ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych wynosi 470 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z uwzględnieniem zwiększeń przewidzianych w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zasiłek chorobowy wynosi 6 zł za każdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 21, Nr 42, poz. 185 i Nr 85, poz. 389, z 1998 r. Nr 55, poz. 357 i Nr 114, poz. 738, z 1999 r. Nr 51, poz. 524, z 2000 r. Nr 109, poz. 1161, z 2001 r. Nr 20, poz. 244 i Nr 114, poz. 1223 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 101.