Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 2 kwietnia 2004 r.
                    
 o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1]
                    
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.U. Nr 123,
poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1) zasady wytwarzania i stosowania środków żywienia zwierząt i pasz
    leczniczych oraz obrotu nimi,
   2) zasady sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie, o
    którym mowa w pkt 1,";
2) w art. 2:
 a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
   "2a) pasze lecznicze - mieszaninę jednego lub kilku premiksów leczniczych
     weterynaryjnych z jedną lub kilkoma paszami, przeznaczoną, ze względu
     na swoje właściwości profilaktyczne lub lecznicze, do podawania
     zwierzętom w formie niezmienionej,",
  b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3) materiały paszowe - produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
    występujące w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane albo
    przetworzone, oraz inne substancje organiczne, a także substancje
    nieorganiczne, zawierające dodatki paszowe albo niezawierające tych
    dodatków, przeznaczone do żywienia zwierząt, w formie nieprzetworzonej
    lub przetworzonej, albo do sporządzania mieszanek paszowych, albo jako
    nośniki premiksów,",
  c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
   "5a) dawka dzienna - całkowitą ilość pasz obliczoną w odniesieniu do pasz
     zawierających wodę w ilości 12%, niezbędną do zaspokojenia dziennych
     potrzeb żywieniowych zwierząt danego gatunku, o określonym wieku i
     kierunku uytkowania,",
  d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) mieszanki paszowe - mieszaniny materiałów paszowych zawierające
    dodatki paszowe lub premiksy albo niezawierające tych dodatków lub
    premiksów, przeznaczone do stosowania w żywieniu zwierząt, w formie
   mieszanki paszowej pełnoporcjowej albo mieszanki paszowej
    uzupełniającej,",
  e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
   "8) mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszankę paszową charakteryzującą
    się wysoką zawartością niektórych substancji, która ze względu na swój
    skład jest wystarczająca dla zapewnienia dawki dziennej, wyłącznie w
    przypadku gdy jest stosowana z innymi paszami,",
  f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
   "18) zwierzęta domowe - zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt futerkowych,
    utrzymywane i karmione przez ludzi w celu innym ni pozyskanie produktów
    spożywczych pochodzenia zwierzęcego,",
  g) w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20-22 w
   brzmieniu:
   "20) zakład - przedsiębiorstwo wytwarzające, magazynujące lub
    wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt lub pasze lecznicze,
   21) przesyłka - określoną ilość środków żywienia zwierząt lub pasz
    leczniczych, objętą tym samym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie
    kontroli przesyłki, przewożoną jednym środkiem transportu oraz
    pochodzącą z jednego państwa trzeciego lub jego części,
   22) osoba odpowiedzialna za przesyłkę - osoba odpowiedzialną za przesyłkę
    w rozumieniu przepisw o weterynaryjnej kontroli granicznej.";
3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
   "Art. 2a. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o weterynaryjnej
      kontroli granicznej oraz przepisów o kontroli weterynaryjnej w
      handlu.";
4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 3. Środki żywienia zwierząt powinny być właściwej jakości,
      dostosowane do potrzeb żywieniowych zwierząt, dla których są
      przeznaczone, i nie mogą szkodliwie wpływać na zdrowie ludzi lub
      zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz na
      środowisko.";
5) art. 5 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 5. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania środków żywienia
      zwierząt i pasz leczniczych powinna być prowadzona w specjalnie do
      tego celu przystosowanych pomieszczeniach.";
6) w art. 6:
  a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
   "5a) pasz leczniczych",
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
    wytwarzania pasz leczniczych wytwórca pasz leczniczych prowadzi:
     1) dokumentację wytwarzania pasz leczniczych, zwaną dalej "raportem
      wytwarzania",
     2) dokumentację obrotu paszami leczniczymi, zwaną dalej "raportem
      obrotu.",
  c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
   "4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
     1) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne, jakie powinien
      spełniać zakład wytwarzający pasze lecznicze, oraz sposób ich
      produkcji,
     2) warunki, sposób przechowywania i wprowadzania do obrotu pasz
      leczniczych oraz wzór zlecenia na wprowadzenie ich do obrotu,
     3) sposób prowadzenia raportu wytwarzania i raportu obrotu,
     4) sposób znakowania i transportu pasz leczniczych oraz sposób
      dokumentowania użycia do produkcji oraz przechowywania premiksów
      leczniczych zakupionych przez zakład wytwarzający pasze lecznicze,
     5) warunki i sposób pobierania próbek pasz leczniczych
     - mając na względzie zapewnienie właściwej jakości pasz leczniczych,
      bezpieczeństwo tych pasz dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich
      skuteczność w leczeniu zwierząt.
   5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
    właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
    postępowania z odpadami powstałymi w procesie wytwarzania pasz
    leczniczych oraz w wyniku ich wykorzystywania, mając na względzie
    bezpieczne usunięcie tych odpadów oraz eliminację zagrożeń, które mogą
    być stwarzane przez te odpady dla ludzi, zwierząt i środowiska.";
 
 7) w art. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w
  brzmieniu:
  "3) w zakresie wytwarzania pasz leczniczych procesem produkcji powinna
   kierować osoba, ktra ukończyła studia wysze na jednym z kierunkw:
   biologia, chemia, farmacja, rolnictwo, zootechnika lub weterynaria.";
8) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
   "Art. 8a. Spis wytwarzanych środków żywienia zwierząt, o którym mowa w
      art. 6 ust. 2 pkt 7, oraz raporty wytwarzania i raporty obrotu
      przechowuje się przez okres 3 lat od dnia dokonania ostatniego
      wpisu.";
9) w art. 12 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
 "3. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania pasz
   leczniczych wymaga zezwolenia wydanego, w drodze decyzji administracyjnej,
   przez właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
 4. Zezwolenie na wytwarzanie pasz leczniczych uprawnia do wprowadzania pasz
   leczniczych do obrotu, z zastrzeżeniem art. 38a ust. 1 i 2.";
10) art. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
   "Art. 13. Zezwolenia, o których mowa w art. 12, wydaje się po
      stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia wymagania techniczne i
      organizacyjne obowiązujące w zakresie wytwarzania środków żywienia
      zwierząt lub pasz leczniczych.
   Art. 14. Wnioskodawca w celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 12
      ust. 1 i 2, składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce
      prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii, a w
      przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 - do
      wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce
      prowadzenia działalności.";
11) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 "1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, zawiera:
   1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,
   2) określenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej z podaniem
    rodzajów wytwarzanych środków żywienia zwierząt,
   3) wskazanie miejsca wytwarzania środków żywienia zwierząt.";
12) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:
    "Art. 16a. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3,
       zawiera:
      1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,
      2) określenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej,
      3) wskazanie miejsca wytwarzania pasz leczniczych.";
13) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Powiatowy lekarz weterynarii, a w przypadku, o ktrym mowa w art. 12
    ust. 3, wojewdzki lekarz weterynarii, odmawia wydania zezwolenia, w
    drodze decyzji administracyjnej, jeeli wnioskodawca nie spełnia wymagań,
    o ktrych mowa w art. 13.";
14) art. 18 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 18. Zezwolenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, mogą być
      cofnięte przez powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku
      zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 - przez wojewódzkiego
      lekarza weterynarii, jeżeli wytwarzanie środków żywienia zwierząt
      lub pasz leczniczych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.";
  15) w art. 19:
  a) uchyla się ust. 5,
  b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
   "8. Do zgłoszeń, o których mowa w ust. 6 i 7, stosuje się odpowiednio
    przepisy ust. 2 i 3.";
16) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o
    którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz przedsiębiorcy, o którym mowa w art.
    34a ust. 1.";
17) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
   "Art. 34a. 1. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność
       gospodarczą w zakresie oferowania do sprzedaży lub sprzedaży
       środków żywienia zwierząt, który nie wytwarza i nie przechowuje
       tych środków, zgłasza zamiar prowadzenia tej działalności do
       powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na siedzibę
       przedsiębiorcy.
     2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić
      spis oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych środków żywienia
      zwierząt. Przepisy art. 8 stosuje się odpowiednio.
     3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
      1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,
      2) określenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej z
       podaniem rodzaju oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych środków
       żywienia zwierząt,
      3) oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu spisu, o którym mowa w
       ust. 2.";
18) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi ewidencję przedsiębiorców
   prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków
   żywienia zwierząt lub pasz leczniczych oraz obrotu nimi, a także podmiotów
   wytwarzających mieszanki paszowe, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i
   art. 19 ust. 6. Ewidencja jest jawna.";
  19) po art. 38 dodaje się art. 38a i 38b w brzmieniu:
   "Art. 38a. 1. Wytwórca pasz leczniczych wprowadza je do obrotu na
       podstawie zlecenia na wprowadzenie do obrotu paszy leczniczej
       wystawionego przez lekarza weterynarii świadczącego usługi z
       zakresu medycyny weterynaryjnej.
     2. Paszę leczniczą wprowadza się do obrotu wyłącznie przez jej
      bezpośrednie dostarczenie do odbiorcy wskazanego w zleceniu, o
      którym mowa w ust. 1.
     3. Pasze lecznicze wytwarza się z premiksów leczniczych dopuszczonych
      do obrotu na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego.
     4. W przypadku braku dopuszczonego do obrotu premiksu leczniczego
      właściwego dla danego gatunku zwierząt lub leczonej jednostki
      chorobowej lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, może zlecić
      wytwórcy paszy leczniczej wytworzenie jej z innych dopuszczonych do
      obrotu premiksów leczniczych, podając w zleceniu:
      1) dokładny skład paszy leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem
       sposobu dawkowania premiksu leczniczego,
      2) okres karencji paszy leczniczej.
