ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia niektórych odpadów zwierzęcych uznanych za materiał szczególnego ryzyka

 

Na podstawie art. 9 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy  z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za materiał szczególnego ryzyka uznaje się:
1) kręgosłup razem ze zwojem nerwowym korzenia grzbietowego, bez wyrostków poprzecznych odcinka lędźwiowego oraz kręgów ogonowych pochodzących od bydła w wieku powyżej 12 miesięcy, który może być oddzielany również poza rzeźnią w obiektach, w których dokonuje się rozbioru mięsa, nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
2) krezkę pochodzącą od bydła, niezależnie od wieku

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski