ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r., nr 84 poz. 919)


Na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Ustala się stawki opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin w zakresie:
    1) pobierania prób roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
    2) badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
    3) oceny stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
    4) szkoleń, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów

Lp.  Rodzaj usługi Cena
1 2 3
1 Pobieranie prób gleby z powierzchni  
1.1 do 0,25 ha 15 zł
1.2  powyżej 0,25 do 0,50 ha 25 zł
1.3 powyżej 0,50 do 1,00 ha 30 zł
1.4 za każdy następny rozpoczęty hektar 15 zł
Pobieranie prób roślin będących w trakcie uprawy  
2.1 z plantacji o powierzchni do 0,25 ha 15 zł
2.2 z plantacji o powierzchni powyżej 0,25 do 0,50 ha 20 zł
2.3 z plantacji o powierzchni powyżej 0,50 do 1 ha 25 zł
2.4 za każdy następny rozpoczęty hektar 15 zł
3 Pobieranie prób towarów konsumpcyjnych i przemysłowych  
3.1 owoce, warzywa świeże  
3.1.1 do 25 ton 20 zł
3.1.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 15 zł
3.2 ziemniaki  
3.2.1 do 25 ton 18 zł
3.2.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 15 zł
3.3 zboża, strączkowe, oleiste, pasze, przetwory zbożowe  
3.3.1 do 60 ton  22 zł
3.3.2 za każde następne rozpoczęte 60 ton 18 zł
3.4 towary włókniste  
3.4.1 do 50 opakowań jednostkowych 20 zł
3.4.2 za każde następne 50 opakowań jednostkowych 15 zł
3.5 surowiec drzewny  
3.5.1 jeden środek transportu lub do 100 m3 objętości surowca 20 zł
3.5.2 za każde następne rozpoczęte 100 m3 objętości surowca 15 zł
3.6 inne towary konsumpcyjne i przemysłowe  
3.6.1 do 25 ton 20 zł
3.6.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 15 zł
4 Pobieranie prób materiału rozmnożeniowego  
4.1 nasiona roślin rolniczych  
4.1.1 do 100 kg 8 zł
4.1.2 powyżej 100 do 1.000 kg  14 zł
4.1.3 za każde następne rozpoczęte 1.000 kg  11 zł
4.2 nasiona warzyw, kwiatów, drzew  
4.2.1 do 50 kg  10 zł
4.2.2 powyżej 50 do 500 kg 15 zł
4.2.3 za każde następne rozpoczęte 500 kg 12 zł
4.3 ziemniaki sadzeniaki  
4.3.1 do 25 ton 18 zł
4.3.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 15 zł
4.4 cebule, kłącza, bulwy, korzenie bulwiaste, podkładki, sadzonki, rośliny doniczkowe, kwiaty i zieleń cięta  
4.4.1 do 100 sztuk 6 zł
4.4.2 od 101 do 1.000 sztuk  12 zł
4.4.3 od 1.001 do 10.000 sztuk 18 zł
4.4.4  od 10.001 do 20.000 sztuk 22 zł
4.4.5 za każde następne rozpoczęte 20.000 sztuk 15 zł
5 Pobieranie prób podłoża  
5.1 do 100 m3 objętości podłoża  
5.2 za każde następne rozpoczęte 100 m3 objętości podłoża  

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych

Lp.  Rodzaj usługi Cena
1 2 3
1 Czynności wstępne poprzedzające właściwe badanie laboratoryjne  
1.1 Hodowla szkodników do stadium rozwojowego pozwalającego na oznaczenie 38,54 zł 
1.2 Podkiełkowywanie materiału roślinnego w warunkach szklarniowych 40,00 zł
1.3 Podkiełkowywanie materiału roślinnego w warunkach naturalnych 29,50 zł
2 Badanie laboratoryjne próby roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania   
2.1 Grzyby  
2.1.1 Czarna guzowatość śliw (Apiosporina morbosa), zamieranie pędów modrzewia (Botryosphaeria laricina), zamieranie dębu (Ceratocystis fagacearum), rak platana (Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani), holenderska choroba wiązu (Ceratocystis ulmi), helmintosporioza kukurydzy (Cochliobolus carbonum), zgorzel kasztana (Cryphonectria parasitica), askochytoza złocienia (Didymella ligulicola), zgorzel kory topoli (Hypoxylon mammatum), brązowa zgnilizna owoców (Monilinia fructicola), brunatna plamistość igieł sosny (Mycosphaerella dearnessii), zgorzel igieł sosny (Mycosphaerella gibsonii), opadanie igieł modrzewia japońskiego (Mycosphaerella    laricis-leptolepidis), septorioza zgorzelowa topoli (Mycosphaerella populorum), fialoforoza goździka (Phialophora cinerescens), czarna zaraza ziemniaka (Phoma andina), plamistość jabłoni (Phyllosticta solitaria), fytoftoroza drzew i krzewów (Phytophthora cinnamomi), septorioza liści ziemniaka (Septoria lycopersici var. Malagutti), zamieranie wierzchołków pędów sosny (Sphaeropsis sapinea), sucha zgnilizna kolb kukurydzy (Stenocarpella macrospora), sucha zgnilizna kolb kukurydzy (Stenocarpella maydis)    
2.1.1.1 metoda bezpośrednia 50,44 zł
2.1.1.2 metoda hodowlana 50,44 zł
2.1.2 Zgorzel kory sosny (Atropellis spp.), rdza miotlasta świerka
(Chrysomyxa arctostaphyli), rdze roślin iglastych (Cronartium
spp.), rdze jałowca (Gymnosporangium spp.), rdza igieł choiny (Melampsora farlowii), rdza drzew iglastych i topoli (Melampsora medusae), biała rdza złocienia (Puccinia horiana), rdza ziemniaka (Puccinia pittieriana), głownia ziemniaka (Thecaphora solani)
 
2.1.2.1 metoda bezpośrednia  50,44 zł
2.1.3 Pasmo lnu (Mycosphaerella linicola)   
2.1.3.1 metoda bezpośrednia  50,44 zł
2.1.3.2 metoda hodowlana 236,34 zł
2.1.3.3 metoda wytrząsania 50,46 zł
2.1.4 Gangrena ziemniaka (Phoma exigua var. foveata)   
2.1.4.1 badanie infekcji latentnej (stymulacja objawów) 41,91 zł
2.1.4.2 chromatografia cienkowarstwowa 49.70 zł
2.1.4.3 metoda hodowlana 236,34 zł
2.1.5 Czerwona zgnilizna korzeni truskawki (Phytophthora fragariae var. Fragariae), zgnilizna korzeni maliny (Phytophthora fragariae var. Rubi)    
2.1.5.1 metoda bezpośrednia 50,44 zł
2.1.5.2 test Duncana  107,83 zł
2.1.5.3 metoda hodowlana 236,34 zł
2.1.6 Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)    
2.1.6.1 badanie roślin wykazujących objawy choroby metodą  bezpośrednią   50,44 zł 
2.1.6.2 badanie gleby metodą Jellema/Pratt 54,12 zł 
2.1.6.3 test biologiczny w warunkach szklarniowych 240,72 zł 
2.1.6.4 test biologiczny w warunkach naturalnych  201,84 zł 
2.1.7 Śnieć karłowa pszenicy (Tilletia controversa), śnieć indyjska  
pszenicy (Tilletia indica)  
 
2.1.7.1 metoda bezpośrednia  50,44 zł
2.1.7.2 metoda obmywania i odwirowywania 50,47 zł 
2.1.7.3 metoda epifluorescencji bezpośredniej 29,99 zł 
2.2 Bakterie  
2.2.1 Bakteryjne więdnięcie lucerny (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus)    
2.2.1.1 metoda hodowlana 181,52 zł 
2.2.1.2 testy biochemiczne 84,62 zł 
2.2.1.3 test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.2 Rak bakteryjny pomidora (Clavibacter michiganensis subsp.  
michiganensis)
 
 2.2.2.1  metoda hodowlana 213,87 zł 
2.2.2.2 testy biochemiczne 84,62 zł 
2.2.2.3 test ELISA 78,45 zł 
2.2.2.4 test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.2.5  test IF - wykrywanie infekcji latentnej nasion 188,29 zł 
2.2.2.6  test biologiczny 132,13 zł 
2.2.3   Bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Clavibacter  michiganensis subsp. sepedonicus)   
2.2.3.1 metoda hodowlana 156,89 zł 
2.2.3.2 testy biochemiczne  84,62 zł 
2.2.3.3  test IF - wykrywanie infekcji latentnej bulw lub roślin ziemniaka   132,91 zł 
2.2.3.4 test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.3.5  test PCR 286,43 zł 
2.2.3.6 test biologiczny 120,13 zł 
2.2.4 Bakteryjne więdnięcie fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens)  
2.2.4.1 metoda hodowlana 123,79 zł 
2.2.4.2 testy biochemiczne 84,62 zł 
2.2.4.3 test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.5 Zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)    
2.2.5.1 metoda hodowlana 138,47 zł
2.2.5.2 testy biochemiczne 60,14 zł 
2.2.5.3 test PCR  309,31 zł 
2.2.5.4 test ELISA 78,45 zł
2.2.5.5  test IF - badanie wyizolowanych kultur  113,75 zł 
2.2.6  Bakteryjne więdnięcie kukurydzy (Erwinia stewartii ssp.   stewartii)    
2.2.6.1  metoda hodowlana 112,30 zł 
2.2.6.2 testy biochemiczne 60,14 zł 
2.2.7 Bakteryjne więdnięcie złocienia (Erwinia chrysanthemi pv.   chrysanthemi), bakteryjne więdnięcie goździka (Erwinia   chrysanthemi pv. dianthicola), bakteryjne pękanie łodyg goździka (Burkholderia caryophylli), rak bakteryjny brzoskwini (Pseudomonas syringae pv. persicae)    
2.2.7.1 metoda hodowlana    149,87 zł 
2.2.7.2 testy biochemiczne  60,14 zł 
2.2.8 Śluzak (Ralstonia solanacearum)  
2.2.8.1 metoda hodowlana 141,05 zł 
2.2.8.2 testy biochemiczne 60,14 zł
 2.2.8.3 test IF - wykrywanie infekcji latentnej bulw lub roślin  ziemniaka 132,91 zł 
 2.2.8.4  test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.8.5 test PCR 286,43 zł 
 2.2.8.6 test biologiczny 120,13 zł 
2.2.9  Bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Clavibacter  michiganensis subsp. sepedonicus) i śluzak (Ralstonia solanacearum)    
2.2.9.1 jednoczesne badanie bulw ziemniaka metodą IF  161,97 zł 
 2.2.10 Żółta bakterioza hiacynta (Xanthomonas campestris pv. hyacinthi), bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki (Xanthomonas fragariae)    
2.2.10.1  metoda hodowlana 183,80 zł
2.2.10.2  testy biochemiczne 60,14 zł 
2.2.10.3 test IF - badanie wyizolowanych kultur 113,75 zł 
2.2.11 Bakteryjna plamistość drzew pestkowych (Xanthomonas campestris pv. pruni), rak bakteryjny topoli (Xanthomonas populi)    
2.2.11.1 metoda hodowlana 183,80 zł   
2.2.11.2  testy biochemiczne 60,14 zł 
2.3 Wiroidy, wirusy, fitoplazmy    
2.3.1 Karłowatość złocienia (Chrysanthemum stunt viroid), ukryta mozaika brzoskwini (Peach latent mosaic viroid), wrzecionowatość bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid)    
2.3.1.1 metoda elektroforezy powrotnej 265,00 zł 
2.3.1.2 test biologiczny 70,00 zł
2.3.2 Mozaika jabłoni (Apple mosaic virus), paskowana mozaika jęczmienia (Barley stripe mosaic virus), rizomania (Beet necrotic yellow vein virus), liściozwój czereśni (Cherry leaf roll virus), szorstkość liści czereśni (Cherry rasp leaf virus), wirozy ziemniaka (Potato viruses -nieeuropejskie), pierścieniowa plamistość maliny (Raspberry ringspot virus), czarna pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato blackring virus), pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus), brązowa plamistość pomidora (Tomato spotted wilt virus), żółta kędzierzawość liści pomidora (Tomato yellow leaf curl virus)    
2.3.2.1 test ELISA  
2.3.2.2  ekstrakcja z użyciem sterylnych torebek plastikowych 101,05 zł 
2.3.2.3 ekstrakcja z użyciem prasy rolkowej 91,45 zł
2.3.2.4 test biologiczny 70,00 zł 
2.3.3 Ospowatość śliwy (szarka) (Plum pox virus)   
2.3.3.1  test ELISA 101,05 zł 
2.3.3.2  test PCR 550,00 zł 
2.3.3.3  test biologiczny  70,00 zł 
2.3.4 Rdzawa nekrotyczna pstrość czereśni (Cherry necrotic rusty mottle disease), kędzierzawka maliny (Raspberry leaf curl virus)    
 2.3.4.1  test biologiczny 70,00 zł
2.3.4 Jednoczesne badanie materiału roślinnego testem ELISA na obecność więcej niż jednego kwarantannowego gatunku wirusa    
2.3.4.1  ekstrakcja z użyciem sterylnych torebek plastikowych 101,05 zł + 28,00 zł za każdy gatunek wirusa 
2.3.4.2 ekstrakcja z użyciem prasy rolkowej 91,45 zł + 28,00 zł za każdy 
gatunek wirusa 
2.3.5 Chlorotyczny liściozwój moreli (Apricot chlorotic leafroll MLO), proliferacja jabłoni (Apple proliferation MLO), nekroza łyka wiązu (Elm phloem necrosis MLO), zamieranie gruszy (Pear decline MLO), stołbur (Potato stolbur MLO), choroba X brzoskwini (Peach X disease MLO), żółtaczka brzoskwini (Peach yellows MLO)  
2.3.5.1 test DAPI  59,00 zł 
2.4 Owady i roztocza   
2.4.1 Omacnica gruszowa (Acrobasis pirivolella), skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella), owocówka mandżurska (Cydia inopinata), owocówka południóweczka (Cydia molesta), owocówka śliwożerka (Cydia prunivora)   59,98 zł
2.4.2 Przebarwiacz fuksjowy (Aculops fuchsiae) 76,30 zł 
2.4.3 Miniarka złocieniówka (Amauromyza maculosa), miniarka szklarniówka (Liriomyza huidobrensis), miniarka warzywna (Liriomyza sativae), miniarka ciepłolubka (Liriomyza trfolii)   70,75 zł 
2.4.4 Kwieciak truskawkowiec (Anthonomus bisignifer), ryjkowiec śliwowy (Conotrachelus nenuphar)   48,29 zł
2.4.5 Mączlik ostroskrzydły (Bemisia tabaci) 35,09 zł
2.4.6 Zwójka goździkóweczka (Cacoecimorpha pronubana), zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera), zwójka afrykaneczka (Epichoristodes acerbella), słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera), słonecznica amerykańska (Helicoverpa zea), oprzędnica jesienna (Hyphantria cunea), mól bananowy (Opogona sacchari), popilia japońska (Popillia japonica), sówki (Spodoptera spp.) 71,45 zł 
2.4.7 Mklik daktylowiec (Cadra cautella), trojszyki (Tribolium spp.), skórek zbożowy (Trogoderma granarium)  24,50 zł 
2.4.8 Owocanka południówka (Ceratitis capitata), nasionnicowate (Tephritidae - nieeuropejskie)  71,45 zł 
2.4.9  Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus), boreczniki (Dipronidae - nieeuropejskie), Brudnica nieparka (Lymantria dispar - forma azjatycka)  71,15 zł 
2.4.10 Pchełka ziemniaczana (Epitrix tuberis), skośnik ziemniaczak  (Phthorimea operculella)  60,18 zł 
2.4.11 Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis), wciornastek palmowy (Thrips palmi)  70,75 zł
2.4.12 Znamionki (Megastigmus spp.), żerdzianki (Monochamus spp.), smoliki (Pissodes spp - nieeuropejskie), kornikowate (Scolitydae - nieeuropejskie)  70,45 zł
2.4.13 Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus) 127,46 zł
2.4.14 Kapturnik zbożowiec (Rhizopertha dominica), wołek ryżowy  (Sitophilus oryzae), wołek kukurydzowy (Sitophilus zea-mays), skośnik zbożowiaczek (Sitotroga cerealella)  
2.4.14.1 analiza porażenia jawnego metodą przesiewania i przeglądania 24,50 zł 
2.4.14.2 analiza porażenia ukrytego  
2.4.14.3 metodą Brudnej lub Frankenfelda-Harrisa 24,70 zł
2.4.14.4 metodą hodowli szkodników 165,54 zł
2.4.15 Roztocz narcyzowiec (Steneotarsonemus laticeps) 47,29 zł
2.5 Nicienie   
2.5.1 Odymek pszenicznik (Anguina tritici)   
2.5.1.1 badanie roślin wykazujących objawy porażenia 75,95 zł
2.5.1.2 badanie ziarna na obecność galasów 35,71 zł
2.5.2 Węgorek truskawkowiec (Aphelenchoides fragariae), węgorek chryzantemowiec (Aphelenchoides ritzemabosi) 75,95 zł
2.5.3 Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus) 100,83 zł
2.5.4 Niszczyk ziemniaczak (Ditylenchus destructor), niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci) 75,95 zł
2.5.5  Mątwik agresywny (Globodera pallida), mątwik ziemniaczany  
(Globodera rostochiensis)
 
 2.5.5.1 badanie korzeni roślin lub bulw metodą mikroskopową 63,60 zł
2.5.5.2 badanie gleby na obecność cyst, w tym gleby osypanej z materiału roślinnego, metodą butelkową, Buhra lub metodami flotacyjnymi (aparat Seinhorsta, aparat Wilkego i automatyczny ekstraktor cyst) 26,21 zł
2.5.6 Guzaki (Meloidogyne spp.)  
2.5.6.1 badanie korzeni roślin wykazujących objawy metodą barwienia  48,94 zł 
2.5.6.2 badanie gleby przy pomocy testu sałatowego 47,36 zł
2.5.6.3 badanie podłoża na obecność larw metodą Baermanna lub przy pomocy aparatu Oostenbrinka 75,95 zł 
2.5.6.4 badanie bulw ziemniaka na obecność infekcji latentnej 48,14 zł
2.5.7 Wyroślak perełkowy (Naccobus aberrans)   
2.5.7.1  badanie korzeni roślin z wyroślami metodą barwienia 48,94 zł 
2.5.7.2 badanie podłoża na obecność larw metodą Baermanna lub przy pomocy aparatu Oostenbrinka  75,95 zł
 2.5.7.3 badanie bulw ziemniaka na obecność infekcji latentnej 48,14 zł
2.5.8 Korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato), sztylak   amerykański (Xiphinema americanum - populacje  nieeuropejskie) 100,83 zł
2.6 Chwasty i rośliny pasożytnicze   
2.6.1 Chaber rozłogowy (Acroptilon repens), ambrozje (Ambrosia spp.), cenchrus kotwiczny (Cenchrus tribuloides), iwy (Iva spp.), zarazy (Orobanche spp.)  
2.6.1.1 oznaczanie okazów całych roślin 35,11 zł
2.6.1.2 oznaczanie nasion (owoców) 32,44 zł
2.6.1.3 badanie nasion, ziarna, produktów przemiału ziarna lub   
innych produktów spożywczych metodą przesiewania  i przeglądania
32,64 zł
2.6.2 Jemioły karłowe (Arceuthobium spp.)  
2.6.2.1 badanie materiału szkółkarskiego 46,62 zł 
 2.6.3 Kanianki (Cuscuta spp.)  
2.6.3.1 oznaczanie okazów całych roślin  35,11 zł 
2.6.3.2 oznaczanie nasion (owoców) 32,44 zł
2.6.3.3 badanie nasion lub ziarna  
2.6.3.4    metodą przesiewania i przeglądania  106,47 zł
2.6.3.5    metodą elektromagnetyczną (przy pomocy aparatu Gommpera) 43,56 zł
3 Organizmy szkodliwe ważne gospodarczo, niepodlegające obowiązkowi zwalczania   
3.1 Grzyby - różne gatunki  
3.1.1 metoda bezpośrednia 50,44 zł 
3.1.2 metoda hodowlana 236,34 zł
3.1.3 metoda obmywania i odwirowywania 50,47 zł
3.2 Bakterie  
3.2.1 określenie rodzaju Clavibacter spp.  
3.2.1.1 metoda hodowlana 156,89 zł
3.2.1.2 testy biochemiczne 84,62 zł
 3.2.2 określenie rodzajów Erwinia spp., Pseudomonas spp  
3.2.2.1 metoda hodowlana 149,87 zł
3.2.2.2 testy biochemiczne 60, 14 zł
3.2.3 określenie rodzaju Xanthomonas spp.    
