Dziennik Ustaw 2004 Nr 18 z dnia 6 lutego 2004 r., poz. 175

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 lutego 2004 r.

w sprawie krajowej kwoty mlecznej, krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej oraz krajowego współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się krajową kwotę mleczną w wysokości 8 964 017 000 kg.

2. Krajowa kwota mleczna przeznaczona dla:

1) dostawców hurtowych - wynosi 7 466 496 219 kg;

2) dostawców bezpośrednich - wynosi 458 189 622 kg.

§ 2.

Określa się krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych

- w wysokości 1 033 503 781 kg;

2) dostawców bezpośrednich

- w wysokości 5 827 378 kg.

§ 3.

Określa się krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych - jako równy 1;

2) dostawców bezpośrednich - jako równy 0,64.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak