ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

(Dz. U. nr 81 z dnia 7 sierpnia 2001 r., poz. 878)


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla producentów cukru minimalna cena zbytu cukru na rynku krajowym, obowiązująca od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2002 r., wynosi 2,00 zł za kg.

§ 2. Przez cenę minimalną, o której mowa w § 1, rozumie się cenę loco magazyn cukrowni, bez podatku od towarów i usług.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
16-08-2001