ROZPORZĄDZENIE

z dnia 2 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

(Dz. U. z 2002 r., nr 38, poz. 355)

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od towarów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przywożonych na polski obszar celny i zgłaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu, jeżeli jednostkowa cena importowa tego towaru jest niższa od ceny progu określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy (Dz. U. Nr 16, poz. 153).

§ 2. Opłaty celnej dodatkowej, o której mowa w § 1, nie nakłada się na towary rolne:

1) przywożone na polski obszar celny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 1688),

2) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. (poz. 355)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH, OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM POBIERANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

0207 11 30 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 12

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 13

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 13 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 13 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 13 99 0

- - - - Pozostałe

0207 14

- - Kawałki i podroby mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 14 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 14 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 14 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 14 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z indyków:

0207 24

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 25

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 26

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 26 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 26 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 26 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 26 99 0

- - - - Pozostałe

0207 27

- - Kawałki i podroby, mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 27 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 27 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 27 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 27 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kaczki:

0207 32 11 0

- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 32 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

- - - Perliczki

0207 33

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

 

- - - Kaczki:

0207 33 11 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 33 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

- - - Perliczki

0207 35

- - Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 35 11 0

- - - - - Z gęsi

0207 35 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 35 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 35 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 35 99 0

- - - - Pozostałe

0207 36

- - Pozostałe, mrożone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 36 11 0

- - - - - Z gęsi

0207 36 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 36 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 36 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 36 90 0

- - - - Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

- Żółtka jaj:

0408 11

- - Suszone:

0408 11 80 0

- - - Pozostałe

 

- Pozostałe:

0408 91

- - Suszone:

0408 91 80 0

- - - Pozostałe

0408 99

- - Pozostałe:

0408 99 80 0

- - - Pozostałe

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

0702 00 00 2

- Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

- Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

- Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

- Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

- Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

- Od 1 listopada do 31 grudnia

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

0707 00 05

- Ogórki:

0707 00 05 3

- - Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 05 5

- - Od 1 do 15 maja

0707 00 05 6

- - Od 16 maja do 30 września

0707 00 05 7

- - Od 1 do 31 października

0707 00 05 8

- - Od 1 do 10 listopada

0707 00 05 9

- - Od 11 listopada do 31 grudnia

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

 

- Mąka pszenna:

1101 00 15 0

- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

- Mąka żytnio-pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

1102 10 00 0

- Mąka żytnia

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2002 10

- Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

- - Bez skórek

2002 10 90 0

- - Pozostałe

2002 90

- Pozostałe:

 

- - O zawartości suchej masy mniejszej niż 12%:

2002 90 19 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie większej niż 30%:

2002 90 31

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 39 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy większej niż 30%:

2002 90 91

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 99 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

- Pozostałe:

 

- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

- - - Pozostałe:

2106 90 59 0

- - - - Pozostałe