ROZPORZĄDZENIE

z dnia 25 marca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

(Dz. U. z 2002 r., nr 31, poz. 287)

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641, z 1998 r. Nr 100, poz. 641, z 1999 r. Nr 12, poz. 99 i Nr 59, poz. 626 oraz z 2001 r. Nr 89, poz. 980) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Interwencji Rynkowej,

2) Biuro Kwotowania Produkcji Mleka,

3) Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą,

4) Biuro Rezerw Państwowych,

5) Biuro Strategii i Analiz Rynkowych,

6) Biuro Integracji Europejskiej,

7) Biuro Administracyjno-Organizacyjne,

8) Biuro Finansowo-Księgowe,

9) Biuro Audytu Wewnętrznego,

10) Biuro Kontroli Wewnętrznej,

11) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,

12) Biuro Teleinformatyki,

13) Zespół Akredytacji,

14) Zespół Prawny.";

2) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 4. Zasięg terytorialny i zasady działania oddziałów terenowych";

3) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach Agencji działa 16 oddziałów terenowych. Zasięg terytorialny każdego oddziału terenowego odpowiada obszarowi województwa. Siedzibami oddziałów terenowych są miasta będące siedzibami wojewodów.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dyrektor oddziału terenowego realizuje zadania określone w statucie, pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych przepisach.";

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji może udzielać pełnomocnictw do dokonywania w jego imieniu określonych czynności cywilnoprawnych i administracyjno-prawnych.";

5) § 20b otrzymuje brzmienie:

"§ 20b. Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Agencji oraz realizacji wniosków pokontrolnych reguluje Regulamin kontroli wewnętrznej.";

6) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. W działaniach interwencyjnych oraz działaniach w zakresie regulacji rynków rolnych Agencja może:

1) dokonywać interwencyjnych zakupów oraz sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) udzielać dopłat do cen skupu produktów rolnych i ich przetworów,

3) stosować dopłaty do przechowywania produktów rolnych i ich przetworów,

4) udzielać dopłat do eksportu produktów rolnych i ich przetworów,

5) wydawać, na podstawie odrębnych przepisów, pozwolenia na przywóz towarów rolno-spożywczych na polski obszar celny lub wywóz towarów rolno-spożywczych z polskiego obszaru celnego,

6) stosować mechanizmy kwotowania lub limitowania produkcji produktów rolnych i ich przetworów na podstawie odrębnych przepisów,

7) stosować mechanizmy dopłat do przetwórstwa produktów rolnych i sprzedaży po obniżonych cenach,

8) stosować dopłaty kompensacyjne dla producentów skrobi ziemniaczanej i płatności kompensacyjne plantatorom ziemniaków skrobiowych oraz dopłaty dla przedsiębiorców zużywających skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze,

9) stosować dopłaty do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych,

10) udzielać poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję,

11) wykonywać inne działania przewidziane w odrębnych przepisach.";

7) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Agencja prowadzi działania interwencyjne:

1) w terminach określonych dla poszczególnych produktów w odrębnych przepisach lub w rocznym programie działań interwencyjnych,

2) w zakresie interwencyjnego zakupu pszenicy i żyta w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,

3) w zakresie nieuregulowanym w sposób określony w pkt 1 i 2 w okresach występowania nadwyżek na rynku.";

8) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja może nabywać i obejmować, za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego."

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller