduszu składkowego,
      2) wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego na podstawie
       przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
       chorób zawodowych.
     5. Jeżeli nie określono wysokości jednorazowego odszkodowania w
      sposób, o którym mowa w ust. 4, wynosi ono 66% emerytury podstawowej
      za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
     6. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, ulega
      zwiększeniu o kwotę równą jednorazowemu odszkodowaniu za 20%
      uszczerbek na zdrowiu, jeżeli ubezpieczony wskutek wypadku przy
      pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej jest niezdolny do
      samodzielnej egzystencji.
     7. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały
      uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy
      rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, który był podstawą
      przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co
      najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie
      zwiększa się o kwotę równą wysokości jednorazowego odszkodowania,
      określoną w ust. 4 lub 5, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
      przewyższający procent, według którego ustalone było to
      odszkodowanie.
     8. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden
      członek rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a,
      jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości :
      1) kwoty jednorazowego odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu,
       jeżeli do świadczenia jest uprawniony małżonek lub dziecko,
      2) 50% kwoty określonej w pkt 1, jeżeli do świadczenia jest
       uprawniony inny członek rodziny.
     9. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie:
      1) małżonek i jedno lub więcej dzieci, świadczenie to przysługuje w
       wysokości określonej w ust. 8 pkt 1, zwiększonej na każde dziecko o
       kwotę określoną w ust. 6,
      2) dwoje lub więcej dzieci, świadczenie to przysługuje w wysokości
       określonej w ust. 8 pkt 1, zwiększonej na drugie i każde następne
       dziecko o kwotę określoną w ust. 6.
    10. Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są
      uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich
      świadczenie to przysługuje w kwocie określonej w ust. 6, niezależnie
      od świadczenia przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
    11. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko
      członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, świadczenie to
      przysługuje w wysokości określonej w ust. 8 pkt 2, zwiększonej na
      drugiego i każdego następnego uprawnionego o kwotę określoną w ust.
      6.
    12. Jednorazowe odszkodowanie ustalone na podstawie ust. 9 i 11 dzieli
      się między uprawnionych w równych częściach.
    13. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, który
      zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
      zawodowej, zmniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z
      tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaconego
      temu ubezpieczonemu.";
10) art. 14 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 14. 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek
       choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30
       dni.
     2. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do
      pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.
     3. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, o którym mowa w ust. 2,
      ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego
      leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy,
      zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia
      zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.
     4. Zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się i wypłaca
      na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wydanego
      przez lekarza, lekarza stomatologa, felczera lub starszego felczera,
      upoważnionego przez Zakład na zasadach określonych w przepisach o
      świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
      choroby i macierzyństwa.
     5. Prezes Kasy zwraca Zakładowi koszty związane z wyprodukowaniem i
      dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do
      pracy proporcjonalnie do liczby ubezpieczonych.
     6. Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
      trwającej dłużej niż 180 dni, przyznaje się i wypłaca na podstawie
      orzeczenia wydanego w trybie określonym w art. 46.
     7. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres:
      1) przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie opieki
       zdrowotnej w celu rehabilitacji,
      2) po ustaniu ubezpieczenia.
     8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po
      zasięgnięciu opinii Rady Rolników, może określić, w drodze
      rozporządzenia, wysokość zasiłku chorobowego oraz przypadki, w
      których zasiłek chorobowy przysługuje przy niezdolności do pracy
      trwającej nieprzerwanie krócej niż 30 dni, uwzględniając stan
      finansów funduszu składkowego.
     9. Jeżeli nie określono wysokości zasiłku chorobowego w sposób, o
      którym mowa w ust. 8, wynosi on jedną trzydziestą emerytury
      podstawowej za każdy dzień niezdolności do pracy.";
11) art. 15 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 15. 1. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia
       dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie
       został złożony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu
       przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości trzyipółkrotnej
       emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje
       rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.
     2. Na wniosek Rady Rolników minister właściwy do spraw zabezpieczenia
      społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, korzystniejszy
      sposób ustalania wysokości zasiłku, o którym mowa w ust. 1.";
12) w art. 15a:
  a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. Osobie, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i
    macierzyńskiemu z mocy ustawy, do okresu zasiłkowego, o którym mowa w
    art. 14 ust. 1 i 2, zalicza się okresy pobierania zasiłku chorobowego z
    innego ubezpieczenia społecznego.",
  b) uchyla się ust. 2;
13) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  "2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:
   1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu,
    chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek
    o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
   2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała
    prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub
    renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-
    rentowemu przez okres co najmniej 50 kwartałów,
   3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako
    rentę okresową.
  3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do osoby, która
   podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do
   emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń
   społecznych.";
14) art. 17 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 17. 1. Składka kwartalna za każdego ubezpieczonego wynosi 30%
       emerytury podstawowej.
     2. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5a, składka wynosi
      dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1.";
15) art. 18 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 18. Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:
      1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do
       pracy,
      2) renta rolnicza szkoleniowa,
      3) renta rodzinna,
      4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników
       indywidualnych i członków ich rodzin,
      5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4,
      6) zasiłek pogrzebowy.";
16) w art. 19:
  a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
    120 kwartałów,",
  b) uchyla się ust. 4;
17) art. 20 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 20. 1. Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust.
       1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 zalicza się okresy:
      1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i
       członków ich rodzin w latach 1983-1990,
      2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie
       rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983
       r.,
      3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami
       emerytalnymi.
     2. Okresów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do okresów
      ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których
      zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych
      przepisów.";
18) art. 21 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 21. 1. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje
       ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:
