ROZPORZĄDZENIE

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności.

(Dz. U. z 2002 r., nr 37, poz. 333)

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363) zarządza się, co następuje:

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", może powierzać, na podstawie umowy, podmiotom spełniającym warunki określone w § 2 wykonywanie następujących czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwanego dalej "systemem":

1) przetwarzanie na potrzeby systemu danych udostępnianych Agencji, zawartych w ewidencji gruntów i budynków, oraz pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej "ustawą",

2) przygotowywanie do druku, drukowanie, dystrybucję materiałów informacyjnych, wzorów druków, formularzy, w tym wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich,

3) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru gospodarstwa rolnego i przekazywanie ich Agencji,

4) przyjmowanie wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich i przekazywanie ich Agencji,

5) przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji dotyczącej płatności bezpośrednich,

6) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym opracowań teledetekcyjnych, na potrzeby systemu oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej,

7) konserwację systemu informatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy.

§ 2. Agencja może powierzać wykonywanie czynności wymienionych w § 1 podmiotom, które:

1) zatrudniają pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności,

2) zapewniają jednolity sposób wykonywania czynności na obszarze całego kraju oraz zatrudniają pracowników:

a) posiadających wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe, w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363) - w przypadku czynności wymienionych w § 1 pkt 1,

b) posiadających średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe, w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy wymienionej w lit. a) - w przypadku czyności wymienionych w § 1 pkt 6,

3) posiadają sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z wymogami systemu - w przypadku czynności wymienionych w § 1 pkt 1 i 6,

4) zatrudniają pracowników posiadających wyższe wykształcenie oraz dysponują pomieszczeniami, a także sprzętem informatycznym i poligraficznym zapewniającym sprawną obsługę osób występujących o płatności bezpośrednie - w przypadku czynności wymienionych w § 1 pkt 2-5,

5) posiadają sprzęt pomiarowy i informatyczny w ilości zapewniającej wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością wymaganą odrębnymi przepisami - w przypadku czynności wymienionych w § 1 pkt 6,

6) zatrudniają pracowników o kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatem z zakresu informatyki i posiadają sprzęt informatyczny, w tym telekomunikacyjny, umożliwiający zdalne administrowanie systemem informatycznym o zasięgu krajowym, a także udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu usług tego typu - w przypadku czynności wymienionych w § 1 pkt 7.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller