Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 897
                    
          


          
                    
                  U S T A W A
              z dnia 20 kwietnia 2004 r.
                    
        o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych[1]
                    
                    
                  Rozdział 1
                 Przepisy ogólne
                    
                   Art. 1.
Ustawa określa:
  1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie
   organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii
   Europejskiej wymienionymi w załączniku;
  2) organizację i kompetencje Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i
   Przetworów Mlecznych;
  3) zasady działania Funduszu Promocji Mleczarstwa.
                    
                   Art. 2.
Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją",
w zakresie zadań określonych w przepisach wymienionych w załączniku nie stosuje
się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz przepisów o zamówieniach
publicznych, z wyłączeniem dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu
Promocji Mleczarstwa.
                    
                   Art. 3.
Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji
mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego
Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
                    
                  Rozdział 2
              Kwotowanie produkcji mleka
                    
                   Art. 4.
1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot
 skupujący jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez
 Prezesa Agencji rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej
Srejestrem podmiotów".
2. Wpisu do rejestru podmiotów dokonuje się po stwierdzeniu, że wnioskodawca:
  1) dysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie
   ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10, albo
   posiada dostęp do takiego systemu;
  2) wykonuje badania zawartości tłuszczu w mleku w laboratoriach, o których
   mowa w art. 21 ust. 1;
  3) sprzedaje mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do rejestru
   podmiotów - w przypadku sprzedaży mleka do innego podmiotu skupującego.
3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów zawiera:
  1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
   powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
   dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres
   albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru
   Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany,
   oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego;
  2) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze podmiot
   skupujący będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;
  3) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę
   producenta oprogramowania tego systemu;
  4) wskazanie metod:
   a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku,
   b) badania zawartości tłuszczu w mleku;
  5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;
  6) numer rachunku bankowego podmiotu skupującego;
  7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
   skupującego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i
 udostępnianym przez Agencję.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
  1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów umieszczających na rynku
   produkty pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez powiatowego lekarza
   weterynarii na podstawie przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
   produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis
   z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do wykonywania badania zawartości
   tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy rozliczaniu indywidualnych ilości
   referencyjnych, w laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
  4) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do sprzedaży mleka do podmiotu
   skupującego wpisanego do rejestru podmiotów.
6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone
 w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.
                    
                   Art. 5.
Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, wpisania do rejestru podmiotów, jeżeli
wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2-5.
                    
                   Art. 6.
Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru
podmiotów, jeżeli podmiot ten:
  1) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2 lub
  2) nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
                    
                   Art. 7.
Od decyzji, o których mowa w art. 5 i 6, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw rynków rolnych.
                    
                   Art. 8.
Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zaprzestaniu
wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia jej
zaprzestania.
                    
                   Art. 9.
1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w
 systemie teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o
 których mowa w art. 4 ust. 3.
2. Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zmianie
 danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
 zmiany.
                    
                  Art. 10.
1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:
  1) prowadzenia ewidencji producentów dostarczających mleko podmiotom
   skupującym, zwanych dalej "dostawcami hurtowymi", dostarczających mleko do
   tego podmiotu, zawierającej:
   a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo
    siedzibę i adres dostawcy hurtowego,
   b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego,
   c) informacje o:
     - przysługujących dostawcom hurtowym indywidualnych ilościach
      referencyjnych, z uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze
      zbyciem, dzierżawą, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych
      ilości w związku z przyznaniem indywidualnych ilości referencyjnych
      z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej, zwanych dalej
      "indywidualnymi ilościami referencyjnymi przysługującymi na dany
      dzień roku",
     - ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych,
      z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku,
      wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka
      przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,
     - procentowym wykorzystaniu indywidualnych ilości referencyjnych
      przysługujących na dany dzień roku przez poszczególnych dostawców
      hurtowych, wyrażonym jako iloraz ilości mleka dostarczonego przez
      dostawców hurtowych od początku każdego dwunastomiesięcznego okresu
      począwszy od dnia 1 kwietnia, zwanego dalej "rokiem kwotowym",
      przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu i
      posiadanych przez tych dostawców hurtowych indywidualnych ilości
      referencyjnych przysługujących na dany dzień roku,
     - terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego
      dostaw mleka do podmiotu skupującego,
     - pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych i przekazanych na
      rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji
      zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,
     - rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33;
  2) przekazywania do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego
   Agencji, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji, o których
   mowa w pkt 1 lit. c tiret pierwsze - tiret piąte, za poprzedni miesiąc;
  3) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego
   miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o:
   a) wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany
    dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,
   b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym indywidualną ilością
    referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni
    dzień danego miesiąca,
   c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu
    przez dostawcę hurtowego,
   d) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi
    skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,
   e) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu
    dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę
    hurtowego,
   f) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi
    skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku roku kwotowego,
   g) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości
    tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego
    od początku danego roku kwotowego,
   h) ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do
    wykorzystania do końca danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w
    ramach indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień
    roku;
  4) przekazywania do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego
   Agencji, w terminie do dnia 15 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy
   dotyczących:
   a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych
    dostawców hurtowych,
   b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku
    kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,
   c) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości
    tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych
    dostawców hurtowych,
   d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo
    oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa
    w art. 33;
  5) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do dnia 15 maja, informacji
   za poprzedni rok kwotowy dotyczących:
   a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę
    hurtowego,
   b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku
    kwotowym przez dostawcę hurtowego,
   c) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości
    tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,
   d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo
    oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa
    w art. 33.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-
 5, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji
 o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości
 referencyjnych przysługujących na dany dzień roku.
                    
