ROZPORZĄDZENIE

z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.

(Dz. U. z 2002 r., nr 44, poz. 410)

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", rozlicza z właściwymi starostami, na podstawie składanych przez nich wniosków, środki na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zwanych dalej "ekwiwalentami".

2. Starostowie składają wnioski, o których mowa w ust. 1, w okresach kwartalnych, w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego kwartał, w którym mają być wypłacane ekwiwalenty.

§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1, powinny zawierać informacje o wysokości kwoty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów w poszczególnych miesiącach kwartału w podziale na kwoty należne na ekwiwalenty wynikające z decyzji starosty wydanych w latach ubiegłych i na ekwiwalenty wynikające z decyzji wydanych w bieżącym roku budżetowym. Do wniosku należy dołączyć rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych w poprzednim kwartale.

§ 3. 1. Łączna kwota środków przekazanych przez Agencję w danym roku budżetowym nie może być wyższa od kwot ekwiwalentu wynikającego z decyzji starosty wydanych w latach ubiegłych, z uwzględnieniem decyzji wydanych w bieżącym roku budżetowym wstrzymujących wypłaty ekwiwalentów oraz kwot ekwiwalentu ustalonego w decyzjach starosty wydanych w bieżącym roku budżetowym, w tym uwzględniających uzgodniony z Agencją roczny limit zalesienia.

2. Kwoty ekwiwalentu ustalone w decyzjach starosty o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej, wydanych w bieżącym roku budżetowym, przewyższające kwoty ekwiwalentu należnego uwzględniającego uzgodniony z Agencją roczny limit zalesienia nie stanowią zobowiązania Agencji wobec właściwych starostów.

§ 4. Kwoty zapotrzebowania na środki w danym kwartale roku budżetowego starostowie pomniejszają o kwoty pozostałe za poprzedni okres rozliczeniowy w przypadku dokonania wypłat ekwiwalentów, łącznie w kwocie niższej od kwot przekazanych przez Agencję.

§ 5. Agencja przekazuje, na rachunek budżetu właściwego powiatu, środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów w poszczególnych miesiącach kwartału, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, w którym mają być wypłacane ekwiwalenty.

§ 6. W przypadku opóźnień w składaniu wniosków przez starostę termin przekazywania środków przez Agencję ulega odpowiedniemu przesunięciu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka