ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 13 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

(Dz. U. z 2002 r., nr 17, poz. 163)

 

Na podstawie art. 23 pkt 1-4, art. 41 pkt 1 i 3, art. 46, art. 62 pkt 1-3, 7 i 8, art. 67a, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego (Dz. U. Nr 108, poz. 1184) § 54 otrzymuje brzmienie:

"§ 54. Przepisy:

1) § 4 pkt 2 - w zakresie gatunków i ich odmian, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie podlegały urzędowym badaniom wartości gospodarczej, stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.,

2) § 28:

a) pkt 1 lit. c) - w zakresie drugiego rozmnożenia (K2) dla pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa stosuje się od dnia 1 marca 2002 r.,

b) pkt 3 lit. c) - w zakresie odmian ustalonych (K) stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

 
19-03-2002