ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi* w dniu 14 lutego 2003 r. wydał rozporządzenie zmieniające opłaty za wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt. Oto jego treść i fragment załącznika nr 1, dotyczącego zwierząt rzeźnych:

 

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Na podstawie art. 49 ust. 7 pkt 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Ustala się wysokość opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, które obejmują:

1. kwoty wynikające z zastosowania stawek opłat za wykonywanie czynności, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2. koszty użytych szczepionek i biopreparatów w związku z wykonywaniem czynności określonych w załączniku na 1 do rozporządzenia;
3. koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w załączniku na 1 do rozporządzenia, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271), z wyjątkiem kosztów dojazdu do rzeźni i innych miejsc, jeżeli czynności te są wykonywane stale w tym samym miejscu, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo.


§ 2. 

1. Wysokość opłat za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia
2. W przypadku przeprowadzania badań niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości opłat za badanie zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.


§ 3. 
Za badanie oraz inne czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi, jeżeli w wyniku badań stwierdzono naruszenie wymagań jakościowych, opłatę pobiera się stosownie do udokumentowanych kosztów niezbędnych badań.


§ 4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
 

Fragment załącznika nr 1:

 

 
6 Badanie zwierząt rzeźnych przeznaczonych do wprowadzenia na rynek, handlu lun na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia  
  1) konia 15,00
2) bydła dorosłego oraz jelenia i daniela utrzymywanego w warunkach fermowych  
     a) do 5 sztuk zwierząt 10,00
     b) powyżej 5 sztuk - od 1 zwierzęcia 3,00
3) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia oraz sarny utrzymywanej w warunkach fermowych:  
    a) do 5 sztuk zwierząt 5,00
    b) powyżej 5 sztuk - od 1 zwierzęcia 1,00
4) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:  
   a) do 3 sztuk zwierząt 3,00
   b) od 4-10 sztuk zwierząt 4,50
   c) od 11-15 sztuk zwierząt 7,50
   d) powyżej 15 sztuk - od 1 zwierzęcia 0,65

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. Nr 94 poz. 597 oraz z 1999 r. Nr 5, poz. 37), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) z dniem 1 stycznia 2003 r. utraciło moc.