ROZPORZĄDZENIE

z dnia 7 maja 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

(Dz. U. z 2002 r., nr 55, poz. 489)

 

Na podstawie art. 29 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion (Dz. U. Nr 80, poz. 864) w § 1 w pkt 2 po wyrazie "nowotomyski," dodaje się wyraz "poznański".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski