ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.

(Dz. U. Nr 192 z 20 listopada 2002 r., poz. 1609)

§ 1.1 Gromadzenie zwierząt na targach, spędach i wystawach zwierząt może odbywać się tylko w miejscach ogrodzonych, utwardzonych, oznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem zwierząt z zewnątrz.

2.2 W miejscach o których mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:

1) wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków, odpowiednie do ilości gromadzonych zwierząt;

2) urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt;

3) odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o zakażenie;

4) pomieszczenia do przetrzymywania środków żywienia zwierząt oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych;

5) pomieszczenia lub wiaty, wraz z urządzeniami do bezpiecznego badania zwierząt.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku organizowania wystaw psów lub kotów w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

§ 2. W pomieszczeniach, w których gromadzone są zwierzęta, zapewnia się bieżącą wodę zdatną do picia oraz odprowadzanie ścieków.

§ 3. Osoby zatrudnione przez podmioty organizujące targi, spędy i wystawy zwierząt do obsługi zwierząt oraz pomocy przy badaniach zwierząt prowadzonych przez lekarza weterynarii powinny być przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami.

§ 4. Targi, spędy i wystawy zwierząt mogą odbywać się wyłącznie w miejscach oddalonych od innych miejsc przebywania zwierząt, rzeźni oraz obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów utylizacyjnych i wytwórni środków żywienia zwierząt co najmniej o 50 m.

§ 5. Na targi, spędy i wystawy nie mogą być przywożone zwierzęta z obszarów, w których wystąpiła choroba zakaźna zwierząt.

§ 6. Osoby wprowadzające psy i koty na teren targów lub wystawy przedstawiają zaświadczenie o aktualnym szczepieniu zwierząt przeciwko wściekliźnie.

§ 7.1 Po zakończeniu targu, spędu i wystawy oraz usunięciu zwierząt, miejsca, w których zgromadzone było zwierzęta, oczyszcza się i dezynfekuje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Po zakończeniu wystawy psów lub kotów zorganizowanej w obiekcie sportowym lub rekreacyjnym powierzchnie porośniętą roślinnością oczyszcza się.

§ 8. Sposób prowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru podmiotów podejmujących działalność lub zajmujących się organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt określają odrębne przepisy.

§ 9.1. Podmiot zajmujący się organizowaniem spędu, targu lub wystaw prowadzi wykaz zwierząt gromadzonych w takich miejscach.

2) W wykazie, o którym mowa w ust. 1. wpisuje się informacje o gatunku zwierząt, imię i nazwisko oraz adres właściciela lub osoby odpowiedzialnej za zwierzę wprowadzone na teren spędu, targu lub wystawy.

3. Wykaz, o który mowa w ust. 1. przechowuje się przez okres 3 lat.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski