ROZPORZĄDZENIE

z dnia 7 maja 2002 r.

w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

(Dz. U. z 2002 r., nr 55, poz. 488)

 

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się limit krajowy produkcji surowca tytoniowego w latach 2003-2005 w wysokości 55.000 ton rocznie.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, w podziale na grupy użytkowe tytoniu wynosi rocznie:

1) 30.500 ton tytoniu jasnego - odmiana typu Virginia,

2) 20.800 ton tytoniu jasnego - odmian typu Burley,

3) 2.700 ton tytoniu ciemnego suszonego powietrzem,

4) 1.000 ton tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

§ 2. Określa się rezerw limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego w wysokości 1.100 ton rocznie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski