ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

(Dz. U. Nr 26, poz. 292)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych - stanowiący załącznik do rozporządzenia,

2) minimalną roczną wielkość produkcji towarowej grupy producentów rolnych, która wynosi co najmniej 200.000 złotych netto,

3) minimalną liczbę członków grupy producentów rolnych, która wynosi co najmniej 5.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi: A. Balazs

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 292)

1. WYKAZ PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UTWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:

        1) konie żywe rzeźne,

        2) mięso końskie - świeże, chłodzone lub mrożone,

        3) bydło żywe,

        4) mięso wołowe świeże - chłodzone lub mrożone,

        5) trzoda chlewna żywa,

        6) mięso wieprzowe - świeże, chłodzone lub mrożone,

        7) drób domowy żywy,

        8) mięso i jadalne podroby z drobiu - świeże, chłodzone lub mrożone,

        9) króliki domowe żywe,

        10) mięso królicze i jadalne podroby królicze - świeże, chłodzone lub mrożone,

        11) mleko,

        12) jaja ptasie,

        13) ziemniaki - świeże lub chłodzone,

        14) buraki cukrowe,

        15) szyszki chmielowe,

        16) miód naturalny,

        17) liście tytoniu suszone.

2. WYKAZ GRUP PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UTWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:

        1) owce, kozy - żywe,

        2) mięso baranie, kozie - świeże, chłodzone lub mrożone,

        3) ryby żywe słodkowodne,

        4) ryby słodkowodne - świeże, chłodzone lub mrożone,

        5) owoce i warzywa,

        6) owoce,

        7) warzywa,

        8) owoce przeznaczone dla przetwórstwa,

        9) warzywa przeznaczone dla przetwórstwa,

        10) owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa,

        11) grzyby jadalne,

        12) orzechy - włoskie, laskowe,

        13) ziarno zbóż,

        14) nasiona roślin oleistych,

        15) len, konopie - uprawiane na włókno,

        16) rośliny zielne (lecznicze),

        17) kwiaty świeże - cięte, doniczkowe,

        18) ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych, ozdobnych,

        19) materiał siewny.