      1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany
       okres, o którym mowa w ust. 2,
      2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w
       gospodarstwie rolnym,
      3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w
       okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w
       okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie
       później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
     2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez
      wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia
      emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej:
      1) 4 kwartały - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,
      2) 8 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
      3) 12 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
      4) 16 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
      5) 20 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat.
     3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
      rentowemu zgodnie z ust. 2 stosuje się odpowiednio art. 20.
     4. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
      powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
      zawodowej, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za
      spełniony, jeżeli ubezpieczony posiada jakikolwiek okres
      ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub
      dzień zachorowania na rolniczą chorobę zawodową.
     5. Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się
      ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu
      utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie
      rolnym.
     6. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się
      za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do
      osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
     7. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się
      za okresową, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do
      osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
     8. Okres 20 kwartałów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien
      przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o
      przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.";
19) po art. 21a dodaje się art. 21b w brzmieniu:
   "Art. 21b. 1. Ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania renty
       rolniczej z tytułu niezdolności do pracy określone w art. 21, w
       stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania
       zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy w
       gospodarstwie rolnym, przysługuje przez okres 6 miesięcy renta
       rolnicza szkoleniowa.
     2. Osobę, której przyznano rentę rolniczą szkoleniową, Kasa kieruje do
      powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu
      zawodowemu.
     3. Okres 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu na czas
      niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż do 36
      miesięcy.
     4. Przedłużenie prawa do renty rolniczej szkoleniowej następuje na
      wniosek starosty.
     5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania
      renty rolniczej szkoleniowej są finansowane ze środków funduszu
      prewencji i rehabilitacji.";
20) art. 22 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 22. 1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się
       jako rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do
       pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości
       przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta
       rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta
       okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu
       objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym.
     2. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które
      ustało z powodu ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy w
      gospodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18
      miesięcy od dnia ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał
      się całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
     3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy,
      które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
      przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od
      dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli
      osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.";
21) uchyla się art. 23;
22) art. 24 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 24. Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do
      pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej
      i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla
      każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.";
23) w art. 25:
  a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza się również liczbę
    lat:
     1) podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu określonych w
      przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, podlegania
      ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem
      1 stycznia 1999 r. oraz podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu
      przepadającemu po tej dacie,
     2) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą
      działalnością, a także okresy zaliczane do okresów tej działalności
      oraz podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w
      przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
      represji wojennych i okresu powojennego,
     3) odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej
      równorzędne albo zastępczych form tej służby, przypadających przed
      dniem 1 stycznia 1999 r.
   - jeżeli z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty
    na podstawie odrębnych przepisów.",
  c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Okresy, o których mowa w ust. 2a pkt 1, przelicza się w wymiarze
    półtorakrotnym. Nie dotyczy to jednak okresów podlegania ubezpieczeniu
    społecznemu z tytułu pobierania świadczeń dla bezrobotnych.",
  d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. Jeżeli uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
    podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu łącznie z okresami, o
    których mowa w ust. 2 i 2a, krócej niż przez 20 kwartałów, przyjmuje
    się, że okres opłacania składki wynosi 20 kwartałów.";
24) art. 27 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 27. 1. Do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia
       przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości
       określonej w przepisach emerytalnych.
     2. Do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia przysługuje
      również dodatek z tytułu pracy przymusowej po dniu 1 września 1939
      r. w wysokości 2% emerytury podstawowej za każdy rok takiej pracy.
     3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, dolicza się do części składkowej
      emerytury lub renty rolniczej, uwzględniając jego wysokość przy
      ustalaniu wskaźnika wymiaru części składkowej.
     4. Do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego
      rolników indywidualnych i członków ich rodzin przysługuje
      zwiększenie za okresy, o których mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 i 3, w
      wysokości 1% emerytury podstawowej za każdy rok przypadający w tych
      okresach, jeżeli z tego tytułu uprawnionemu nie przyznano emerytury
      lub renty na podstawie odrębnych przepisów.
     5. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, dolicza się do emerytury lub
      renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidual
      nych i członków ich rodzin i ustala się ponownie wskaźnik wymiaru
      tego świadczenia.";
25) w art. 28:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega
    częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli
    emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.",
  b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu
    niezdolności do pracy,",
  c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
   "3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie
    zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5-7,
    9 i 10.
   4. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności
    rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem
    (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
    przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie
    uwzględniając:
     1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co
      najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków,
      osobie niebędącej:
      a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
      b) jego zstępnym lub pasierbem,
      c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym
       gospodarstwie domowym,
      d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
     2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie
      odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
     3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym
      emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do
      emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia,
     4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi
      dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej
      własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub
      jego małżonka.",
  d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. Wypłata ulega zawieszeniu w połowie, jeżeli:
     1) emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem,
      który nie ma ustalonego prawa do emerytury albo renty i nie spełnia
      warunków do uzyskania emerytury rolniczej albo renty rolniczej z
      tytułu niezdolności do pracy, jeżeli małżonek ten podlega
      ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy,
     2) rencista pobiera okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do
      pracy, nie dłużej jednak niż przez dwa lata.",
  e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu :
    "10. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej
     polegającej na przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu
     notarialnego osobie niepełnoletniej wypłata ulega zawieszeniu w
     całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat.";
26) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
   "Art. 28a. 1. Wypłata renty rolniczej szkoleniowej ulega zawieszeniu w
       części uzupełniającej w przypadku osiągania przez uprawnionego
       przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
       społecznego zgodnie z przepisami emerytalnymi, bez względu na
       wysokość tego przychodu.
     2. Prawo do renty rolniczej szkoleniowej ustaje:
      1) od dnia podjęcia zatrudnienia, wykonywania prac interwencyjnych
       lub robót publicznych lub od dnia, gdy uprawniony odmówił, bez
       uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia złożonej
       przez powiatowy urząd pracy,
      2) od dnia otrzymania przez Kasę zawiadomienia od starosty o braku
       możliwości przekwalifikowania uprawnionego do innego zawodu lub o
       braku możliwości przedstawienia propozycji odpowiedniego
       zatrudnienia w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia,
       nie później niż w okresie 36 miesięcy pobierania tej renty,
      3) od dnia otrzymania przez Kasę zawiadomienia od starosty o tym,
       że uprawniony nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.";
27) w art. 29 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  "1) emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury albo renty
   rolniczej z ubezpieczenia,
  2) ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania
   emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy;
   przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie
   rolnym.";
28) w art. 30:
  a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) 50% części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu
    niezdolności do pracy, która przysługiwała lub przysługiwałaby zmarłemu
    w chwili śmierci.",
  b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
   "3. Za każdą następną osobę uprawnioną wysokość renty rodzinnej, ustalonej
    w sposób określony w ust. 2, zwiększa się o 5%.
   4. Rentę rodzinną, wyliczoną na podstawie ust. 2 i 3, zwiększa się o 10%,
    jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub
    rolniczej choroby zawodowej.",
  c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
    "4a. Renta rodzinna nie może być wyższa od kwoty świadczenia, które
     przysługiwałoby zmarłemu i nie może być niższa od emerytury
     podstawowej.";
29) w art. 31:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Do renty rodzinnej przysługuje dodatek przewidziany w art. 27 ust. 1
    oraz dodatek dla sieroty zupełnej.",
  b) uchyla się ust. 3;
30) art. 32 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 32. Wypłata renty rodzinnej, przysługującej osobie pełnoletniej,
      ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony prowadzi działalność rolniczą.
      Przepisy art. 28 ust. 3, 4 i 6-10 oraz art. 34 stosuje się
      odpowiednio.";
31) w art. 33 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
 "3. W razie zbiegu prawa do renty rolniczej z ubezpieczenia, jeżeli całkowita
   niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub
   rolniczej choroby zawodowej, z prawem do emerytury z innego ubezpieczenia
   społecznego uprawnionemu wypłaca się wyższe świadczenie w całości i połowę
   drugiego świadczenia.
  4. Odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u
   jednej osoby prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do:
   1) renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy
    pozostaje w związku ze służbą wojskową,
   2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach,
    o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
    kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
    wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, Nr 181,
    poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658),
   3) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
    wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej,
   4) świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.";
32) art. 34 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 34. 1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega
       zawieszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W
       takim przypadku nie zawiesza się jednak wypłaty części składkowej
       emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do
       pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z
       ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich
       rodzin ponad 95% emerytury podstawowej.
     2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej
      z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów
      z działalności rolniczej.";
33) w art. 35 w ust. 1:
  a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, pozostającego na
    jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej;",
  b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
    "4) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury
     lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i
     pobierania.";
34) w art. 36:
  a) w ust. 1:
   - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także
      wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie,",
   - dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     "2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej,",
   - dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
   "10) o których mowa w art. 41a i 55.",
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, a także w
    przypadku niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i
    na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o
    postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.",
  c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
    "4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie
     ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to
     ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.";
35) w art. 37:
  a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, organy podatkowe, organy
   prowadzące księgi wieczyste, Zakład, Agencja Restrukturyzacji i
   Modernizacji Rolnictwa oraz organy wykonawcze jednostek samorządu
   terytorialnego są obowiązane udzielać nieodpłatnie Kasie informacji
   niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z
   zakresu ubezpieczenia.",
  b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   "4. Kasa jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych
    zgromadzonych w:
     1) Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
     2) zbiorach meldunkowych,
     3) krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych.";
36) w art. 39:
  a) w ust. 2:
   - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     "3) określenie zasad obliczania składek oraz sposobu ich opłacania i
      obowiązujących terminów płatności,",
   - dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
     "5) określenie kwoty należności z tytułu składek wynikającej z objęcia
      ubezpieczeniem i terminu zapłaty.",
  b) uchyla się ust. 3,
  c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu prawnego, na podstawie
    którego wydano decyzję o ustaleniu podlegania ubezpieczeniu, wydaje się
    nową decyzję. Jeżeli jednak zmianie ulegnie wysokość kwartalnych
    składek, rolnikowi obowiązanemu do ich opłacania doręcza się informację
    w tej sprawie.";
37) w art. 39a:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Odbierający oświadczenie, o którym mowa w art. 5a, pracownik Kasy
    poucza rolnika o skutkach prawnych tego oświadczenia i umieszcza
    stosowną informację na wydanej decyzji.",
  b) uchyla się ust. 4;
38) w art. 40 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Jeżeli decyzja, w której określono wysokość zobowiązań z tytułu
   składek, nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed ustawowym
   terminem płatności, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje termin płatności
   wynoszący 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.";
39) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:
   "Art. 40a. 1. Od składek nieopłaconych w terminie przez rolnika pobiera
       się od rolnika odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości
       określonej w Dziale III Rozdziale 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
       r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)[3].
     2. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
      przekracza 6,60 zł.";
40) art. 41a otrzymuje brzmienie:
   "Art. 41a. 1. Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w
       przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na
       jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz
       stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:
      1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na
       ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości
      lub w części,
      2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
       w całości lub części.
     2. Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy może także,
      z urzędu, umorzyć część lub całość należności z tytułu składek, w
      przypadku ich całkowitej nieściągalności, która zachodzi, gdy:
      1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posiadanych
       dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada źródeł dochodu i
       majątku, z którego można dochodzić należności, oraz brak jest
       możliwości przeniesienia odpowiedzialności,
      2) dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można by
       dochodzić należności, i jednocześnie nie ma możliwości
       przeniesienia odpowiedzialności,
      3) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości
       upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
      4) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym
       należności nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty postępowania
       egzekucyjnego.
     3. Umorzenie składek powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w
      całości lub w takiej części, w jakiej zostały umorzone składki, oraz
      powoduje umorzenie należnych Kasie kosztów upomnienia.
     4. Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty,
      nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po
      wpływie wniosku.
     5. Jeżeli dłużnik nie opłaci w terminie odroczonej składki lub
      ustalonych przez Kasę rat, kwota niezapłaconych składek staje się
      wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następującego
      po dniu, w którym upływa termin płatności wynikający z art. 40.
     6. W razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie została
      rozłożona należność z tytułu składek, wpłatę zalicza się na poczet
      składek o najwcześniejszym terminie płatności i należnych od nich
      odsetek za zwłokę.";
41) po art. 41a dodaje się art. 41b w brzmieniu:
   "Art. 41b. 1. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po
       upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z
       zastrzeżeniem ust. 2-7.
     2. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone
      hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te
      mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki do wysokości
      zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia
      przedawnienia.
     3. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
      zawieszeniu od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty
      lub odroczeniu terminu płatności, do dnia terminu płatności
      odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty, z
      zastrzeżeniem ust. 4.
     4. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłacił którejkolwiek z
      rat, na jakie została rozłożona należność, bieg terminu
      przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od
      dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty, do dnia
      podjęcia decyzji o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty
      należności z tytułu składek.
     5. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia
      pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z
      tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia
      zakończenia postępowania egzekucyjnego.
     6. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po
      przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia
      następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu
      postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.
     7. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o
      odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po
      upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja
      została wydana.
     8. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji
      jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny
      organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia,
      w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie
      sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż 2 lata.
     9. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega
      zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się
      postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak
      niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.
     10. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu
      zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich
      braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek
      o zwrot składek.
     11. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają
      zwrotowi, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat.
     12. Kasa zawiadamia płatnika o kwocie nadpłaconych lub nienależnie
      opłaconych składek podlegających zwrotowi, jeżeli są one wyższe od
      kwoty, o której mowa w ust. 15.
     13. Płatnik może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o
      którym mowa w ust. 12, złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych lub
      nienależnie opłaconych składek.
     14. W przypadku braku przyszłych należności z tytułu składek,
      nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi z
      urzędu.
     15. Nie podlegają zwrotowi nadpłacone lub nienależnie opłacone składki
      nieprzekraczające równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika
      o nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu.";
42) art. 45 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 45. 1. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany,
       rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez
       zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od
       dnia jego zaistnienia.
     2. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że poszkodowany w chwili wypadku
      był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
      substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu,
      lekarz udzielający pierwszej pomocy kieruje poszkodowanego na
      badania niezbędne do ustalenia ich zawartości w organizmie.
      Poszkodowany jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa
      poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego
      przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczenia z tytułu
      wypadku przy pracy rolniczej, chyba że poszkodowany udowodni, że
      miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu
      badaniu. Koszty tego badania pokrywa Kasa.
     3. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku, o
      którym mowa ust. 1, ocenia się przy ustalaniu okoliczności i
      przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.
     4. Kasa ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej.
      Osoba upoważniona przez Prezesa Kasy ma prawo dokonać oględzin
      miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić
      dowody z zeznań poszkodowanego i świadków.
     5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
      drodze rozporządzenia, sposób i tryb zgłaszania wypadku przy pracy
      rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn uwzględniając:
      1) sposób dokumentowania wypadku przy pracy rolniczej,
      2) zgłaszanie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie z tytułu
       wypadku przy pracy rolniczej,
      3) prowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia okoliczności
       i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej,
      4) informacje, które powinny się znaleźć w protokole powypadkowym
       - biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości procedur
       przy ustalaniu okoliczności i przyczyn tych wypadków.";
43) art. 46 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 46. 1. Orzeczenia dotyczące:
      1) trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w
       gospodarstwie rolnym,
      2) stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
      3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
      4) czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
      5) celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej
       całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
      6) wskazań do rehabilitacji leczniczej,
      7) innych okoliczności warunkujących przyznanie świadczeń z
       ubezpieczenia społecznego rolników
       - w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do
       świadczeń wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy Kasy,
       a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.
     2. Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie
      komisji lekarskiej Kasy stanowi podstawę do wydania decyzji w
      sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo
      uzależnione jest od stwierdzenia:
      1) stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
       wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
       zawodowej, lub
      2) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w
       gospodarstwie rolnym, lub
      3) niezdolności do samodzielnej egzystencji.
     3. Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców
      Kasy i komisji lekarskich Kasy.
     4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w
      drodze rozporządzenia:
      1) szczegółowe warunki orzekania o całkowitej niezdolności do pracy
       w gospodarstwie rolnym oraz orzekania o celowości
       przekwalifikowania zawodowego,
      2) tryb postępowania orzeczniczego,
      3) tryb i termin wnoszenia odwołań od orzeczeń lekarzy rzeczoznawców
       Kasy,
      4) formy nadzoru nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji
       lekarskich Kasy,
      5) dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy realizujących
       zadania z zakresu orzecznictwa lekarskiego
       - mając na uwadze konieczność zapewnienia w Kasie jednolitości
       stosowania procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu
       orzecznictwa lekarskiego.
     5. Stwierdzenia rolniczej choroby zawodowej dokonuje właściwy
      państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trybie określonym w
      przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.";
44) art. 51 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 51. Egzekucję należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek
       na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzi się w trybie
       przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";
45) art. 52 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 52. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się
       odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a
       ponadto:
      1) do składek na ubezpieczenie stosuje się odpowiednio art. 12, art.
       26, art. 29 § 1 i 2, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4,
       8 i 9, art. 60 § 1, art. 62 § 1 i 5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4, art. 73
       § 1 pkt 1 i 5, art. 75 § 2 pkt 1 lit. c, art. 77 § 1 pkt 2, art.
       77b § 2 i 4, art. 78 § 1, § 3 pkt 3 lit. a i § 4, art. 79 § 2 pkt
       3, art. 91, art. 97 § 1, art. 97a, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7,
       art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105, art. 106 § 1 i 2, art. 107 §
       1, § 1a i § 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2
       i § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1 pkt 1 i 2, § 3, § 4
       pkt 2 i § 5-7, art. 118 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
       Ordynacja podatkowa,
      2) do przyznawania świadczeń z ubezpieczenia i do ich wypłaty
       stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przyznawanie i wypłatę
       odpowiednich świadczeń przysługujących pracownikom i członkom ich
       rodzin.
     2. Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz ustalania
      odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń określają przepisy
      emerytalne oraz przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
      oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i
      macierzyństwa.";
46) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:
    "Art. 52a. Do składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie ich poboru,
       wymierzania odsetek za zwłokę, egzekucji, dokonywania
       zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach dłużnika oraz
       stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy
       dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne rolników.";
47) uchyla się art. 53;
48) w art. 55:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Prezes Kasy może przyznać emeryturę, rentę rolniczą z tytułu
    niezdolności do pracy lub rentę rodzinną rolnikowi lub domownikowi lub
    członkom rodziny zmarłego rolnika lub domownika, pomimo niespełnienia,
    wskutek szczególnych okoliczności, warunków określonych w ustawie,
    jeżeli zainteresowana osoba nie ma niezbędnych środków utrzymania i nie
    może ich uzyskać ze względu na wiek lub stan zdrowia.",
  b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. Prezes Kasy może emerytowi lub renciście, któremu na skutek
    niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej wypłata części
    uzupełniającej świadczenia została zawieszona w całości, przyznać prawo
    do wypłaty 50% tej części na czas określony, jeżeli istnieją szczególne
    przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.";
49) art. 56 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 56. Jeżeli przyczyną wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej
       choroby zawodowej była wadliwość środka stosowanego przy pracy
       lub nieprawidłowość świadczonej usługi, za którą odpowiedzialność
       cywilną ponosi osoba niebędąca poszkodowanym lub rolnikiem, na
       którego rachunek poszkodowany pracował, Prezes Kasy może
       dochodzić od tej osoby zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia
       z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy albo choroby
       zawodowej.";
50) uchyla się art. 57;
51) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
   ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po
   zasięgnięciu opinii Rady Rolników.";
52) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Do pracowników Kasy stosuje się przepisy o pracownikach urzędów
   państwowych, z wyjątkiem przepisów dotyczących praw i obowiązków
   urzędników państwowych mianowanych.";
53) art. 61 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 61. 1. W ramach Kasy wyodrębnia się:
      1) centralę,
      2) oddziały regionalne,
      3) placówki terenowe,
      4) inne jednostki organizacyjne.
     2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze
      zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, nadaje Kasie
      statut określając, w nim wewnętrzną organizację Kasy.";
54) w art. 62 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  "4) informowania ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach
   wynikających z ustawy oraz propagowania działalności Kasy.";
55) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Prezes Kasy w porozumieniu z Radą Rolników, ministrem właściwym do spraw
   zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz
   ministrem właściwym do spraw zdrowia określa zasady ochrony zdrowia i
   życia w gospodarstwie rolnym. Zasady te są zaleceniami dotyczącymi
   wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób pracujących oraz sposobu
   wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą, ustanowionymi w
   celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom
   zawodowym.";
56) w art. 64:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Kasa podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom
    uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą
    niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej
    odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą
    niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujące w
    szczególności:
     1) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów
      rehabilitacyjnych,
     2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej,
     3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach
      wiejskich,
     4) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn
      niezdolności do pracy,
     5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn
      niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej
      przeciwdziałania,
     6) promocję zdrowia,
     7) działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku
      wiejskim.",
  b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   "3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
    drodze rozporządzenia, warunki i tryb kierowania na rehabilitację
    leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi
    rehabilitacyjne, w tym :
     1) wskazania do rehabilitacji oraz ocenę jej potrzeby,
     2) trwałość i okresowość całkowitej niezdolności do pracy oraz
      przyczynę jej powstania,
     3) wiek ubiegającego się o rehabilitację,