     5. Jeżeli zachodzą wyjątkowe okoliczności, w przypadku, o którym mowa
      w ust. 4, paszę leczniczą może wytworzyć, na własną
      odpowiedzialność, lekarz weterynarii świadczący usługi z zakresu
      medycyny weterynaryjnej.
     6. Dopuszcza się wytwarzanie paszy leczniczej z produktów pośrednich,
      którymi są mieszanki dopuszczonego do obrotu premiksu leczniczego z
      paszą, które mogą być wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem dla
      innego zakładu wytwarzającego paszę leczniczą.
     7. Mieszankę, o której mowa w ust. 6, wytwarza i wprowadza do obrotu
      wytwórca pasz leczniczych posiadający zezwolenie, o którym mowa w
      art. 12 ust. 3.
     8. Wprowadzane do obrotu pasze lecznicze powinny być zabezpieczone i
      oznakowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 4.
   Art. 38b. 1. Materiały paszowe inne niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 3,
       które nie spełniają wymagań określonych w przepisach wydanych na
       podstawie art. 38 ust. 5 pkt 1 na skutek braku możliwości
       przeprowadzenia odpowiednich badań w państwie dostawcy, mogą być
       przywożone z państw trzecich pod warunkiem, że:
      1) importer dostarczy wstępne informacje dotyczące składu materiału
       paszowego, wymagające potwierdzenia wdrodze badania
       laboratoryjnego,
      2) materiał paszowy nie był dotychczas stosowany w żywieniu zwierząt
       i z takim przeznaczeniem jest wprowadzany po raz pierwszy,
      3) importer powiadomi właściwego powiatowego lekarza weterynarii o
       przewidywanej dostawie takiego materiału paszowego na co najmniej 7
       dni przed przewidywanym terminem dostawy,
      4) ostateczne informacje dotyczące zawartości składników pokarmowych
       w tym materiale paszowym zostaną przekazane jego nabywcy oraz
       właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie 10 dni
       roboczych od dnia dostarczenia tego materiału,
      5) w oznakowaniu takiego materiału paszowego, w odniesieniu do
       zawartości składników pokarmowych, jest zamieszczony wytłuszczonym
       drukiem napis:
        "dane tymczasowe, wymagające potwierdzenia przez……. (nazwa i
         adres laboratorium, któremu zlecono przeprowadzenie analiz),
         dotyczące …. (numer referencyjny próbki przekazanej do
         analizy), przed ..….. (data)".
     2. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje Głównemu Lekarzowi
      Weterynarii informacje o każdej przesyłce materiału paszowego, o
      którym mowa w ust. 1, oraz o podjętych działaniach w tym zakresie.
     3. Główny Lekarz Weterynarii informuje Komisję Europejską o wszelkich
      okolicznościach związanych z dopuszczeniem przesyłki materiału
      paszowego do obrotu oraz o działaniach podjętych przez powiatowego
      lekarza weterynarii w tym zakresie.";
20) uchyla się art. 39;
21) art. 44 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 44. 1. Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia
       zwierząt oraz pasz leczniczych, a także nad obrotem nimi, z
       zastrzeżeniem ust. 2, sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.
     2. Nadzór w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt przeznaczonymi
      dla zwierząt domowych, z wyłączeniem zakładów leczniczych dla
      zwierząt, sprawuje Inspekcja Handlowa, zgodnie z przepisami o
      Inspekcji Handlowej.
     3. Powiatowy lekarz weterynarii w ramach nadzoru, o którym mowa w ust.
      1, przeprowadza kontrolę środków żywienia zwierząt lub pasz
      leczniczych, zwaną dalej "kontrolą urzędową".
     4. Kontrolę urzędową przeprowadza się w celu ustalenia, czy w zakresie
      określonym w ust. 1 zostały spełnione wymagania określone w ustawie.
     5. Kontrola urzędowa obejmuje w szczególności badania:
      1) dodatków paszowych i ich zawartości w środkach żywienia zwierząt
       oraz w paszach leczniczych,
      2) zawartości niepożądanych substancji w środkach żywienia zwierząt
       i w paszach leczniczych,
      3) substancji, których stosowanie w żywieniu zwierząt jest
       zabronione,
      4) materiałów paszowych i mieszanek paszowych, w zakresie ich
       przydatności w żywieniu zwierząt,
      5) w zakresie zawartości pozostałości środków ochrony roślin w
       materiałach paszowych,
      6) obecności, oznaczania zawartości i identyfikacji gatunkowej
       przetworzonego białka zwierzęcego,
      7) obecności substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i
       betaagonistycznym,
      8) homogenności środkw ywienia zwierząt i pasz leczniczych,
      9) zawartości substancji czynnej w 1 gramie paszy leczniczej.
     6. Kontrolę urzędową przeprowadza się:
      1) w przypadku podejrzenia, że środek żywienia zwierząt lub pasza
       lecznicza nie spełniają wymagań określonych w ustawie,
      2) w regularnych odstępach czasu, bez powiadomienia o zamiarze jej
       przeprowadzenia.
     7. Kontrolę urzędową przeprowadza się na podstawie rocznego planu
      kontroli urzędowej sporządzanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.
     8. Plan kontroli urzędowej, o którym mowa w ust. 7, sporządza się na
      podstawie analizy ryzyka oraz wyników dotychczasowych kontroli
      urzędowych, uwzględniając konieczność objęcia kontrolą każdego etapu
      wytwarzania, obrotu oraz stosowania środków żywienia zwierząt lub
      pasz leczniczych.
     9. Kontrola urzędowa obejmuje środki żywienia zwierząt lub pasze
      lecznicze niezależnie od ich przeznaczenia do obrotu w kraju, do
      wywozu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub do
      państw trzecich.
     10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
      rozporządzenia:
      1) szczegółowe warunki i sposób pobierania próbek do badań oraz
       postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej,
       mając na względzie reprezentatywność pobranych próbek,
      2) metodykę postępowania analitycznego w zakresie określania
       zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w
       materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach
       leczniczych, mając na względzie przeprowadzenie analizy według
       metodyki zatwierdzonej przez Unię Europejską,
      3) wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań w ramach
       kontroli urzędowej, mając na względzie zachowanie rzetelności i
       obiektywności przeprowadzanych badań.";
22) w art. 44a:
  a) uchyla się ust. 2,
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. W zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia
    zwierząt i pasz leczniczych oraz obrotem nimi sprawowanego przez
    Inspekcję Weterynaryjną działają laboratoria referencyjne określone w
    przepisach wydanych na podstawie ust. 6 oraz laboratoria referencyjne
    utworzone na podstawie przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej.";
23) po art. 44a dodaje się art. 44b-44n w brzmieniu:
  "Art. 44b. Do kontroli urzędowej przeprowadzanej przez pracowników
      Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy o
      Inspekcji Weterynaryjnej.
   Art. 44c. 1. Podmiot prowadzący obrót środkami żywienia zwierząt
       przywożonymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
       informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na
       miejsce przeznaczenia środków żywienia zwierząt, w formie
       pisemnej, o rodzaju i ilości przywiezionych środków żywienia
       zwierząt niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia
       w kraju.
     2. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza wyrywkowe kontrole
      urzędowe środków żywienia zwierząt, o których mowa w ust. 1, w
      sposób niedyskryminujący.
     3. W razie podejrzenia, że środek żywienia zwierząt nie spełnia
      wymagań określonych w ustawie, powiatowy lekarz weterynarii
      przeprowadza kontrolę urzędową środków żywienia zwierząt
      transportowanych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Art. 44d. 1. W razie stwierdzenia, że środki żywienia zwierząt lub pasze
       lecznicze wytworzone w kraju lub na terytorium innego państwa
       członkowskiego Unii Europejskiej nie spełniają wymagań określonych
       w ustawie, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji
       administracyjnej:
      1) zakazuje wprowadzania środków żywienia zwierząt lub pasz
       leczniczych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
       nakazuje wycofanie ich z obrotu lub
      2) nakazuje przeprowadzenie w wyznaczonym terminie określonych
       działań, w wyniku których środek żywienia zwierząt będzie spełniał
       wymagania, w szczególności jego uzdatnienie lub przetworzenie, lub
      3) określa inne przeznaczenie środka żywienia zwierząt niż
       zastosowanie w żywieniu zwierząt, lub
      4) nakazuje wywóz środka żywienia zwierząt lub paszy leczniczej do
       państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego zostały
       przywiezione, po uprzednim poinformowaniu, za pośrednictwem Głwnego
       Lekarza Weterynarii, właściwego w zakresie sprawowania nadzoru nad
       środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi organu tego
       państwa,
      5) nakazuje zniszczenie środka żywienia zwierząt lub paszy
       leczniczej.
     2. W razie stwierdzenia, że środki żywienia zwierząt lub pasze
      lecznicze pochodzące z państwa trzeciego nie spełniają wymagań
      określonych w ustawie, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze
      decyzji administracyjnej:
      1) zakazuje wprowadzania środka żywienia zwierząt lub paszy
       leczniczej do obrotu lub nakazuje wycofanie ich z obrotu w kraju
       oraz nakazuje ich wywóz poza terytorium państw członkowskich Unii
       Europejskiej lub
      2) nakazuje przeprowadzenie w wyznaczonym terminie określonych
       działań, w wyniku których środek żywienia zwierząt będzie spełniał
       wymagania, w szczególności jego uzdatnienie lub przetworzenie, lub
      3) określa inne przeznaczenie środka żywienia zwierząt niż
       zastosowanie w żywieniu zwierząt, lub
      4) nakazuje zniszczenie środka żywienia zwierząt lub paszy
       leczniczej.
     3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 4,
      nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
     4. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 2 pkt 2-
      4, przeprowadza się w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi lub
      zwierząt oraz środowisku.
     5. Koszty działań podjętych w związku z wydaniem decyzji, o których
      mowa w ust. 1 i 2, ponosi posiadacz środków żywienia zwierząt lub
      pasz leczniczych.
     6. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powiatowy lekarz
      weterynarii informuje niezwłocznie Głównego Lekarza Weterynarii,
      który powiadamia o tym fakcie oraz o przyczynach wydania decyzji
      Komisję Europejską i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
     7. O podjętych decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 2, powiatowy
      lekarz weterynarii powiadamia podpunkt krajowego punktu kontaktowego
      w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych
      produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF).
   Art. 44e. 1. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w art. 44d ust.
       1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ich kopie
       Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
     2. Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie po otrzymaniu kopii decyzji,
      o których mowa w art. 44d ust. 1, informuje o tych decyzjach i o
      przyczynach ich wydania właściwy w zakresie sprawowania nadzoru nad
      środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi organ państwa
      członkowskiego Unii Europejskiej, z którego został przywieziony
      środek żywienia zwierząt lub pasza lecznicza.
     3. Główny Lekarz Weterynarii w przypadku otrzymania od organu państwa
      członkowskiego Unii Europejskiej właściwego w zakresie sprawowania
      nadzoru nad środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi
      informacji o podjętych działaniach w zakresie, o którym mowa w art.
      44d ust. 1, dotyczących środków żywienia zwierząt lub pasz
      leczniczych przywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
      nakazuje przeprowadzenie kontroli urzędowej mającej na celu
      ustalenie przyczyn nieprawidłowości stwierdzonych w miejscu
      przeznaczenia środków żywienia zwierząt lub pasz leczniczych.
     4. Główny Lekarz Weterynarii informuje organ państwa członkowskiego
      Unii Europejskiej właściwy w zakresie sprawowania nadzoru nad
      środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi o wynikach
      kontroli urzędowej przeprowadzonej w związku z informacją, o której
      mowa w ust. 3, oraz o działaniach podjętych w jej wyniku.
     5. W razie powtarzających się przypadków podejmowania działań w
      zakresie, o którym mowa w art. 44d ust. 1, przez organ państwa
      członkowskiego Unii Europejskiej, o ktrym mowa w ust. 3, Główny
      Lekarz Weterynarii informuje o tym Komisję Europejską i inne państwa
      członkowskie Unii Europejskiej.
   Art. 44f. 1. Wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej środki
       żywienia zwierząt lub pasze lecznicze podlegają kontroli
       granicznej przeprowadzanej przez granicznego lekarza weterynarii.
     2. Kontrola graniczna obejmuje:
      1) kontrolę dokumentów towarzyszących każdej przesyłce wprowadzanej
       na obszar celny Unii Europejskiej oraz wyrywkowe kontrole
       tożsamości w celu sprawdzenia:
       a) rodzaju środków żywienia zwierząt lub pasz leczniczych,
       b) pochodzenia środków żywienia zwierząt lub pasz leczniczych,
       c) przeznaczenia środków żywienia zwierząt lub pasz leczniczych,
      2) wyrywkową kontrolę fizyczną środków żywienia zwierząt lub pasz
       leczniczych, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami
       określonymi w ustawie.
     3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę informuje pisemnie, w formie
      papierowej lub elektronicznej, granicznego lekarza weterynarii o
      przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przesyłki, z
      wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
     4. W przypadku gdy kontrola graniczna wykaże, że środek żywienia
      zwierząt lub pasza lecznicza nie spełniają wymagań określonych w
      ustawie, graniczny lekarz weterynarii, w drodze decyzji
      administracyjnej, zakazuje wprowadzenia przesyłki na obszar celny
      Unii Europejskiej i nakazuje odesłanie jej do państwa, z ktrego
      zostały przywiezione, albo stosuje inne środki wymienione w art. 44d
      ust. 2. Przepis art. 44d ust. 4 stosuje się odpowiednio.
     5. Właściwe organy celne nadają przeznaczenie celne przesyłce zgodnie
      z warunkami ustalonymi w decyzji, o której mowa w ust. 4.
     6. Koszty działań podjętych w wyniku wydania decyzji, o której mowa w
      ust. 4, ponosi osoba odpowiedzialna za przesyłkę.
     7. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się rygor natychmiastowej
      wykonalności.
     8. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, graniczny lekarz
      weterynarii informuje niezwłocznie Głównego Lekarza Weterynarii,
      który powiadamia o tym fakcie oraz o przyczynach wydania decyzji
      Komisję Europejską i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
   Art. 44g. 1. Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli
       granicznej:
      1) określa zakres przeprowadzonej kontroli oraz poświadcza jej
       wyniki w dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie kontroli
       przesyłki - jeżeli miejsce przeznaczenia przesyłki jest położone na
       terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
      2) podejmuje działania, o których mowa w pkt 1, oraz informuje o
       tych działaniach powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze
       względu na miejsce przeznaczenia przesyłki - jeżeli miejsce
       wprowadzenia do obrotu przesyłki jest położone na terytorium
       Rzeczypospolitej Polskiej,
      3) wpisuje numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie
       granicznej kontroli przesyłki do dokumentw towarzyszących
       przesyłce, o ktrych mowa w art. 44f ust. 2 pkt 1.
     2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, towarzyszy przesyłce do
      pierwszego miejsca jej przeznaczenia. Jeżeli przesyłka jest
      podzielona na części, dokument towarzyszy każdej części tej
      przesyłki.
     3. W przypadku gdy kontrola graniczna przesyłki, której miejsce
      przeznaczenia jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
      została dokonana w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
      osoba odpowiedzialna za przesyłkę przedstawia dokument
      potwierdzający przeprowadzenie kontroli przesyłki oraz jego
      tłumaczenie na język polski powiatowemu lekarzowi weterynarii
      właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia przesyłki
      niezwłocznie po dotarciu przesyłki na to miejsce.
     4. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, wystawia się rwnie, jeeli
      przesyłka niepochodząca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej
      opuszcza skład celny, skład wolnocłowy lub magazyn znajdujący się w
      wolnym obszarze celnym i jest przeznaczona do wprowadzenia na obszar
      celny Unii Europejskiej.
     5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kontroli przesyłek stosuje
      się odpowiednio przepisy o weterynaryjnej kontroli granicznej.
   Art. 44h. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
      rozporządzenia, wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie
      kontroli przesyłki, o którym mowa w art. 44g ust. 1, oraz sposób
      jego wystawiania i wypełniania, mając na względzie zapewnienie
      ujednolicenia wzoru tego dokumentu oraz sposobu jego wystawiania i
      wypełniania z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w pozostałych
      państwach członkowskich Unii Europejskiej.
     2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
      właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze
      rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na ktrych moe być
      dokonywana kontrola graniczna środkw ywienia zwierząt i pasz
      leczniczych, oraz rodzaje środkw ywienia zwierząt i pasz
      leczniczych, ktre mogą być poddawane kontroli granicznej na
      poszczeglnych przejściach granicznych, mając na uwadze podział na
      przejścia graniczne, w ktrych dokonuje się wyłącznie kontroli środkw
      ywienia zwierząt i pasz leczniczych niezawierających materiałw
      pochodzących z tkanek zwierząt, oraz na przejścia graniczne, w
      ktrych dokonuje się kontroli wszystkich środkw ywienia zwierząt i
      pasz leczniczych.
   Art. 44i. 1. W przypadku gdy środek żywienia zwierząt lub pasza lecznicza
       stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
       środowiska, wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii
       może, w drodze rozporządzenia:
      1) ograniczyć albo zakazać wytwarzania, obrotu lub stosowania w
       żywieniu zwierząt tych środków lub pasz,
      2) nakazać badanie kliniczne zwierząt oraz badanie prób
       laboratoryjnych pobranych od zwierzęcia lub ze zwłok zwierzęcych,
       jak również przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych,
      3) nakazać leczenie zwierząt lub wykonanie innych zabiegów na
       zwierzętach.
     2. W przypadku gdy środek żywienia zwierząt lub pasza lecznicza
      stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
      środowiska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części,
      minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia,
      zarządzić środki, o których mowa w ust. 1, mając na względzie
      ochronę zdrowia ludzi lub zwierząt oraz środowiska.
   Art. 44j. 1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje operacyjny plan
       gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń związanych z
       wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt
       lub pasz leczniczych oraz ich stosowaniem w żywieniu zwierząt,
       zwany dalej "planem gotowości", na podstawie analizy ryzyka
       wystąpienia tych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
       środowiska.
     2. Projekt planu gotowości Główny Lekarz Weterynarii uzgadnia z
      ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
      środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia.
     3. Plan gotowości określa:
      1) potencjalne źródła i rodzaje zagrożeń oraz środki, które powinny
       być zastosowane na wypadek ich wystąpienia,
      2) zakres współpracy z innymi organami administracji publicznej
       związanej z usuwaniem zagrożeń i skutków ich wystąpienia,
      3) zakres i sposób przekazywania informacji w ramach realizacji
       planu,
      4) źródła finansowania zadań określonych w planie.
     4. Plan gotowości podlega zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.
     5. Zatwierdzony przez Radę Ministrów plan gotowości Główny Lekarz
      Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej.
     6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany planu
      gotowości.
   Art. 44k. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania lub
       obrotu środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi, który
       wprowadził taki środek lub paszę do obrotu, a także osoba
       odpowiedzialna za przesyłkę w przypadku środka żywienia zwierząt
       lub paszy leczniczej przywożonych z państwa trzeciego, w przypadku
       posiadania dowodów, że środek żywienia zwierząt lub pasza
       lecznicza nie spełniają wymagań określonych w ustawie i stwarzają
       przez to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
       środowiska, powiadamiają o tym powiatowego lekarza weterynarii.
