Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Rolnictwa, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia
(Dz. U. nr 78, poz. 833)Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130, z 1998 r. nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136 i nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

1. Ustanawia się odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa, zwaną dalej odznaką.

2. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw rolnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1. ministra lub kierownika urzędu centralnego,
  2. wojewody,
  3. organu jednostki samorządu terytorialnego,
  4. kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
  5. organu izby rolniczej,
  6. organu statutowego krajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników.

2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.

4. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa co najmniej na miesiąc przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

5. 1. Odznaką jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 30 mm. W środku medalu jest umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca dłonie trzymające garść ziemi, z której wyrasta młoda roślina. Roślina ta jest pokryta zieloną emalią. Obok rośliny jest umieszczony napis zasłużony dla rolnictwa. Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 9 mm. Zawieszka ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie. Odznaka jest wykonana z tombaku.
2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. 1. Odznakę wraz z legitymacją wręcza uroczyście minister właściwy do spraw rolnictwa lub osoba przez niego upoważniona.
2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw rolnictwa.

8. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

17-08-2001