(Dz. U. Nr 65, poz. 600)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej

(Dz. U. Nr 65, poz. 600)

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest:

1) uprawa roślin lub ugorowanie - w przypadku gruntów ornych;

2) koszenie trawy co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym - w przypadku łąk;

3) wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw - w przypadku pastwisk.

2. W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20 ° grunty te nie powinny być:

1) wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;

2) ugorowane jako ugór czarny.

3. Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich:

1) powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółkowanie w międzyrzędziach albo

2) uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową.

§ 2. 1. Uznaje się, że grunt orny był ugorowany, jeżeli grunt ten podlegał:

1) zabiegom uprawowym, przy czym nie był obsiewany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub

2) co najmniej jednokrotnemu koszeniu w terminie do dnia 15 lipca.

2. Grunt orny nie powinien być ugorowany przez okres dłuższy niż 5 lat.

§ 3. 1. Dopuszcza się przemienne użytkowanie łąk i pastwisk.

2. Łąki, pastwiska i ścierniska nie powinny być wypalane.

§ 4. Grunty rolne, o których mowa w § 1, nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami, z wyjątkiem drzew i krzewów:

1) niepodlegających wycięciu, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;

2) mających znaczenie dla ochrony wód i gleb;

3) niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).