     2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje:
      1) o środku żywienia zwierząt lub paszy leczniczej umożliwiające
       ich identyfikację,
      2) umożliwiające ustalenie aktualnego miejsca położenia środka
       żywienia zwierząt lub paszy leczniczej,
      3) o przypuszczalnych zagrożeniach stwarzanych przez środek
       żywienia zwierząt lub paszę leczniczą,
      4) o działaniach podjętych w celu zapobieżenia przypuszczalnemu
       zagrożeniu stwarzanemu przez środek żywienia zwierząt lub paszę
       leczniczą.
     3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób kierujących
      laboratoriami przeprowadzającymi analizy środków żywienia zwierząt
      lub pasz leczniczych.
     4. Po otrzymaniu informacji, że środek żywienia zwierząt lub pasza
      lecznicza nie spełniają wymagań określonych w ustawie, powiatowy
      lekarz weterynarii podejmuje działania uniemożliwiające
      wykorzystanie w żywieniu zwierząt takiego środka żywienia zwierząt
      lub paszy leczniczej i niezwłocznie przystępuje do oceny ryzyka
      polegającej na przeprowadzeniu badań mających na celu określenie:
      1) charakteru zagrożenia, a w przypadku gdy jest to niezbędne -
       zawartości substancji niepożądanych,
      2) źródła zagrożenia lub źródła pochodzenia substancji
       niepożądanych.
     5. Powiatowy lekarz weterynarii może objąć oceną ryzyka, o której mowa
      w ust. 4, także inne przesyłki tego samego środka żywienia zwierząt
      lub paszy leczniczej, które mogą zawierać substancje niepożądane w
      ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość lub stwarzać
      zagrożenie wynikające z niespełniania przez te środki lub pasze
      wymagań określonych w ustawie.
     6. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że środek
      żywienia zwierząt lub pasza lecznicza, o których mowa w ust. 1,
      stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
      środowiska:
      1) wydaje decyzje, o których mowa w art. 44d, lub
      2) informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii o konieczności
       wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 44i ust. 1, informując
       o tym Głównego Lekarza Weterynarii, lub
      3) przeprowadza kontrolę urzędową w celu zapobieżenia przeniesieniu
       zagrożenia na inne środki żywienia zwierząt lub pasze lecznicze.
   Art. 44l. 1. W przypadku stwierdzenia, że środek żywienia zwierząt lub
       pasza lecznicza niespełniające wymagań określonych w ustawie
       stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
       środowiska, powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym
       niezwłocznie Głównego Lekarza Weterynarii.
     2. W informacji, o której mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii
      podaje informacje, o których mowa w art. 44g ust. 1, oraz informacje
      pozwalające zidentyfikować zwierzęta, które były karmione danym
      środkiem żywienia zwierząt lub paszą leczniczą.
     3. Główny Lekarz Weterynarii niezwłocznie przekazuje informację, o
      której mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej, wskazując podjęte albo
      przewidywane działania w tym zakresie.
     4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do środków żywienia
      zwierząt oraz pasz leczniczych pochodzących z państw trzecich, które
      zostały przywiezione na terytorium państw członkowskich Unii
      Europejskiej w celu wprowadzenia ich do obrotu.
     5. W przypadku ustania zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, Główny
      Lekarz Weterynarii informuje o tym Komisję Europejską i inne państwa
      członkowskie Unii Europejskiej.
   Art. 44m. 1. W przypadku poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt
       oraz dla środowiska minister właściwy do spraw rolnictwa w
       porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska może, w
       drodze rozporządzenia:
      1) wprowadzić czasowy zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej lub przewozu przez jej terytorium środków żywienia
       zwierząt lub pasz leczniczych z państw, w których to zagrożenie
       występuje,
      2) określić specjalne wymagania dla środków żywienia zwierząt lub
       pasz leczniczych przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej z innych państw
      - mając na względzie zdrowie ludzi, zwierząt i bezpieczeństwo
       środowiska oraz opinię Komisji Europejskiej w zakresie zastosowania
       wymienionych zakazów lub ograniczeń.
     2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim
      powiadomieniu Komisji Europejskiej o zamiarze wprowadzenia zakazów
      lub ograniczeń, w przypadku braku niezwłocznych działań Komisji
      Europejskiej w tym zakresie.
     3. Minister właściwy do spraw rolnictwa niezwłocznie powiadamia
      Komisję Europejską i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o
      wprowadzonych zakazach lub ograniczeniach.
   Art. 44n. 1. Główny Lekarz Weterynarii corocznie, w terminie do dnia 31
       stycznia, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
       sprawozdanie dotyczące wdrażania rocznego planu kontroli
       urzędowej, o którym mowa w art. 44 ust. 7.
     2. Sprawozdanie, o którym mowa ust. 1, zawiera w szczególności
      informacje dotyczące:
      1) liczby i rodzajów przeprowadzonych kontroli urzędowych,
      2) wyników kontroli urzędowych, w tym liczby i rodzaju
       stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy,
      3) działań podjętych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami
       przepisów ustawy.
