Dziennik Ustaw 2004 Nr 52 z dnia 31 marca 2004 r., poz. 523

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór wniosku:

1) o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, w przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji o przyznaniu płatności nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Warunkiem przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych producentowi rolnemu, w przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji o przyznaniu płatności nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na tego producenta rolnego, jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innej umowy potwierdzającej przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego.

§ 3.

Warunkiem przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego w przypadku śmierci producenta rolnego, jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 523)

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2