ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków.

(Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 504)


Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość płatności kompensacyjnych dla plantatorów dostarczających ziemniaki na podstawie umowy o dostawę ziemniaków wynosi 96 zł za 1 tonę skrobi zawartej w ziemniakach.

§ 2. Płatności kompensacyjne są wypłacane plantatorom ziemniaków, o których mowa w § 1, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich wypłatę do Agencji Rynku Rolnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller