ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynatyjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Wojewódzkim inspektoratem weterynarii kieruje wojewódzki lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii.

§2.

1. W skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1)zespoły lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:

 
a) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
b) higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c) środków żywienia zwierząt,
d) higieny materiału biologicznego,
e) nadzoru farmaceutycznego,
f) ochrony zwierząt,
g) bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej
h) finansowo-księgowych
i) administracyjno-gospodarczych i zaoptrzenia
j) obsługi prawnej
k) pracowniczych;

2) ekretariat wojewódzkiego lekarza weterynarii;

3) zakłady higieny weterynaryjnej

2. Zakładem higieny weterynaryjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt3, kieruje kierownik zakładu higieny weterynatyjnej.
3. W zakładach higieny weterynaryjnej mogą być tworzone międzywojewódzkie pracownie specjalistyczne realizujące zadania o zasięgu krajowym

§3.

1. Powiatowym inspektoratem weterynarii kieruje powiatowy lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii,
2. W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1)zespoły lub samodzilene stanowiska pracy do spraw:

 
a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
b) higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c) środków żywienia zwierząt,
d) higieny materiału biologicznegio,
e) dezynfekcji,
f) ochrony zwierząt,
g) obsługi prawnej,
h) finansów, księgowości a

2) sekretariat powiatowego lekarza weterynarii.

§4.

Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii mogą łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w jeden zespół lub samodzielne stanowisko pracy, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi

§5.

1. Granicznym inspektoratem weterynarii będącym oddziałem wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, kieruje graniczny lekarz weterynarii przy  pomocy zagranicznego lekarza weterynarii.

2. W skłąd granicznego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1) inspektorzy weterynarii wykonujący weterynaryjną kontrolę graniczną;

2) sekretariat granicznego lekarza weterynarii.

§6.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii określa regulamin organizacyjny ustalony odpowiednio przez wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii.

§7.

Wojewódzcy, powiatowi i graniczni lekarze weterynarii mogą upoważniać pisemnie pracowników kierowanych przez siebie inspektoratów weterynarii do podejmowania określonych czynności w ich imieniu, w tym do wydania decyzji administracyjnych

§8.

Traci moc rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej z dnia 28 grudnia 1998 r.w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii (DZ.U.z 1999r. Nr 1, poz. 3 i Nr 85, poz. 944).

§9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi :
J. Kalinowski