     3. Minister właściwy do spraw rolnictwa:
      1) przekazuje Komisji Europejskiej wykaz:
       a) organów właściwych do przeprowadzania kontroli urzędowych na
        terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z określeniem ich
        właściwości rzeczowej,
       b) laboratoriów określonych w przepisach wydanych na podstawie
        art. 44 ust. 10 pkt 3,
      2) corocznie, w terminie do dnia 1 kwietnia, przedkłada Komisji
       Europejskiej sprawozdanie dotyczące wdrażania rocznego planu
       kontroli urzędowej.";
24) uchyla się art. 45;
25) w art. 46 w ust. 1:
  a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) dopuszcza, aby procesem produkcji pasz, dodatków paszowych lub
    premiksów wymienionych w art. 6 ust. 1 oraz pasz leczniczych kierowała
    osoba niemająca kwalifikacji, o których mowa w art. 7,",
  b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
   "7) nie prowadzi spisu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, oraz
    dokumentacji, o której mowa w art. 6 ust. 2a, lub prowadzi je niezgodnie
    z przepisami ustawy,",
  c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:
   "13a) wytwarza, przechowuje, wprowadza do obrotu, znakuje lub transportuje
    pasze lecznicze niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
    wydanych na podstawie art. 6 ust. 4,
   13b) postępuje z odpadami powstałymi w procesie wytwarzania pasz
    leczniczych oraz w wyniku ich wykorzystania w sposb niezgodny z
    wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust.
    5,",
  d) po pkt 17 dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:
   "18) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o rodzaju i ilości
    środków żywienia zwierząt lub pasz leczniczych przywiezionych z innego
    państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
   19) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o tym, że środek
    żywienia zwierząt lub pasza lecznicza niespełniające wymagań określonych
    w ustawie mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt
    oraz dla środowiska,".
                    
                   Art. 2.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.
1381, z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 uchyla się pkt 23;
2) uchyla się art. 45;
3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 "1. Lekarz weterynarii prowadzący obrót detaliczny produktami leczniczymi
   weterynaryjnymi jest obowiązany do:
   1) prowadzenia dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
   2) przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, spisu kontrolnego stanu
    magazynowego produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ich dostaw, wraz
    z odnotowaniem wszelkich stwierdzonych niezgodności.".
                    
                   Art. 3.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33,
poz. 287) w art. 30 w ust. 1 w pkt 5 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. m oraz n w brzmieniu:
   "m) wytwarzaniem środkw ywienia zwierząt i pasz leczniczych przeznaczonych
    do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzeday,
   n) wytwarzaniem środkw ywienia zwierząt nieprzeznaczonych do obrotu,
    zawierających dodatki paszowe z grup: antybiotykw, kokcydiostatykw i
    innych produktw leczniczych i stymulatorw wzrostu oraz warunkami ich
    przechowywania;".
                    
                   Art. 4.
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, w
drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia przeznaczonych na
finansowanie kontroli jakości handlowej środków żywienia zwierząt z Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Inspekcji Weterynaryjnej:
  1) z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków
   rolnych, z której finansowana jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
   Rolno- Spożywczych, do części, której dysponentem jest minister właściwy
   do spraw rolnictwa, z której finansowany jest Główny Inspektorat
   Weterynarii,
  2) w ramach budżetów wojewodów - z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
   Rolno-Spożywczych do wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii
  - z uwzględnieniem zadań przejętych przez te jednostki.
                    
                   Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej.
 

_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
 farmaceutyczne  oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004  r.  o  Inspekcji
 Weterynaryjnej.
 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:
 1) dyrektywy 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami
 paszowymi (Dz. Urz. WE L 86 z 6.4.1979 r., z późn. zm.),
 2) dyrektywy 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990 r. ustanawiającej warunki
 przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie
 (Dz. Urz. WE L 92 z 7.4.1990 r., z późn. zm.),
 3) dyrektywy 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalającej zasady
 dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (Dz.
 Urz. WE L 265 z 8.11.1995 r., z późn. zm.),
 4) dyrektywy 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i
 środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników
 prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy
 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG  (Dz. Urz. WE L 332 z
 30.12.1995 r., z późn. zm.),
 5) dyrektywy 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami
 paszowymi,  zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG,  82/471/EWG  i
 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z
 23.5.1996 r., z późn. zm.),
 6) dyrektywy 98/68/WE z dnia 10 września 1998 r. ustanawiającej dokument
 wzorcowy określony w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/53/WE i niektre reguły
 kontroli przy wprowadzaniu do Wsplnoty pasz z państw trzecich (Dz.Urz. WE L
 261 z 24.9.1998 r.),
 7) dyrektywy 2001/82/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wsplnotowego
 kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktw leczniczych (Dz.Urz. WE L
 311 z 28.11. 2001 r., z pźn. zm.).
 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
 niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
 w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
 Europejskiej - wydanie specjalne.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265, oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr
189, poz. 1852.