3.2.3.1 metoda hodowlana 183,24 zł 
3.2.3.2 testy biochemiczne 60,14 zł 
3.3  Wiroidy - różne gatunki  
3.3.1 metoda elektroforezy powrotnej 265,00 zł 
3.3.2 test biologiczny 70,00 zł
3.4 Wirusy - różne gatunki   
3.4.1 test ELISA  
3.4.2 ekstrakcja z użyciem sterylnych torebek plastikowych 101,05 zł
3.4.3 ekstrakcja z użyciem prasy rolkowej  91,45 zł
3.4.4 test biologiczny 70,00 zł
3.4.5 Jednoczesne badanie materiału roślinnego testem ELISA na obecność więcej niż jednego gatunku wirusa  
3.4.5.1 ekstrakcja z użyciem sterylnych torebek plastikowych 101,05 zł + 28,00 zł za każdy gatunek wirusa 
3.4.5.2 ekstrakcja z użyciem prasy rolkowej 91,45 zł + 28,00 zł za każdy gatunek wirusa 
3.5 Fitoplazmy - różne gatunki  
3.5.1 test DAPI 59,00 zł
3.6 Owady i roztocza    
3.6.1 Mączliki (Aleurodidae) 35,09 zł 
3.6.2 Mszyce (Aphidodea) 36,51 zł 
3.6.3. Strąkowce (Bruchidae spp.)    
 3.6.3.1 badanie roślin strączkowych metodą makroskopową 47,49 zł
3.6.3.2 badanie nasion - analiza porażenia jawnego metodą  przeglądania  24,50 zł
3.6.3.3 badanie nasion - analiza porażenia ukrytego  
3.6.3.4  metodą Brudnej lub Frankenfelda-Harrisa  25,00 zł 
3.6.3.5  metodą hodowli szkodników 165,54 zł 
3.6.4  Chrząszcze (Coleoptera), błonkówki (Hymenoptera), motyle  (Lepidoptera)  47,49 zł 
3.6.5 Tarcznikowate (Diaspididae) 127,46 zł
3.6.6 Muchówki (Diptera) 70,75 zł 
3.6.7 Owady - szkodniki magazynowe   
3.6.7.1 badanie nasion - analiza porażenia jawnego metodą  przeglądania 24,50 zł 
3.6.7.2 badanie nasion - analiza porażenia ukrytego  
3.6.7.3  metodą Brudnej lub Frankenfelda-Harrisa  24,70 zł
 3.6.7.4  metodą hodowli szkodników 165,54 zł 
3.6.8 Roztocze: rozkruszki (Acaridae) i roztoczki (Glycyphagidae)    
3.6.8.1 badanie roślin uprawnych, składowanych cebul, ziemniaków, warzyw korzeniowych itp. metodą makroskopową   24,30 zł 
3.6.8.2 badanie nasion, ziarna, produktów przemiału ziarna lub innych produktów spożywczych metodą przesiewania i przeglądania   24,30 zł
 3.6.9 Roztocze: szpeciele (Eriophyoidea), różnopazurkowce  (Tarsonemidae), przędziorki (Tetranychidae) 47,29 zł
3.6.10 Przylżeńce (Thysanoptera) 70,75 zł
3.7 Nicienie   
3.7.1 Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci)    
3.7.1.1  badanie bulw ziemniaków na obecność porażenia latentnego   75,95 zł
3.7.2 Heterodera spp., Punctodera spp. i inne gatunki mątwików  
3.7.2.1 badanie roślin lub korzeni wykazujących objawy porażenia na obecność samic i cyst metodą mikroskopową 63,60 zł
3.7.2.2  badanie gleby na obecność cyst, w tym gleby osypanej z materiału roślinnego, metodą butelkową, Buhra lub metodami flotacyjnymi (aparat Seinhorsta, aparat Wilkego i automatyczny ekstraktor cyst)   26,21 zł
3.7.3 Nicienie - pasożyty roślin nietworzące cyst 75,95 zł
3.8 Chwasty i rośliny pasożytnicze  
3.8.1 Chwasty   
3.8.1.1 oznaczanie okazów całych roślin 35,11 zł
3.8.1.2 oznaczanie nasion (owoców) 32,44 zł 
3.8.1.3 badanie nasion, ziarna, produktów przemiału ziarna lub innych produktów spożywczych metodą przesiewania i przeglądania 32,64 zł
3.8.2 Jemioły (Viscum spp).  
3.8.2.1 badanie drzew  46,62 zł 
4 Inne badania  
4.1 Badanie 1.000 cm3 podłoża lub nawozu naturalnego na  obecność szkodliwych owadów i nicieni 220,06 zł
4.2 Badanie 1.000 cm3 podłoża lub nawozu naturalnego na  obecność nicieni aktywnych metodą Baermanna lub przy pomocy aparatu Oostenbrinka   75,95 zł 
4.3 Badanie 1.000 cm3 podłoża lub nawozu naturalnego na obecność szkodliwych owadów metodą przeglądania i przesiewania podłoża oraz metodą z zastosowaniem aparatu Tullgrena 68,06 zł 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie oceny stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych 
oraz przedmiotów

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi
1 2 3
1 Ocena organoleptyczna partii towaru
1.1 Uprawy polowe i szklarniowe
1.1.1 do 1 hektara 15 zł
1.1.2 za każdy następny rozpoczęty hektar 12 zł
1.2 Materiał roślinny przechowywany lub przewożony
1.2.1 owoce, warzywa świeże, ziemniaki konsumpcyjne i sadzeniaki
1.2.1.1 do 25 ton 15 zł
1.2.1.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 12 zł
1.2.2 zboża, strączkowe, oleiste, pasze, przetwory zbożowe
1.2.2.1 do 60 ton 18 zł
1.2.2.2 za każde następne rozpoczęte 60 ton 15 zł
1.2.3 towary włókniste
1.2.3.1 do 50 opakowań jednostkowych 15 zł
1.2.3.2 za każde następne rozpoczęte 50 opakowań jednostkowych 12 zł
1.2.4 surowiec drzewny
1.2.4.1 jeden środek transportu lub do 100 m3 objętości surowca 15 zł
1.2.4.2 za każde następne 100 m3 objętości surowca 12 zł
1.2.5 inne towary przemysłowe
1.2.5.1 do 25 ton 15 zł
1.2.5.2 za każde następne rozpoczęte 25 ton 12 zł
1.3 Materiał rozmnożeniowy
1.3.1 nasiona roślin rolniczych
1.3.1.1 do 100 kg 6 zł
1.3.1.2 powyżej 100 do 1.000 kg 10 zł
1.3.1.3 za każde następne rozpoczęte 1.000 kg 8 zł
1.3.2 nasiona warzyw, kwiatów, drzew
1.3.2.1 do 50 kg 7 zł
1.3.2.2 powyżej 50 do 500 kg 11 zł
1.3.2.3 za każde następne rozpoczęte 500 kg  9 zł
1.3.3 cebule, kłącza, bulwy, korzenie bulwiaste, podkładki, sadzonki, rośliny doniczkowe, kwiaty i zieleń cięta
1.3.3.1 do 100 sztuk 4 zł
1.3.3.2 od 101 do 1.000 sztuk 8 zł
1.3.3.3 od 1.001 do 10.000 sztuk 13 zł
1.3.3.4 od 10.001 do 20.000 sztuk 17 zł
1.3.3.5 za każde następne rozpoczęte 20.000 sztuk 12 zł
1.4 Podłoże
1.4.1 do 100 m3 objętości podłoża 10 zł
1.4.2 za każde następne rozpoczęte 100 m3 objętości podłoża 8 zł
2 Ocena makroskopowa próby roślin, produktów roślinnych i
przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych w przypadku, gdy nie wykonuje się dalszych badań laboratoryjnych
2.1 grzyby 3 zł
2.2 bakterie 3 zł
2.3 wiroidy, wirusy i fitoplazmy 3 zł
2.4 szkodniki owadzie 3 zł
2.5 nicienie 3 zł
2.6 chwasty i rośliny pasożytnicze 3 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie szkoleń 

Lp. Rodzaj usługi Cena usługi*
1 2 3
1 Szkolenia teoretyczne  
1.1 od 1 do 10 uczestników 20,00 zł 
1.2 od 11 do 20 uczestników 15,00 zł
1.3 powyżej 20 uczestników 12,00 zł
2 Szkolenia praktyczne 25,00 zł
* Cena za 1 godzinę szkoleń od 1 uczestnika.
 
30-08-2001