ROZPORZĄDZENIE

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania

(Dz. U. z 2002 r., nr 47, poz. 444)

 

Na podstawie art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwaną dalej "Agencją", środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przyznanych na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanych dalej "świadczeniami przedemerytalnymi", oraz tryb ich rozliczania.

§ 2. 1. Dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału, występuje do Prezesa Agencji z wnioskiem o przekazanie środków na wypłatę w bieżącym kwartale świadczeń przedemerytalnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwotę środków, którą Agencja przekazuje Funduszowi Pracy, równą trzykrotnej wysokości kwoty świadczeń przedemerytalnych wypłaconych w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału, zmniejszonej albo zwiększonej o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą środków przekazaną na finansowanie świadczeń przedemerytalnych w poprzednim kwartale a kwotą faktycznie wypłaconych w tym kwartale świadczeń przedemerytalnych,

2) rozliczenie obejmujące faktycznie wypłaconą w poszczególnych miesiącach poprzedniego kwartału ilość i kwotę świadczeń przedemerytalnych, dokonane na podstawie informacji przekazanych przez powiatowe urzędy pracy,

3) numer rachunku bankowego Funduszu Pracy, na który mają być przekazane środki na wypłatę świadczeń przedemerytalnych.

3. Starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu sprawujący zwierzchnictwo nad działalnością powiatowych urzędów pracy, do dnia 10 następnego miesiąca po upływie każdego kwartału, przekazują dysponentowi Funduszu Pracy informacje o ilości i kwocie świadczeń przedemerytalnych wypłaconych w poszczególnych miesiącach poprzedniego kwartału.

4. Prezes Agencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Funduszowi Pracy w drodze polecenia przelewu wnioskowaną kwotę środków na wypłatę świadczeń przedemerytalnych.

§ 3. 1. Starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu sprawujący zwierzchnictwo nad działalnością powiatowych urzędów pracy, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekażą dysponentowi Funduszu Pracy informacje o ilości i kwocie świadczeń przedemerytalnych wypłaconych w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 2002 r.

2. Dysponent Funduszu Pracy w terminie 10 dni od dnia otrzymania z powiatowych urzędów pracy informacji, o których mowa w ust. 1, wystąpi do Prezesa Agencji z wnioskiem o przekazanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, kwoty środków równej kwocie faktycznie wypłaconych świadczeń przedemerytalnych w pierwszym kwartale 2002 r. oraz kwoty równej trzykrotnej wysokości kwoty faktycznie wypłaconych świadczeń przedemerytalnych w marcu 2002 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner