ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

Na podstawie art. 141 § 1 pkt2, art. 145 § 1 i 2 oraz art.1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 227, poz. 1897 oraz z 2003 r. Nr 53, poz. 471) w § 5:

1) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2a.";

2) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2b.";

3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy do dnia 2 czerwca 2003 r. nastąpi niewykorzystanie puli kontyngentu dla pozycji określonej kodem PCN 1001, ponowne rozdysponowanie kontyngentu Nr 094105 jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

2b. Wnioski o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru, o którym mowa w ust. 2a, składa się od dnia 2 czerwca 2003 r.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2003 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:
J. Hausner


* Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.