ROZPORZĄDZENIE

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę.

(Dz. U. z 2002 r., nr 37, poz. 344)

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dopuszczalne stężenia metali ciężkich zanieczyszczających glebę na terenach gospodarstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. (poz. 344)

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA METALI CIĘŻKICH ZANIECZYSZCZAJĄCYCH GLEBĘ

 

Składnik zanieczyszczający

Stężenia w mg/kg suchej masy w danym rodzaju gleby

(pierwiastek)

lekka*)

średniociężka**)

ciężka***)

Ołów (Pb)

50

70

100

Kadm (Cd)

0,75

1

1,50

Chrom (Cr)

50

80

100

Miedź (Cu)

30

50

70

Nikiel (Ni)

30

50

75

Rtęć (Hg)

0,5

1

2

Cynk (Zn)

100

200

300

*) Gleba zawierająca do 20% frakcji spławialnej.

**) Gleba zawierająca powyżej 20% do 35% frakcji spławialnej.

***) Gleba zawierająca powyżej 35% frakcji spławialnej.