ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

(Dz. U. z 2001 r., nr 156, poz. 1821)

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 2002 r. zakaz wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1821)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

Kod PCN

Wyszczególnienie

0105

Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

- O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 19

- - Pozostałe:

0105 19 20 0

- - - Gęsi

 

- Pozostałe:

0105 99

- - Pozostałe:

0105 99 20 0

- - - Gęsi

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

 

- Drobiu:

 

- - Wylęgowe:

0407 00 11 0

- - - Indycze albo gęsie

ex. 0407 00 11 0

Jaja gęsie

 

 
08-02-2002