     4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację,
     5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,
     6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o
      świadczenia i usługi rehabilitacyjne z podmiotami, niebędącymi
      jednostkami organizacyjnymi Kasy
   - mając na uwadze potrzebę rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i
    stan finansów funduszu prewencji i rehabilitacji.";
57) art. 67 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 67. 1. Radę Rolników w liczbie 25 członków powołuje minister
       właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego spośród kandydatów
       zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i
       związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu,
       po przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami. W
       chwili rozpoczęcia kadencji co najmniej 15 członków powinno
       podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków
       powinno pobierać emeryturę lub rentę z ubezpieczenia.
     2. W posiedzeniach Rady Rolników uczestniczą z głosem doradczym
      minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, minister
      właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw finansów
      publicznych i Prezes Kasy lub ich przedstawiciele.
     3. Kadencja Rady Rolników trwa 3 lata.
     4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przed upływem
      kadencji Rady Rolników:
      1) odwołuje członka, jeżeli złożył on rezygnację lub jeżeli o
       odwołanie wystąpiła organizacja zgłaszająca,
      2) może po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, odwołać członka,
       jeżeli bez usprawiedliwionych przyczyn nie bierze on udziału w
       pracach Rady Rolnikw w okresie czterech kolejnych posiedzeń
       plenarnych lub jeżeli zachodzą istotne przeszkody w jego dalszym
       udziale w pracach Rady Rolników.
     5. Uzupełnienia składu Rady Rolników w toku kadencji dokonuje się w
      trybie przewidzianym dla powołania.";
58) w art. 68:
  a) uchyla się ust. 3,
  b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
   "4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy
    obecności co najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach
    określonych w art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8 i art. 15
    ust. 2 jest wymagana większość dwóch trzecich głosów. Regulamin Rady
    Rolników może przewidywać podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością
    głosów także w innych sprawach.
   5. Członkowi Rady Rolników w związku z udziałem w pracach Rady Rolników
    przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie.",
  c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
   "5a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w
    drodze rozporządzenia:
     1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników,
     2) regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Rolników,
      uwzględniając funkcję pełnioną w Radzie Rolników i wydatki ponoszone
      w związku z udziałem w pracach Rady.";
59) art. 70 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 70. W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art.
      13 ust. 4, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 82 ust. 2, Rada
      Rolników przedstawia swój wniosek, stanowisko lub opinię wraz z
      uzasadnieniem obejmującym w szczególności ocenę skutków finansowych
      projektowanej regulacji.";
60) uchyla się art. 72;
61) w art. 74:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Prezes Kasy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia
    Radzie Rolników sprawozdanie z działalności Kasy i funduszu składkowego
    w poprzednim roku.",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. Rada Rolników rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i
    uchwala opinię wraz z ewentualnymi wnioskami, w terminie do dnia 30
    kwietnia.";
62) w art. 76:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Podstawy finansowe ubezpieczenia i działalności Kasy stanowią także
    fundusze emerytalno-rentowy, administracyjny oraz prewencji i
    rehabilitacji, którymi dysponuje Prezes Kasy.",
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
    "2a. Fundusze, o których mowa w ust. 2, są państwowymi funduszami
     celowymi.";
63) art. 76a otrzymuje brzmienie:
   "Art. 76a. 1. Nadzór nad funduszem składkowym pełni Rada Nadzorcza
       Funduszu Składkowego.
     2. W skład Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego wchodzi 5
      przedstawicieli Rady Rolników i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez
      ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz po
      1 przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw
      finansów publicznych i ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
     3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po
      zasięgnięciu opinii Rady Rolników, nadaje, w drodze zarządzenia,
      statut funduszowi składkowemu.";
64) w art. 77:
  a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1. Fundusz składkowy jest przeznaczony na finansowanie:
     1) świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i
      macierzyńskiego,
     2) bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników,
     3) kosztów zarządzania funduszem i wykonywania jego zobowiązań jako
      osoby prawnej,
     4) działalności Kasy, o której mowa w art. 66,
     5) niedoboru funduszu administracyjnego, o którym mowa w art. 79 ust.
      3, oraz funduszu prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80
      ust. 3.
   2. Fundusz składkowy tworzy się ze składek na ubezpieczenie wypadkowe,
    chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie
    funduszu składkowego, zapewniając pełne pokrycie wydatków funduszu
    składkowego oraz odpisów, o których mowa w art. 79 ust. 2 i art. 80 ust.
    2.",
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. W razie powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty
    kredyt bankowy w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. Spłatę
    kredytu uwzględnia się przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie
    wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie jego spłaty.";
65) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się:
   1) ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
   2) z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie:
     a) wydatków na świadczenia z innego ubezpieczenia społecznego, o
      których mowa w ust. 1 pkt 2,
     b) wydatków wynikających z art. 25 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 25
      ust. 4,
   3) z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa,
   4) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie
    zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5.";
66) w art. 79 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  "2. Fundusz administracyjny tworzy się z:
   1) odpisów od funduszu składkowego i od funduszu emerytalno-rentowego, w
    wysokości do 9% planowanych wydatków funduszu składkowego i do 3,5%
    planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego,
   2) refundacji przez właściwe instytucje kosztów związanych z realizacją
    ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacją innych zadań powierzonych
    Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów.
  3. W razie powstania niedoboru funduszu administracyjnego, niedobór ten
   pokrywa się ze środków funduszu składkowego.";
67) art. 80 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 80. 1. Fundusz prewencji i rehabilitacji jest przeznaczony na
       finansowanie kosztów rzeczowych wynikających z realizacji zadań
       Kasy, o których mowa w art. 21b, 63 i 64.
     2. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z odpisu od funduszu
      składkowego, w wysokości do 5% planowanych wydatków z tego funduszu,
      oraz dotacji z budżetu państwa.
     3. W razie powstania niedoboru funduszu prewencji i rehabilitacji,
      niedobór ten pokrywa się ze środków funduszu składkowego.";
68) uchyla się art. 81 ;
69) art. 83 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 83. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w
       porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
       określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki
       finansowej Kasy, w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-
       finansowego Kasy, państwowych funduszy celowych i funduszu
       składkowego, będących w dyspozycji Prezesa Kasy i dokonywania w
       nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków z tych
       funduszy, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przepływu
       tych środków.";
70) użyte w art. 8 w ust. 5, w art. 11 w ust. 2, w art. 47 w ust. 3, w art. 58
 ust. 5, w art. 59 w ust. 2 oraz w art. 68 w ust. 2 w różnych przypadkach
 wyrazy "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się użytymi w
 odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw zabezpieczenia
 społecznego".
                    
