Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.

(Dz. U. z dnia 23 listopada 2001 r.)

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. Nr 45, poz. 202 oraz z 1998 r. Nr 120, poz. 778 i Nr 166, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 , w § 2 i w § 4 wyrazy Powiatowy urząd pracy zastępuje się wyrazem Starosta;
2) w § 3:
a) w ust. 2 wyrazy kierownik powiatowego urzędu pracy zastępuje się wyrazem starosta,
b) w ust. 3 wyrazy powiatowy urząd pracy zastępuje się wyrazem starosta.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

11-12-2001