ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wysokość dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków dostarczonych na podstawie umowy o dostawę ziemniaków wynosi 74 zł za 1 tonę skrobi.

§ 2.

Dopłata kompensacyjna do produkcji skrobi z ziemniaków jest wypłacana producentowi skrobi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez niego wniosku o jej wypłatę do Agencji Rynku Rolnego.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty (Dz. U. Nr 56, poz. 503).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller