ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

(Dz. U. z dnia 7 września 2001 r.)


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wykazie Polskich Norm do obowiązkowego stosowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 83, poz. 535, z 1998 r. Nr 139, poz. 901, z 1999 r. Nr 88, poz. 989 i z 2000 r. Nr 116, poz. 1225), wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się poz. 18, 27, 29, 34, 38, 61, 62, 66, 79, 80, 82, 87, 96, 100, 108, 109, 115, 117, 118, 120;

2) poz. 124 otrzymuje brzmienie:
"124. PN-92/A-86024 Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w proszku - wraz ze zmianą PN-A-86024/A1:1996 - z wyłączeniem w p. 3.2.1 tabl. 1 lp. 9-18, w p. 3.2.2 tabl. 2 lp. 9-17, p. 4.2, p. 4.3.2.";}

3) skreśla się poz. 125, 134, 135;

4) poz. 147h otrzymuje brzmienie:"
"147h. PN-A-86757:2001 Ryby i inne zwierzęta wodne - Płastugi świeże i mrożone.";

5) skreśla się poz. 198-205, 207, 214, 238, 247;

6) poz. 248 otrzymuje brzmienie:
"248. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych - z wyłączeniem wymagań dla pszenicy w zakresie dopuszczalnej liczby nasion porażonych śniecią cuchnącą oraz rozdziału 7.";

7) poz. 251 otrzymuje brzmienie:
"251. PN-79/R-65648 Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka - z wyłączeniem p.4.1.";

8) skreśla się poz. 252-253;

9) poz. 254-266 otrzymują brzmienie:
"254. PN-R-67008:1996 Materiał siewny. Nasiona drzew owocowych - z wyłączeniem rozdziału 3.
255. PN-R-67009:1997 Materiał siewny. Nasiona roślin zielarskich - z wyłączeniem p.6.1 i 6.2.
256. PN-R-67010:1999 Materiał szkółkarski. Podkładki drzew i krzewów owocowych - z wyłączeniem p. 4.1.
257. PN-R-67011:1999 Materiał szkółkarski. Drzewka owocowe - jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele - z wyłączeniem p. 4.1.
258. PN-91/R-67012 Materiał szkółkarski. Zrazy i sadzonki roślin sadowniczych - z wyłączeniem p. 4.1.
259. PN-R-67013:1996 Materiał szkółkarski - Drzewka orzecha włoskiego - z wyłączeniem p. 4.1.
260. PN-R-67032:1996 Materiał siewny - Nasiona roślin kwiaciarskich - z wyłączeniem rozdziału 3.
261. PN-R-67040:1996 Materiał szkółkarski - Sadzonki truskawki i poziomki - w zakresie truskawek - z wyłączeniem p.4.1.
262. PN-R-67042:1996 Materiał szkółkarski - Borówka wysoka - z wyłączeniem p.4.1.
263. PN-R-67043:1996 Materiał szkółkarski - Sadzonki maliny i jeżyny - z wyłączeniem p. 4.1.
264. PN-R-67045:1996 Materiał szkółkarski - Krzewy leszczyny - z wyłączeniem p.4.1.
265. PN-R-67046:1996 Materiał szkółkarski - Rośliny porzeczek, agrestu i winorośli - z wyłączeniem p. 4.1.
266. PN-R-67050:1996 Materiał siewny - Nasiona roślin warzywnych - z wyłączeniem rozdziału 4.";

10) skreśla się poz. 274-279, 287, 297, 305-308, 310-314.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

EHK
24-9-2001