ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

(Dz. U. z 2002 r., nr 21, poz. 203)

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 23d dodaje się § 23d1 w brzmieniu:

"§ 23d1. 1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na:

1) skup od producentów krajowych oraz przechowywanie krajowego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,

2) skup od producentów krajowych i przechowywanie krajowych: zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, ziemniaków, skrobi ziemniaczanych naturalnych i przetworzonych, suszów ziemniaczanych, klejów ziemniaczanych krochmalowych i dekstrynowych, ziół i suszu ziół, owoców, warzyw, półproduktów i przetworów z owoców i warzyw, słomy i włókien łykowych oraz nasion lnu, cykorii korzeniowej i suszu cykorii, gorczycy, z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do produkcji wyrobów alkoholowych,

3) przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek mleka w proszku, masła, serów twardych, półtusz wieprzowych i miodu, pochodzących z krajowej produkcji.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących przechowalnictwo i skup, którzy:

1) posiadają uprawnienia do reprodukcji lub obrotu nasionami i sadzeniakami ziemniaka oraz

2) wykonują prace związane z technologicznym przygotowaniem nasion i sadzeniaków.

3. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących:

1) przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych oraz przetwórstwo włókien łykowych albo

2) działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego lub farmaceutycznego, mających do zbóż i rzepaku magazyny atestowane przez Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są udzielane po zasięgnięciu opinii Agencji Rynku Rolnego.

5. Jeżeli przedsiębiorca spełnia jeden z warunków, o których mowa w ust. 3, a nie posiada wystarczających własnych możliwości skupowych, przetwórczych lub przechowalniczych na potrzeby realizacji prowadzonej działalności gospodarczej, może zlecić wykonanie tych czynności innym przedsiębiorcom, którzy takie możliwości posiadają; dopłata może być udzielona tylko przedsiębiorcy zlecającemu.

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą korzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pod warunkiem:

1) stosowania w skupie produktów rolnych, dla których jest określona przez Radę Ministrów cena interwencyjna, cen nie niższych od tej ceny,

2) dokonania zapłaty kwot należnych dostawcom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia produktu od dostawcy.

7. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, realizujący skup zbóż ze zbiorów 2002 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego, mogą korzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r., pod warunkiem dokonania skupu zbóż nie później niż do dnia 31 października 2002 r.

8. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy:

1) w wysokości 0,70 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7,0% - na cele, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2) w wysokości:

a) 0,45 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7,0% - na dokonany w lipcu i sierpniu skup zbóż i ich przechowywanie,

b) 0,50 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7,0% - na dokonany we wrześniu skup zbóż i ich przechowywanie,

c) 0,55 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7,0% - na dokonany w październiku skup zbóż i ich przechowywanie

- dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3, realizujących skup zbóż ze zbiorów 2002 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego,

3) w wysokości 0,50 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7,0% - na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ze zbiorów 2002 r.

9. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. są udzielane na cele, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 2:

a) dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1, za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem lit. d),

b) dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 2, za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem lit. c),

c) dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 2, realizujących skup zbóż ze zbiorów 2002 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego, za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy i nie dłużej niż do dnia 31 maja 2003 r.,

d) dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1, realizujących skup zbóż ze zbiorów 2002 r. z dopłatami dla producentów zbóż na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego, za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2003 r.,

2) w ust. 1 pkt 1 i 3, za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy

- od dnia zawarcia umowy kredytowej.

10. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są udzielane pod warunkiem, że termin spłaty kredytu na finansowanie skupu i przechowywanie produktów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, pochodzących ze zbiorów 2002 r., nie przekracza dnia 30 września 2003 r.

11. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie może wynosić więcej niż 1,02 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

12. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na:

1) skup produktów rolnych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub zakup produktów wymienionych w ust. 1 pkt 3,

2) przechowywanie produktów, o których mowa w pkt 1

- są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie cen nabycia w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a w odniesieniu do pkt 2 - także według średnich miesięcznych stanów zapasów w okresie kredytowania.

13. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na przechowywanie:

1) wytworzonych przez krajowych przedsiębiorców produktów i półproduktów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

2) wytworzonych przez krajowych przedsiębiorców produktów, o których mowa w ust. 1 pkt 3

- są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie kosztów wytworzenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) oraz na podstawie średnich miesięcznych stanów zapasów, odpowiednio produktów lub półproduktów, w okresie kredytowania.

14. Wnioski o objęte dopłatami do oprocentowania kredyty na cele, o których mowa w ust. 1, są składane przez przedsiębiorców w bankach, które będą zawierały z Agencją umowy w sprawie dopłat.

15. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.";

2) w § 23e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Agencja do dnia 30 czerwca 2002 r. kontynuuje finansowanie w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim zadania związanego z przygotowaniem do wprowadzenia nowego systemu oznakowania, identyfikacji i rejestracji bydła.";

3) po § 23e dodaje się § 23f w brzmieniu:

"§ 23f. 1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2002 r. na:

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,

2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,

3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,

4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,

5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

6) zakup paliwa na cele rolnicze.

2. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą.

3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości 0,40 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,0%.

4. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie może wynosić więcej niż 1,12 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

5. Dopłaty są udzielane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

6. Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe.

7. Dopłaty na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane po:

1) udokumentowaniu, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z banku środków finansowych, fakturami VAT, a w odniesieniu do zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia,

2) przedstawieniu nakazu płatniczego podatku rolnego, określającego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie, lub zaświadczenia z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego, dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie, oraz złożeniu oświadczenia przez kredytobiorcę, że użytki rolne wymienione w nakazie lub zaświadczeniu nie zostały i nie będą wydzierżawione w okresie, za który będzie udzielona dopłata,

3) przedstawieniu umowy dzierżawy co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który będzie udzielona dopłata, w wypadku dzierżawy gruntu, a w wypadku użytkowania gruntu z nieuregulowanym stanem własności - odpowiedniego zaświadczenia z gminy,

4) złożeniu oświadczenia przez kredytobiorcę o wysokości zaciągniętych w innych bankach kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w ust. 1.

8. Wnioski o objęte dopłatami kredyty na cele, o których mowa w ust. 1, krajowi przedsiębiorcy prowadzący produkcję rolniczą składają w bankach, które będą zawierały z Agencją umowy w sprawie dopłat.

9. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat,

2) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 
22-03-2002