                  Art. 11.
1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone
 do bezpośredniego spożycia, zwani dalej "dostawcami bezpośrednimi", prowadzą
 miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych.
2. Rejestr poza informacjami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt
 1 załącznika, zawiera informacje dotyczące:
  1) ilości mleka:
   a) wyprodukowanego w gospodarstwie,
   b) zużytego w gospodarstwie na własne potrzeby,
   c) wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do
    obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;
  2) wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany
   dzień roku oraz stopnia ich wykorzystania.
3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania do dyrektora
 właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 15 maja,
 informacji, o których mowa w ust. 2, za poprzedni rok kwotowy oraz informacji
 dotyczących ilości mleka wprowadzonego do obrotu i wykorzystanego do
 produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do
 bezpośredniego spożycia, w ilości przekraczającej indywidualną ilość
 referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień
 roku kwotowego.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, sposób jego prowadzenia oraz wzór
 formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na
 uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu
 wykorzystania przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości
 referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni
 dzień roku kwotowego.
                    
                  Art. 12.
1. W przypadku niespełnienia przez dostawcę bezpośredniego obowiązków, o
 których mowa w art. 11 ust. 1-3, dyrektor właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość
 referencyjną.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa
 Agencji.
                    
                  Art. 13.
1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów.
2. Rejestr producentów zawiera:
  1) imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery
   ewidencyjne powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
   (PESEL) lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca
   zamieszkania i adresy albo nazwy, numery identyfikacji podatkowej (NIP),
   numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
   (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy producentów;
  2) numery identyfikacyjne z krajowego systemu ewidencji producentów nadane
   na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
   ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
   płatności, przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
   Rolnictwa;
  3) miejsca położenia gospodarstw producentów;
  4) numery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu
   przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  5) wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany
   dzień roku poszczególnym producentom;
  6) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych
   producentom indywidualnych ilości referencyjnych oraz ich wielkości;
  7) deklarowane wielkości dostaw mleka do poszczególnych podmiotów
   skupujących.
3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym
 Agencji.
4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi dokumenty:
  1) stanowiące podstawę wpisu do rejestru producentów;
  2) o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;
  3) inne składane przez producentów.
5. Producent informuje, w formie pisemnej, dyrektora właściwego miejscowo
 oddziału terenowego Agencji o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-
 4, 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
6. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany
 niezwłocznie powiadomić dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego
 Agencji o wyborze podmiotu skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza
 sprzedać temu podmiotowi.
7. Dostawca hurtowy, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży mleka
 nowemu podmiotowi skupującemu, jest obowiązany przedłożyć temu podmiotowi
 zaświadczenie, wydane przez dotychczasowy podmiot skupujący, o ilości mleka
 skupionego od tego dostawcy hurtowego w danym roku kwotowym, przeliczonego na
 mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.
8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, podmiot skupujący jest obowiązany
 wydać dostawcy hurtowemu, na jego wniosek, w terminie 3 dni od dnia
 zaprzestania sprzedaży mleka temu podmiotowi.
                    
                  Art. 14.
1. Tworzy się krajową rezerwę krajowej ilości referencyjnej, zwaną dalej
 "krajową rezerwą".
2. Krajowa rezerwa może być przeznaczona na:
  1) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych posiadanych przez
   producentów rozwijających produkcję mleka;
  2) przyznanie indywidualnych ilości referencyjnych producentom
   rozpoczynającym produkcję mleka;
  3) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku
   uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnych
   ilości referencyjnych;
  4) zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej.
                    
                  Art. 15.
1. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej
 rezerwy wydaje, na wniosek producenta, dyrektor właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa
 Agencji.
3. Wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy
 zawiera:
  1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
   powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
   dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres
   albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru
   Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany,
   oraz siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;
  3) miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy;
  4) wielkość powierzchni użytków rolnych;
  5) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku;
  6) ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych
   podmiotów skupujących;
  7) wielkość wzrostu sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do
   posiadanej indywidualnej ilości referencyjnej;
  8) wskazanie przeznaczenia indywidualnej ilości referencyjnej zgodnie z
   art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.
5. Dostawca hurtowy lub bezpośredni, który otrzymał indywidualną ilość
 referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy w okresie 2 lat od dnia wydania
 decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia części lub całości
 indywidualnej ilości referencyjnej.
6. W przypadku zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej w
 okresie, o którym mowa w ust. 5, ilość pochodząca z krajowej rezerwy wraca do
 krajowej rezerwy.
                    
                  Art. 16.
1. Producentowi rozpoczynającemu produkcję mleka, który będzie dostarczał mleko
 do podmiotów skupujących, w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie
 określa się referencyjnej zawartości tłuszczu.
2. Producentowi, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji przyznaje, w drodze decyzji, referencyjną zawartość
 tłuszczu na podstawie średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku
 dostarczonym przez producenta podczas pierwszych 12 miesięcy dostaw, według
 stanu na ostatni dzień 12 miesiąca dostaw. Decyzję tę wydaje się z urzędu w
 terminie 14 dni od ostatniego dnia 12 miesiąca dostaw.
3. W przypadku gdy zakończenie roku kwotowego następuje przed dniem wydania
 decyzji, o której mowa w ust. 2, w celu rozliczenia wykorzystania
 indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku, według
 stanu na ostatni dzień roku kwotowego, oraz ustalenia wysokości opłaty, o
 której mowa w art. 33, uwzględnia się wyłącznie ilość dostarczonego mleka w
 danym roku kwotowym.
4. Przeliczanie ilości mleka dostarczanego podmiotom skupującym przez
 producenta, o którym mowa w ust. 1, na mleko o referencyjnej zawartości
 tłuszczu, stosuje się począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
 w którym została wydana decyzja, o której mowa w ust. 2.
                    
                  Art. 17.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze
rozporządzenia, na dany rok kwotowy, wysokość krajowej rezerwy z podziałem na
krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców
bezpośrednich, mając na względzie właściwe wykorzystanie krajowej ilości
referencyjnej oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego.
                    
                  Art. 18.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozdysponowania krajowej rezerwy,
mając na względzie restrukturyzację sektora mleczarskiego, produkcję mleka w
poszczególnych regionach kraju oraz wysokość krajowej rezerwy dla dostawców
hurtowych i krajowej rezerwy dla dostawców bezpośrednich.
                    
                  Art. 19.
W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika,
minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do
przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących zasad rozdysponowania
krajowej rezerwy.
                    
                  Art. 20.
W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, Prezes
Agencji jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej:
1) informacji dotyczących:
  a) zasad wdrożenia systemu kwotowania produkcji mleka w Rzeczypospolitej
   Polskiej,
  b) dokonanych konwersji indywidualnych ilości referencyjnych;
2) rocznego kwestionariusza dotyczącego wykorzystania krajowej ilości
 referencyjnej.
                    
                  Art. 21.
1. Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczeniu
 wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej wykonują laboratoria, które:
  1) uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych
   przez jednostkę organizacyjną określoną przez ministra właściwego do spraw
   rynków rolnych, zwaną dalej "laboratorium referencyjnym";
  2) stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane
   przez laboratorium referencyjne.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 laboratorium referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku, mając na
 względzie zapewnienie uzyskiwania wiarygodnych wyników badań.
3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 metody pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz
 metody oznaczania zawartości tłuszczu w mleku, biorąc pod uwagę ich
 ujednolicenie i uzyskiwanie wiarygodnych wyników.
                    
                  Art. 22.
1. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jego część może być zbywane
 lub wydzierżawiane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie
 pisemnej, która dla swojej ważności wymaga zarejestrowania przez dyrektora
 właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji przez dokonanie wpisu do
 rejestru producentów.
2. Umowa zbycia, o której mowa w ust. 1, jest zawierana do końca lutego danego
 roku kwotowego między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego
 samego oddziału terenowego Agencji.
3. Umowa dzierżawy na dany rok kwotowy jest zawierana do dnia 31 stycznia
 danego roku kwotowego między:
  1) dostawcami hurtowymi sprzedającymi mleko temu samemu podmiotowi
   skupującemu i posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału
   terenowego Agencji albo
  2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego
   samego oddziału terenowego Agencji.
4. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej może być wydzierżawiane nie
 dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.
5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 5% indywidualnej ilości
 referencyjnej stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy.
                    
                  Art. 23.
1. Umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1, nabywca lub dzierżawca przedkłada
 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie 5 dni
 roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1, dyrektor właściwego
 miejscowo oddziału terenowego Agencji stwierdza, w drodze decyzji, wielkość
 indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy.
3. W przypadku gdy warunki określone w art. 22 ust. 1-4 nie zostały spełnione,
 dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze
 decyzji, stwierdzenia wielkości indywidualnej ilości referencyjnej
 przysługującej każdej ze stron umowy.
4. Od decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do Prezesa
 Agencji.
5. Dostawca hurtowy jest obowiązany powiadomić, w terminie 3 dni od dnia
 zawarcia umowy, podmiot skupujący o zbyciu lub wydzierżawieniu prawa do
 indywidualnej ilości referencyjnej.
6. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej nie może otrzymać
 indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od
 dnia zbycia tego prawa.
                    
                  Art. 24.
1. Indywidualna ilość referencyjna może ulegać konwersji stałej lub
 tymczasowej, częściowo lub w całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz
 ze sprzedaży bezpośredniej na dostawy.
2. Konwersji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek właściciela
 indywidualnej ilości referencyjnej, składany do dyrektora właściwego
 miejscowo oddziału terenowego Agencji po upływie co najmniej roku kwotowego
 od dnia uzyskania prawa do indywidualnej ilości referencyjnej będącej
 przedmiotem konwersji.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
  1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
   powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
   dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres
   albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru
   Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany,
   oraz siedzibę i adres producenta;
  2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany
   na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
   ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
   płatności;
  3) miejsce położenia gospodarstwa producenta;
  4) numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu
   przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  5) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznananej
   producentowi indywidualnej ilości referencyjnej oraz jej wielkości;
  6) stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej
   na dzień składania wniosku o konwersję;
  7) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku
   o konwersję;
  8) wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie
   dostarczał mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję - w przypadku
   konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i
 udostępnianym przez Agencję.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się:
  1) w przypadku konwersji stałej - do dnia 31 stycznia roku kwotowego
   poprzedzającego rok kwotowy, od którego konwersja zostanie zastosowana;
  2) w przypadku konwersji tymczasowej - do dnia 31 stycznia danego roku
   kwotowego.
6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor właściwego miejscowo
 oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję odpowiednio o przyznaniu
 indywidualnej ilości referencyjnej lub o zmianie wielkości indywidualnej
 ilości referencyjnej oraz dokonuje, w terminie 14 dni, wpisu o konwersji w
 rejestrze producentów.
7. W przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna
 zawartość tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji
 pozostaje bez zmian w stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka
 objętego dostawami przed dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży
 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji dokument
 dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za okres 12 miesięcy
 poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż 38g/kg
 zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez
 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
                    
                  Art. 25.
1. Producent jest obowiązany poinformować pisemnie dyrektora właściwego
 miejscowo oddziału terenowego Agencji o zmianie miejsca produkcji mleka,
 podając wielkość tej produkcji.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor właściwego
 miejscowo oddziału terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów.
                    
                  Art. 26.
Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej jest dziedziczne, z tym że
dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczyły gospodarstwo i które będą
kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada Skarbowi Państwa
indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej rezerwy.
                    
                  Art. 27.
1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować
 produkcję mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia
 spadku dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na
 miejsce zamieszkania spadkobiercy.
2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
 kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu
 spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału
 terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy
 o dokonaniu tymczasowego wpisu.
3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu
 nabycia spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi
 oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.
4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
 kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonuje wpisu do rejestru
 producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na
 spadkobiercę.
                    
                   Art. 28.
1. W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od
 dnia otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji
 właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o
 dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia
 spadkobierców do indywidualnej ilości referencyjnej, z wyłączeniem możliwości
 zbycia, dzierżawy lub konwersji, wykonuje upoważniony przez nich
 spadkobierca.
2. Upoważniony spadkobierca przedstawia niezwłocznie pisemne upoważnienie do
 wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi oddziału
 terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.
3. Na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor
 oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego
 wpisu upoważnionego spadkobiercy do rejestru producentów i informuje
 dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
 zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.
4. Do czasu wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się
 postanowienia sądu o dziale spadku, spadkobiercy, o których mowa w ust. 1,
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywaniem
 prawa do indywidualnej ilości referencyjnej.
5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dziale spadku albo
 uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku spadkobierca lub
 spadkobiercy przesyłają kopię umowy albo kopię postanowienia dyrektorowi
 oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.
6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
 kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku,
 dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej
 ilości referencyjnej na spadkobiercę lub spadkobierców.
                    
                  Art. 29.
1. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje dyrektora
 właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do
 indywidualnej ilości referencyjnej i przesyła kopię dokumentu
 potwierdzającego nabycie w terminie miesiąca od dnia nabycia tego prawa.
2. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii
 dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o
 przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na następcę prawnego, o
 którym mowa w ust. 1.
                    
                  Art. 30.
1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do
 indywidualnej ilości referencyjnej przechodzi na nabywcę gospodarstwa.
2. W przypadku dzierżawy lub innego posiadania zależnego gospodarstwa,
 dzierżawca lub inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do indywidualnej ilości
 referencyjnej przyznane dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy
 dzierżawy lub innej umowy przenoszącej tytuł prawny.
3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła
 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji wypis aktu
 notarialnego albo kopię zawartej umowy, w terminie miesiąca od dnia zawarcia
 umowy.
4. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji na podstawie
 wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy, dokonuje wpisu do
 rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej
 na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa.
                    
                  Art. 31.
1. W przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się
 powstanie posiadania zależnego gospodarstwa i którego posiadanie stanowiło
 podstawę do uzyskania przez posiadacza zależnego prawa do indywidualnej
 ilości referencyjnej, indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej
 rezerwy, chyba że dzierżawca lub inny posiadacz zależny posiada inne
 gospodarstwo lub najpóźniej do dnia 1 kwietnia następnego roku kwotowego
 wejdzie w posiadanie takiego gospodarstwa, na podstawie umowy przenoszącej
 tytuł prawny do gospodarstwa, w którym będzie prowadzić produkcję mleka.
2. Dzierżawca lub inny posiadacz zależny, o którym mowa w ust. 1, jest
 obowiązany do dnia 31 marca roku kwotowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie
 umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się powstanie posiadania
 zależnego, poinformować pisemnie dyrektora właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji o wygaśnięciu umowy, wskazać miejsce kontynuowania
 działalności w zakresie produkcji mleka oraz dołączyć dokumenty
 potwierdzające własność lub inny tytuł prawny do gospodarstwa, w którym ta
 działalność będzie kontynuowana.
3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dyrektor właściwego
 miejscowo oddziału terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów.
4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor
 właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji,
 przyznaną indywidualną ilość referencyjną oraz wykreśla producenta z rejestru
 producentów.
                    
                  Art. 32.
1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka
 lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70% przyznanej mu
 indywidualnej ilości referencyjnej, dyrektor właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, indywidualną ilość
 referencyjną o jej niewykorzystaną część, chyba że:
  1) niewykorzystanie indywidualnej ilości referencyjnej spowodowane było
   działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami niezależnymi od producenta
   albo
  2) producent zbył prawo do indywidualnej ilości referencyjnej.
2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka
 lub przetworów mlecznych w ramach przyznanej indywidualnej ilości
 referencyjnej, dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji
 cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa
 Agencji.
4. Indywidualne ilości referencyjne określone w decyzjach, o których mowa w
 ust. 1 i 2, przechodzą do krajowej rezerwy.
5. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może
 ubiegać się o zwiększenie lub przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z
 krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji.
                    
                  Art. 33.
1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla
 dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku
 kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości
 przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień
 roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do
 wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji opłaty określonej w
 rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej "opłatą".
2. Nabywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej nie ponosi opłaty,
 jeżeli do końca roku kwotowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa,
 wykorzysta indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku w
 wysokości nie wyższej niż niewykorzystana przez poprzedniego posiadacza.
3. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej, który wprowadził do
 obrotu mleko lub przetwory mleczne w wysokości przekraczającej indywidualną
 ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, jest obowiązany do
 wniesienia opłaty.
4. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w
 wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko
 o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości
 przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień
 roku, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.
5. Zaliczkę, o której mowa w ust. 4, podmiot skupujący oblicza za okres od dnia
 stwierdzenia przez podmiot skupujący przekroczenia przez dostawcę
 indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku
 zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz potrąca przy
 zapłacie należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.
6. Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zaliczek na poczet opłaty, w
 terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
 zaliczki, na wyodrębniony rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji.
                    
                  Art. 34.
1. W terminie określonym w art. 33 ust. 6 podmioty skupujące są obowiązane
 przesłać:
  1) dostawcom hurtowym - informacje o:
   a) ilości mleka dostarczonego przez dostawców, przeliczonego na mleko o
    referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej indywidualną
    ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku,
   b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;
  2) dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji - zbiorcze
   zestawienia, które zawierają dane o:
   a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości
    tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych w
    ilości przekraczającej indywidualne ilości referencyjne przysługujące na
    dany dzień roku,
   b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
 oraz wzory zbiorczych zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na
 uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu
 wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych
 przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku
 kwotowego.
                    
                  Art. 35.
1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt
 4 oraz art. 11 ust. 3, do dnia 15 czerwca ustala stopień wykorzystania w
 poprzednim roku kwotowym krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla
 dostawców hurtowych oraz dla dostawców bezpośrednich.
2. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla
 dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich Prezes Agencji ustala:
  1) krajowy współczynnik realokacji dla dostawców hurtowych stanowiący
   iloraz:
   a) sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości
    referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na
    ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części
    krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych,
   b) sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości
    referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na
    ostatni dzień roku kwotowego;
  2) krajowy współczynnik realokacji dla dostawców bezpośrednich stanowiący
   iloraz:
   a) sumy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych
    ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu
    na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części
    krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich,
   b) sumy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości
    referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na
    ostatni dzień roku kwotowego.
3. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników,
 o których mowa w ust. 2, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji, którzy
 niezwłocznie przekazują te informacje podmiotom skupującym.
                    
                  Art. 36.
1. Podmioty skupujące dokonują rozliczenia:
  1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na
   dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego,
  2) zaliczek na poczet opłaty oraz oszacowania wysokości należnej opłaty,
   pobieranej od dostawców hurtowych po uwzględnieniu krajowego współczynnika
   realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1
 - i w terminie do dnia 1 lipca przesyłają dyrektorom właściwych miejscowo
 oddziałów terenowych Agencji informacje o dokonanych rozliczeniach.
2. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zatwierdza, w
 drodze decyzji, wysokość należnych opłat.
3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy:
  1) otrzymuje zwrot wpłaconych zaliczek, jeżeli krajowa ilość referencyjna
   nie została przekroczona;
  2) otrzymuje zwrot części wpłaconych zaliczek, jeżeli należna opłata jest
   niższa od sumy wpłaconych zaliczek;
  3) jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu, do dnia 31
   sierpnia, dopłaty stanowiącej różnicę między wysokością należnej opłaty a
   sumą wpłaconych zaliczek.
4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich
 części, o której mowa w ust. 3 pkt 2:
  1) dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji przekazuje na
   rachunek bankowy podmiotu skupującego w terminie do dnia 1 sierpnia;
  2) podmiot skupujący przekazuje dostawcy hurtowemu w terminie do dnia 1
   września.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący w imieniu
 dostawcy hurtowego jest obowiązany wnieść dopłatę na rachunek bankowy
 właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 31
 sierpnia.
6. Podmiot skupujący może rozłożyć dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3, na
 raty, z tym że jest on obowiązany do wpłacenia całości należności w terminie,
 o którym mowa w ust. 5.
                    
                  Art. 37.
1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich rozliczeń, o których mowa w art. 36
 ust. 1, dokonuje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w
 terminie do dnia 1 lipca, i ustala, w drodze decyzji, wysokość należnej
 opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w
 art. 35 ust. 2 pkt 2.
2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek
 bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 1
 września.
                    
                  Art. 38.
Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje
odwołanie do Prezesa Agencji.
                    
                  Art. 39.
Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych
informację dotyczącą stopnia wykorzystania krajowej ilości referencyjnej, o
którym mowa w art. 35 ust. 1, w terminie do dnia 1 lipca.
                    
                  Art. 40.
1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłaty i zaliczek na poczet opłaty
 stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.)[2], z wyłączeniem
 przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz
 rozkładania płatności na raty.
2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1,
 przysługują:
  1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji - jako organowi pierwszej
   instancji;
  2) Prezesowi Agencji - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora
   oddziału terenowego Agencji.
3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o
 postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
                    
                  Art. 41.
Wpływy z tytułu opłat wynikające z rozliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i
art. 37 ust. 1, Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu
państwa.
                    
                  Rozdział 3
 Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna oraz dopłaty do przechowywania,
         przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych
                    
                  Art. 42.
Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-
13 załącznika, w zakresie:
  1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego
   mleka w proszku;
  2) dopłat do:
   a) przechowywania masła, śmietanki, odtłuszczonego mleka w proszku i
    serów,
   b) przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki,
   c) masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,
   d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny
    i kazeinianów,
   e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do
    produkcji pasz,
   f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy
    społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-
    opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności,
   g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w żłobkach, przedszkolach i
    szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych
  - udzielanych przez Prezesa Agencji.
                    
                  Art. 43.
1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-11
 załącznika, Prezes Agencji:
  1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a-e,
   wydaje świadectwa autoryzacji:
   a) zakładów produkcyjnych,
   b) chłodni,
   c) magazynów,
   d) zakładów konfekcjonujących;
  2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła
   oraz podmiotów wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.
2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 13 załącznika,
 dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji realizując zadania,
 o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów
 ubiegających się o dopłaty.
3. Wnioski o wydanie świadectwa autoryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
 o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się
 odpowiednio do Prezesa Agencji lub dyrektora właściwego miejscowo oddziału
 terenowego Agencji.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, zawierają:
  1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2) adres wnioskodawcy;
  3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu
   konfekcjonującego;
  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego
   Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został
   nadany;
  5) w przypadku osób fizycznych numer ewidencyjny powszechnego
   elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu
   potwierdzającego tożsamość;
  6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
  7) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania
   świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych;
  8) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek
   dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych
   występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;
  9) przedmiot działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu
   do rejestru podmiotów występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42
   pkt 2 lit. g.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3, składa się na formularzach opracowanych i
 udostępnianych przez Agencję.
                    
                  Art. 44.
1. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika,
 Prezes Agencji w ramach dopłat do zakupu masła wydaje podmiotom wymienionym w
 art. 42 pkt 2 lit. f bony uprawniające do zakupu określonej ilości masła od
 dostawców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.
2. Dopłaty do zakupu masła są udzielane na podstawie złożonych przez dostawców
 masła bonów, o których mowa w ust. 1.

                  Art. 45.
W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 7-9 i 11
załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz
T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach
dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. b, c oraz e.
                    
                  Art. 46.
1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze
 środków Unii Europejskiej, na spożycie mleka i przetworów mlecznych w
 żłobkach, przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przeznacza
 się środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane
 w planie finansowym tego Funduszu.
2. Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny,
 w drodze rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych
 dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych,
 w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze
 krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych
 przez Komisję Europejską.
                    
                  Art. 47.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych składa corocznie wniosek do Komisji
Europejskiej o objęcie dopłatami przechowywania serów, w którym określa ilość i
rodzaj serów nadających się do długotrwałego składowania.
                    
                  Art. 48.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
minimalną ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła
przez podmioty wymienione w art. 42 pkt 2 lit. f, mając na względzie potrzebę
zapewnienia właściwej realizacji zapotrzebowania na masło zakupywane przez
żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z
prowadzonej działalności.
                    
                  Rozdział 4
               Czynności sprawdzające
                    
                  Art. 49.
Do przeprowadzania przez Agencję czynności sprawdzających dostawców hurtowych,
dostawców bezpośrednich i podmiotów skupujących oraz podmiotów wymienionych
w art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z
kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną
oraz dopłatami do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów
mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych ustawą, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 20 i 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386).
                    
                  Rozdział 5
     Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych
                    
                  Art. 50.
1. Członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych,
 zwanej dalej "Komisją", powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków
 rolnych.
2. Komisja składa się z 18 członków, w tym:
  1) 8 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich,
   powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe
   organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich;
  2) 8 członków reprezentujących podmioty skupujące i zakłady przetwórcze
   niebędące podmiotami skupującymi, powoływanych spośród kandydatów
   zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające zakłady
   przetwórcze oraz podmioty skupujące niebędące zakładami przetwórczymi;
  3) 2 członków reprezentujących samorząd rolniczy, powoływanych spośród
   kandydatów zgłoszonych przez krajową reprezentację izb rolniczych.
3. Członek Komisji może zostać odwołany na wniosek organizacji, która zgłosiła
 jego kandydaturę.
4. Kadencja Komisji trwa 4 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Komisji.
 Pierwsze posiedzenie zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych
 w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji.
5. Komisja działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności tryb
 powoływania i odwoływania członków Komisji, częstotliwość posiedzeń oraz tryb
 podejmowania uchwał.
6. Jeżeli Komisja nie uchwali regulaminu w ciągu miesiąca od dnia pierwszego
 posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, regulamin zostanie nadany, w drodze
 rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, z
 uwzględnieniem ust. 5.
7. Koszty działania Komisji pokrywają organizacje, których kandydaci zostali
 powołani do Komisji, przy czym koszty obsługi techniczno-biurowej oraz koszty
 obsługi prawnej dotyczącej Funduszu Promocji Mleczarstwa ponosi Agencja.
                    
                  Art. 51.
1. Do zadań Komisji należy:
  1) reprezentowanie interesów producentów, podmiotów skupujących i zakładów
   przetwórczych wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub innych
   organów administracji rządowej oraz Prezesa Agencji;
  2) ustalenie szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Promocji
   Mleczarstwa, ustalenie trybu rozdysponowania środków Funduszu oraz
   coroczne ustalanie planu finansowego tego Funduszu.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza szczegółowe zasady
 ustalone przez Komisję, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
                    
                  Art. 52.
1. Celem Funduszu Promocji Mleczarstwa jest:
  1) promocja i dofinansowanie spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w
   szczególności przez dzieci i młodzież;
  2) dofinansowanie organizacji akcji promocyjnych i informacyjnych
   dotyczących mleka lub przetworów mlecznych w kraju i za granicą;
  3) dofinansowanie organizacji wystaw i targów albo udziału w wystawach i
   targach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem
   mleka w kraju i za granicą;
  4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych mających na celu poprawę jakości
   przetworów mlecznych oraz wzrost ich spożycia;
  5) wsparcie działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych
   biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów
   organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i unijnych zajmujących się
   problemami mleczarstwa;
  6) dofinansowanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.
2. Uprawnionymi do ubiegania się o środki z Funduszu Promocji Mleczarstwa są
 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby fizyczne
 prowadzące działalność gospodarczą i mające miejsce zamieszkania na
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w
 wysokości 0,1 grosza od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Wpłaty
 są naliczane za okresy kwartalne i przekazywane na konto Funduszu Promocji
 Mleczarstwa w terminie miesiąca po upływie danego kwartału.
4. Źródłami finansowania Funduszu Promocji Mleczarstwa są:
  1) wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące, o których mowa w ust. 3;
  2) darowizny, zapisy, dotacje.
5. W przypadku podmiotów skupujących, które dokonują wpłat na Fundusz Promocji
 Mleczarstwa, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
 r. - Ordynacja podatkowa.
6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5,
 przysługują:
  1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji;
  2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu
   od decyzji Prezesa Agencji.
7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o
 postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym
 rachunku Agencji, dysponuje Prezes Agencji zgodnie ze szczegółowymi zasadami
 gospodarowania Funduszem, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, oraz
 w zakresie określanym corocznie przez Komisję w planie finansowym tego
 Funduszu.
9. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych
 oraz Komisji roczne sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Promocji
 Mleczarstwa.

                  Rozdział 6
         Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
                    
                  Art. 53.
1. Kto dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru
 podmiotów podlega karze grzywny.
2. W sprawie o czyn, o którym mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie Kodeksu
 postępowania w sprawach o wykroczenia.
                    
                  Art. 54.
1. Kto:
  1) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, bez uzyskania wpisu
   do rejestru podmiotów, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej
   iloczyn wyrażonej w kilogramach ilości mleka skupionego w okresie
   wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art.
   33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary
   pieniężnej;
  2) podaje w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilość mleka lub
   przetworów mlecznych niższą niż ilość, która została przez niego
   faktycznie wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej stanowiącej
   iloczyn wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w
   dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej oraz różnicy wyrażonej
   w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych faktycznie
   wprowadzonych do obrotu i ilości mleka lub przetworów mlecznych podanych w
   informacji;
  3) nie przesyła lub przesyła po wyznaczonym terminie informacje, o których
   mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 3, podlega karze pieniężnej w
   wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika.
2. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rynków
 rolnych.
3. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub
 wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary upłynęło 5 lat.
                    
                  Art. 55.
1. Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1,
 pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości przewidzianych dla
 zaległości podatkowych.
2. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się
 przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
                    
                  Rozdział 7
             Przepisy przejściowe i końcowe
                    
                  Art. 56.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na okres od dnia 1 maja do dnia
25 czerwca 2004 r., maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych
do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat,
o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i
przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.
                    
                  Art. 57.
Kadencja Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych
utworzonej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 129, poz. 1446, z późn. zm.)[3] upływa z dniem 1
lutego 2006 r.
                    
                  Art. 58.
Pierwszym rokiem kwotowym jest rok kwotowy określony w art. 41 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
                    
                  Art. 59.
1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Funduszu Promocji
 Mleczarstwa należy przez to rozumieć Fundusz Promocji Mleczarstwa, o którym
 mowa w niniejszej ustawie.
2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o indywidualnej kwocie
 mlecznej należy przez to rozumieć indywidualną ilość referencyjną, o której
 mowa w niniejszej ustawie.
3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o krajowej kwocie mlecznej
 należy przez to rozumieć krajową ilość referencyjną, o której mowa w
 niniejszej ustawie.
                    
                  Art. 60.
Rejestry prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się rejestrami
w rozumieniu niniejszej ustawy.
                    
                  Art. 61.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 10, art. 7a
ust. 2, art. 18 ust. 6 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust.
4, art. 17 oraz art. 21 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.
                    
                  Art. 62.
1. Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej
 ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych
 na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
 regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w
 życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 niniejszej ustawy.
2. Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem promocji mleczarstwa ustalone
 przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na
 podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji
 rynku mleka i przetworów mlecznych tracą moc z dniem 1 lutego 2006 r.
                    
                  Art. 63.
Postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych wszczęte i niezakończone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpatruje się zgodnie z dotychczasowymi
przepisami.
                    
                  Art. 64.
Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. Nr 129, poz. 1446, z późn. zm.)[4].

                  Art. 65.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:
  1) art. 43 i art. 56, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
  2) art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, art. 36 ust. 1
   pkt 2 i ust. 2-6, art. 37, art. 38, art. 40 oraz art. 41, które wchodzą w
   życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.


_______________________________
[1] Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz.
1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 154, poz.
 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853.
[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.
  1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853.
  
  
  

                   Załącznik do ustawy
          z dnia 20 kwietnia 2004 r. (poz. ...)
                             
        Przepisy Unii Europejskiej
   w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów
            mlecznych
              
1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2001 z dnia 9
 lipca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
 stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3950/92
 ustanawiającego opłatę dodatkową w sektorze mleka i
 przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 270, 21.10.2003 r.);
2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29
 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą
 w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L
 187, 10.07.2001 r.);
3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja
 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
 i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 160, 20.06.1999 r.),
 wraz z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Rady (WE) nr 1040/2000 z dnia 16
   maja 2000 r. (Dz.Urz. WE L 118, 19.05.2000 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2000 z dnia 13
   lipca 2000 r. (Dz.Urz. WE L 175, 14.07.2000 r.),
  c) rozporządzenie Rady (WE) nr 1670/2000 z dnia 20
   lipca 2000 r. (Dz.Urz. WE L 193, 29.07.2000 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2002 z dnia 21
   marca 2002 r. (Dz.Urz. WE L 079, 22.03.2002 r.),
  e) rozporządzenie Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14
   kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. WE L 122, 16.05.2003 r.),
  f) rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29
   września 2003 r. (Dz.Urz. WE L 270, 21.10.2003 r.);
4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16
 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady
 stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr
 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła
 i śmietany (Dz.Urz. L 333, 24.12.1999 r.), wraz z
 następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2000 z dnia 17
   lipca 2000 r. (Dz.Urz. WE L 179 18.07.2000 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2000 z dnia 3
   października 2000 r. (Dz.Urz. WE L 179 04.10.2000 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9
   stycznia 2001 r. (Dz.Urz. WE L 037 07.02.2001 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2001 z dnia 7
   sierpnia 2001 r. (Dz.Urz. WE L 214 08.08.2001 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2003 z dnia 27
   lutego 2003 r. (Dz.Urz. WE L 053 28.02.2003 r.);
5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12
 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
 stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w
 sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w
 proszku (Dz.Urz. L 37, 07.02.2001 r.), wraz z
 następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2002 z dnia 28
   sierpnia 2002 r. (Dz.Urz. WE L 231, 29.08.2002 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2003 z dnia 4
   grudnia 2003 r. (Dz.Urz. WE L 032, 05.12.2003 r.);
6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2003 z dnia 13
 maja 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady
 stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (w
 zakresie pomocy w odniesieniu do prywatnego
 składowania niektórych serów w roku gospodarczym
 2003/2004) (Dz.Urz. L 118, 14.05.2003 r.);
7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15
 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po
 obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do
 śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do
 wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych
 środków spożywczych (Dz.Urz. L 350, 20.12.1997 r.),
 wraz z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/98 z dnia 25
   maja 1998 r. (Dz.Urz. WE L 152, 26.05.1998 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/98 z dnia 17
   lipca 1998 r. (Dz.Urz. WE L 202, 18.07.1998 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20
   stycznia 1999 r. (Dz.Urz. WE L 016, 21.01.1999 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/1999 z dnia 5
   marca 1999 r. (Dz.Urz. WE L 059, 06.03.1999 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2000 z dnia 24
   marca 2000 r. (Dz.Urz. WE L 076, 28.03.2000 r.),
  f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2001 z dnia 20
   września 2001 r. (Dz.Urz. WE L 253, 21.09.2001 r.);
8) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20
 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania w formie
 przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do
 bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (Dz.Urz. L 45,
 21.02.1990 r.), wraz z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1265/90 z dnia 14
   maja 1990 r. (Dz.Urz. WE L 124, 15.05.1990 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2617/90 z dnia 11
   września 1990 r. (Dz.Urz. WE L 249, 12.09.1990 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3301/90 z dnia 15
   listopada 1990 r. (Dz.Urz. WE L 317, 16.11.1990
   r.),
  d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18
   maja 1992 r. (Dz.Urz. WE L 135, 19.05.1992 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23
   grudnia 1992 r. (Dz.Urz. WE L 383, 29.12.1992 r.),
  f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30
   czerwca 1993 r. (Dz.Urz. WE L 161, 02.07.1993 r.),
  g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25
   lipca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 174, 26.07.1995 r.),
  h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/98 z dnia 20
   lutego 1998 r. (Dz.Urz. WE L 052, 21.02.1998 r.),
  i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15
   stycznia 1990 r. (Dz.Urz. WE L 011, 16.01.1999 r.),
  j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20
   stycznia 1999 r. (Dz.Urz. WE L 016, 21.01.1999 r.);
9) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3143/85 z dnia 11
 listopada 1985 r. w sprawie sprzedaży po obniżonych
 cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego
 przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci
 koncentratu masła (Dz.Urz. L 298, 12.11.1985 r.), wraz
 z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3562/85 z dnia 17
   grudnia 1985 r. (Dz.Urz. WE L 339 18.12.1985 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20
   grudnia 1985 r. (Dz.Urz. WE L 368 31.12.1985 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 713/86 z dnia 6
   marca 1986 r. (Dz.Urz. WE L 065 07.03.1986 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 715/86 z dnia 6
   marca 1986 r. (Dz.Urz. WE L 065 07.03.1986 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1325/86 z dnia 5
   maja 1986 r. (Dz.Urz. WE L 117 06.05.1986 r.),
  f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2889/86 z dnia 18
   września 1986 r. (Dz.Urz. WE L 267 19.09.1986 r.),
  g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3157/86 z dnia 16
   października 1986 r. (Dz.Urz. WE L 294 17.10.1986
   r.),
  h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 569/87 z dnia 26
   lutego 1987 r. (Dz.Urz. WE L 057 27.02.1987 r.),
  i) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1096/87 z dnia 21
   kwietnia 1987 r. (Dz.Urz. WE L 106 22.04.1987 r.),
  j) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1807/87 z dnia 29
   czerwca 1987 r. (Dz.Urz. WE L 170 30.06.1987 r.),
  k) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 775/88 z dnia 24
   marca 1988 r. (Dz.Urz. WE L 080 25.03.1988 r.),
  l) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3036/88 z dnia 30
   września 1988 r. (Dz.Urz. WE L 271 01.10.1988 r.),
  m) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 231/89 z dnia 30
   stycznia 1989 r. (Dz.Urz. WE L 029 31.01.1989 r.),
  n) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1953/89 z dnia 30
   czerwca 1989 r. (Dz.Urz. WE L 187 01.07.1989 r.),
  o) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2690/89 z dnia 6
   września 1989 r. (Dz.Urz. WE L 261 07.09.1989 r.),
  p) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3060/91 z dnia 18
   października 1991 r. (Dz.Urz. WE L 289 19.10.1991
   r.),
  r) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18
   maja 1992 r. (Dz.Urz. WE L 135 19.05.1992 r.),
  s) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23
   grudnia 1992 r. (Dz.Urz. WE L 383 29.12.1992 r.),
  t) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30
   czerwca 1993 r. (Dz.Urz. WE L 161 02.07.1993 r.),
  u) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25
   lipca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 174 26.07.1995 r.),
  w) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15
   stycznia 1999 r. (Dz.Urz. WE L 011 16.01.1999 r.);
10) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10
 października 1990 r. w sprawie pomocy na produkcję
 kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz.Urz.
 L 279, 11.10.1990 r.), wraz z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1768/91 z dnia 21
   czerwca 1991 r. (Dz.Urz. WE L 158, 22.06.1991 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1939/92 z dnia 14
   lipca 1992 r. (Dz.Urz. WE L 196, 15.07.1992 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30
   czerwca 1993 r. (Dz.Urz. WE L 161, 02.07.1993 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/95 z dnia 16
   czerwca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 133, 17.06.1995 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2654/1999 z dnia 16
   grudnia 1999 r. (Dz.Urz. WE L 325, 17.12.1999 r.),
  f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2003 z dnia 8
   maja 2003 r. (Dz.Urz. WE L 115, 09.05.2003 r.),
  g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2208/2003 z dnia 17
   grudnia 2003 r. (Dz.Urz. WE L 330, 18.12.2003 r.);
11) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17
 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady
 stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w
 odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do
 mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku
 przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka
 odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu
 (Dz.Urz. L 340, 31.12.1999 r.), wraz z następującymi
 zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2348/2000 z dnia 23
   października 2000 r. (Dz.Urz. WE L 271, 24.10.2000
   r.),
  b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9
   stycznia 2001 r. (Dz.Urz. WE L 037, 07.02.2001 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2002 z dnia 7
   maja 2002 r. (Dz.Urz. WE L 123, 09.05.2002 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/2003 z dnia 4
   grudnia 2003 r. (Dz.Urz. WE L 320, 05.12.2003 r.);
12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/81 z dnia 31
 lipca 1981 r. w sprawie przyznawania pomocy w
 odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i
 organizacje niedochodowe (Dz.Urz. L 213, 01.08.1981
 r.), wraz z następującymi zmianami:
  a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2429/81 z dnia 21
   sierpnia 1981 r. (Dz.Urz. WE L 242 25.08.1981 r.),
  b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 269/83 z dnia 1
   lutego 1983 r. (Dz.Urz. WE L 031 02.02.1983 r.),
  c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3514/83 z dnia 13
   grudnia 1983 r. (Dz.Urz. WE L 351 14.12.1983 r.),
  d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1365/85 z dnia 24
   maja 1985 r. (Dz.Urz. WE L 139 27.05.1985 r.),
  e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20
   grudnia 1985 r. (Dz.Urz. WE L 368 31.12.1985 r.),
  f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 442/88 z dnia 17
   lutego 1988 r. (Dz.Urz. WE L 045 18.02.1988 r.),
  g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1497/91 z dnia 3
   czerwca 1991 r. (Dz.Urz. WE L 140 04.06.1991 r.),
  h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30
   czerwca 1993 r. (Dz.Urz. WE L 161 02.07.1993 r.),
  i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/94 z dnia 8
   sierpnia 1994 r. (Dz.Urz. WE L 206 09.08.1994 r.),
  j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/95 z dnia 28
   lutego 1995 r. (Dz.Urz. WE L 046 01.03.1995 r.),
  k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/95 z dnia 18
   września 1995 r. (Dz.Urz. WE L 221 19.09.1995 r.),
  l) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/98 z dnia 10
   czerwca 1998 r. (Dz.Urz. WE L 166 11.06.1998 r.),
  m) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2001 z dnia 31
   lipca 2001 r. (Dz.Urz. WE L 208 01.08.2001 r.);
13) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2707/2000 z dnia 11
 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania
 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do
 pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych
 przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach
 edukacyjnych (Dz.Urz. L 351, 23.12.1997 r.).