Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w roku 2001.

(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2001 r.)
Na podstawie art. 40f ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639 i Nr 80, poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wartość bonu paliwowego przypadającego na 1 ha użytków rolnych w 2001 r. w wysokości 11,20 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

31-08-2001