                   Art. 2.
W ustawie z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz.U. Nr 124, poz. 585) uchyla się art. 2.
                    
                   Art. 3.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r.
Nr 19, poz. 177) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 23:
  a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,
  b) uchyla się ust. 2,
  c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad
    działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w
    zakresie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4 lit. c oraz pkt 8 - nad
    działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.";
2) w art. 31:
  a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
   "1a) ubezpieczenia społecznego rolników,",
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór
    nad Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Prezesem
    Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.".
                    
                   Art. 4.
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
(Dz.U. Nr 52, poz. 539 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2273) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 7 uchyla się ust. 2;
2) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gruntów
   będących gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,".
                    
                   Art. 5.
1. Rolnik lub domownik, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 współpracujący przy prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu
 społecznemu rolników w dniu wejścia w życie ustawy, jest zobowiązany, w
 terminie do dnia 30 września 2004 r. udokumentować Kasie Rolniczego
 Ubezpieczenia Społecznego, w jakiej formie jest opodatkowana prowadzona przez
 niego pozarolnicza działalność gospodarcza lub działalność, przy której jest
 osobą współpracującą, a w przypadku prowadzenia działalności w 2003 roku,
 udokumentować także wysokość należnego podatku za ten rok.
2. Rolnik lub domownik zostaje wyłączony z ubezpieczenia z końcem trzeciego
 kwartału 2004 r., jeżeli z dokumentu, wymienionego w ust. 1 wynika, że
 prowadzona przez niego pozarolnicza działalność gospodarcza lub działalność,
 przy której prowadzeniu jest osobą współpracującą, jest opodatkowana na
 zasadach innych, niż określone w przepisach o zryczałtowanym podatku
 dochodowym lub należny za ubiegły rok podatek przekroczył kwotę 2528 zł.
3. Niedostarczenie dokumentów, wymienionych w ust. 1, powoduje ustanie
 ubezpieczenia z końcem trzeciego kwartału 2004 r.
                    
                   Art. 6.
1. Osoba, podlegająca w dniu wejścia w życie ustawy ubezpieczeniu z tytułu
 prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, podlega temu ubezpieczeniu
 na dotychczasowych zasadach, jeżeli rodzaj i rozmiar prowadzonej produkcji
 wskazuje, że jest to dział specjalny w rozumieniu ustawy, o której mowa w
 art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana, w terminie do dnia 30
 września 2004 r., dostarczyć Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 zaświadczenie organu podatkowego o rodzajach i rozmiarach prowadzonej
 produkcji.
3. Jeżeli z dostarczonych dokumentów wynika, że prowadzona przez daną osobę
 działalność nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu
 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 ubezpieczenie tej osoby ustaje z dniem 30 września 2004 r.
4. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie określonym w ust. 2 uważa się za
 nieprowadzenie przez daną osobę działu specjalnego w rozumieniu ustawy, o
 której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i powoduje ustanie
 ubezpieczenia z dniem 30 września 2004 r.

                   Art. 7.
Osoby mające ustalone prawo do renty inwalidzkiej rolniczej, na podstawie
przepisów dotychczasowych, uważa się za osoby mające ustalone prawo do renty
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
                    
                   Art. 8.
1. Osobom pobierającym renty inwalidzkie z ubezpieczenia społecznego rolników
 indywidualnych i członków ich rodzin, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet
 i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę z ubezpieczenia
 społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w wysokości
 dotychczas pobieranej renty inwalidzkiej.
2. Osobom pobierającym renty inwalidzkie rolnicze przyznane na podstawie ustawy
 wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, które do dnia wejścia w życie
 niniejszej ustawy osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od
 dotychczas pobieranej renty inwalidzkiej, jeżeli osoba ta spełnia warunki
 określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej
 ustawy.
3. Osobom, o których mowa w ust. 1, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65
 lat dla mężczyzn do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz osobom, o
 których mowa w ust. 2, przyznanie emerytur nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia
 wejścia w życie niniejszej ustawy.
                    
                   Art. 9.
Ilekroć przepisy odrębne uzależniają prawo do świadczeń od stałej lub
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, należy przez to
rozumieć całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
                    
                  Art. 10.
W sprawach o przyznanie:
  1) jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
   zaistniałego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  2) emerytury rolniczej
  - wszczętych, a niezakończonych wydaniem decyzji przed dniem wejścia w
   życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
                    
                  Art. 11.
Środki finansowe pozostałe po zlikwidowanym funduszu rezerwowym zasilają, w
równych częściach, fundusz prewencji i rehabilitacji oraz fundusz
administracyjny.
                    
                  Art. 12.
Dotychczasowy statut funduszu składkowego zachowuje moc do czasu wydania statutu
funduszu składkowego na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy, o której mowa w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
                    
                  Art. 13.
Kadencja dotychczasowej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników powołanej na
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy ustaje z
dniem 31 grudnia 2004 r.
                    
                  Art. 14.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie:
  1) art. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują
   moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 13
   ust. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
  2) art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują
   moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 14
   ust. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
  3) art. 45 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują
   moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 45
   ust. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez
   okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
  4) art. 61 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują
   moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 61
   ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez
   okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
  5) art. 68 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują
   moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 68
   ust. 5a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez
   okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
                    
                  Art. 15.
Przepisy art. 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
                    
                  Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 65, pkt 66
i pkt 67, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r._______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 września 1996 r. o
 zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 26 kwietnia
 2001 r. o rentach strukturalnych.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998
 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2001 r. Nr
 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228
 poz. 2255 i Nr 229 poz. 2273.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz.
1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i poz. 2256 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257.                                  
                Załącznik do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
                    
    Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej
                    
  Lp.             Rodzaje upraw i produkcji
  1.  Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej
    100 m2
  2.  Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2
  3.  Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych
    powyżej 200 m2
  4.  Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
  5.  Drób rzeźny:
    a) kurczęta - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
    b) gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
    c) kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
    d) indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
    e) strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)
  6.  Drób nieśny:
    a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2.000 szt. (w skali
    roku)
    b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
    c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
    d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
    e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1.000 szt. (w skali
    roku)
    f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku
  7.  Zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
    a) kurczęta - powyżej 3.000 szt.
    b) gęsi - powyżej 3.000 szt.
    c) kaczki - powyżej 3.000 szt.
    d) indyki - powyżej 3.000 szt.
    e) strusie - powyżej 50 szt.
  8.  Zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
    a) lisy i jenoty
    b) norki
    c) tchórzofretki
    d) szynszyle
    e) nutrie
    f) króliki
  9.  Pasieki powyżej 80 rodzin
 10.  Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym powyżej 100 szt.