Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 19 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.

(Dz. U. z dnia 23 listopada 2001 r.)

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz. U. Nr 12, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, ani ze względu na przynależność związkową.
2) w § 8:
a) w ust. 1, 5 i 6 wyrazy Powiatowy urząd pracy zastępuje się wyrazem Starosta,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Starosta organizuje szkolenia bezrobotnych z wykorzystaniem modelu trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach tych są ustalane w szczególności kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny być uwzględniane w programie szkolenia.
3) w § 9 i w § 12 w ust. 1 wyrazy Powiatowy urząd pracy zastępuje się wyrazem Starosta.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

11-12-2001