ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 6 lutego 2002 r.

w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek.

(Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 112)

 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Plan zalesienia nadleśniczy sporządza na podstawie wypisu z rejestru gruntów i budynków oraz kopii mapek, o których mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
2. Wypis oraz kopie mapek, o których mowa w ust. 1, przekazuje nadleśniczemu starosta wraz z kopią decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
3. Plan zalesienia jest sporządzany w czterech egzemplarzach, po jednym dla właściciela gruntu, starosty i nadleśniczego, o których mowa w ust. 2, oraz dla wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu przeznaczonego do zalesienia.
4. Plan zalesienia, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
      1)  imię i nazwisko właściciela lub właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia,
      2)  powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażoną w ha,
      3)  mapę bądź mapy uwzględniające numery działek ewidencyjnych oraz ich granice,
      4)  wykaz gatunków drzew i krzewów potrzebnych do zalesienia i odpowiadających jakości gleby, uwzględniający liczbę tych drzew i krzewów oraz ich wiek,
      5)  schemat uprawy leśnej określający układ rozmieszczenia sadzonek drzew i krzewów oraz średnie odległości pomiędzy tymi sadzonkami,
      6)  metody badania obecności pędraków w glebie oraz sposoby ich zwalczania,
      7)  sposób oraz termin przygotowania gleby pod zalesienie,
      8)  sposób oraz termin wykonania zalesienia,
      9)  opis zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych przewidzianych do przeprowadzenia na uprawie leśnej w okresie 5 lat od dnia jej założenia.
 
§ 2. 1. Starosta, w porozumieniu z nadleśniczym, może organizować, w okresie poprzedzającym wykonywanie prac zalesieniowych, szkolenie w zakresie zalesień dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia.
2. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje starosta, uwzględniając zagadnienia wynikające z zawartości planu zalesienia.
 
§ 3. Starosta, nadzorując wykonanie zalesienia, może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie poszczególnych czynności kontrolnych nadleśniczemu.
 
§ 4. Nadleśniczy powiadamia na piśmie właściciela gruntu o miejscu oraz terminie odbioru sadzonek.
 
§ 5. Zasady współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu określają przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623).
 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Minister Środowiska: S. Żelichowski

 

 
07-03-2002