ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

(Dz. U. z dnia 20 listopada 2002 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 300 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, wytwórni środków żywienia zwierząt, zakładów utylizacyjnych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.
2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, powinien być ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.


§ 2. 

1. W schronisku dla zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:   
1)  wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;   
2)  izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;   
3)  utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek;  
4)  przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;   
5)  przechowywania karmy;   
6)  przechowywania środków dezynfekcyjnych;   
7)  prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;   
8)  celów socjalnych.
2. W schronisku dla zwierząt znajdują się ponadto:   
1)  wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;   
2)  pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska;   
3)  wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.


§ 3. 

Schronisko wyposaża się w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładu utylizacyjnego.


§ 4. 

1. Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddziela się przegrodami.
2. Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonuje się:   
1)  z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt;   
2)  w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.
3. W pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.


§ 5. 

W schroniskach zapewnia się wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań właściwych dla przebywających w nich gatunków zwierząt.


§ 6. 

1. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:   
1)  opis zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie);   
2)  datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska;   
3)  dane dotyczące kwarantanny;   
4)  dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;   
5)  datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;   
6)  datę śmierci z podaniem przyczyny. 3. Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu zawierającym informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.


§ 7.  

1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie:   
1)  kontroli stanu zdrowia;   
2)  profilaktyki i leczenia;   
3)  zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane są zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.
3. Psy i koty przebywające w schronisku powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.


§ 8.

Podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.


§ 9. 

Sposób prowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru podmiotów prowadzących schroniska określają odrębne przepisy.


§ 10. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski