ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

(Dz. U. nr 60, poz. 616 z dnia 13 czerwca 2001 r.)


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób stosowania nawozów, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska,
2) jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów, dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i kadrą posiadającą wiedzę w tym zakresie.

§ 2. 1. Nawozy należy stosować równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.
2. Nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.
3. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin, żyzność gleby, warunki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów, systemy płodozmianu, a w przypadku stosowania osadów ściekowych - również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi osadami.
4. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej powinny być stosowane w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).
5. Nawozy mineralne, z zastrzeżeniem ust. 6, stosuje się w okresach bezpośrednio poprzedzających maksymalne zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe.
6. Większość dawki nawozów mineralnych azotowych stosuje się podczas wegetacji roślin (pogłównie).

§ 3. 1. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, za pomocą rozrzutników nawozów lub ręcznie.
2. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci płynnej stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy użyciu rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe.
3. Stosowanie nawozów naturalnych oraz organicznych w postaci stałej podczas wegetacji roślin (pogłównie) dopuszczalne jest tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych.
4. Stosowanie nawozów naturalnych oraz organicznych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin (pogłównie) odbywa się przy użyciu węży rozlewowych, z tym że na użytkach zielonych oraz na wieloletnich uprawach polowych może odbywać się z zastosowaniem płytek rozbryzgowych lub deszczowni.
5. Nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.
6. Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości co najmniej 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.
7. Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
1) gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m,
2) poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

§ 4. 1. Nawozy mineralne w postaci stałej stosuje się przy użyciu rozsiewaczy naziemnych oraz siewników nawozowych lub siewników kombinowanych albo ręcznie, z tym że w odległości co najmniej 20 m od strefy ochronnej źródeł i ujęć wody oraz od brzegu zbiorników i cieków wodnych nawozy mineralne mogą być stosowane tylko ręcznie.
2. Nawozy mineralne w postaci płynnej stosuje się przy użyciu przystosowanych do tego rozlewaczy, deszczowni lub opryskiwaczy wyposażonych w belki polowe ze specjalnymi końcówkami lub wężami rozlewowymi.

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów są:
1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,
2) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie,
3) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brwinowie (województwo mazowieckie), jego oddziały w Poznaniu, Krakowie oraz centra regionalne z siedzibą we Wrocławiu, w Przysieku (województwo kujawsko-pomorskie), w Poświętnem (województwo mazowieckie), w Radomiu, w Starym Polu (województwo warmińsko-mazurskie), w Barzkowicach (województwo zachodniopomorskie),
4) wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego z siedzibą w Świdnicy (województwo dolnośląskie), Minikowie (województwo kujawsko-pomorskie), Końskowoli (województwo lubelskie), Kalsku (województwo lubuskie), Bratoszewicach (województwo łódzkie), Karniowicach (województwo małopolskie), Warszawie, Łosiowie (województwo opolskie), Boguchwale (województwo podkarpackie), Szepietowie (województwo podlaskie), Gdańsku, Mikołowie (województwo śląskie), Modliszewicach (województwo świętokrzyskie), Olsztynie, Poznaniu, Koszalinie,
5) Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą w Wesołej (województwo mazowieckie) oraz jej oddziały w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu,
6) wyższe uczelnie rolnicze.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.