ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

(Dz. U. z 2002 r., nr 1, poz. 14)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1. Hodowla i przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych dla celów naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, zwane dalej "działaniami", prowadzone są:

1) w laboratoriach, szklarniach lub na poletkach doświadczalnych,

2) przez osoby, których zakres czynności obejmuje prowadzenie tych działań,

3) przy użyciu odzieży ochronnej oraz wydzielonych narzędzi rolniczych i sprzętu badawczego,

4) przy zastosowaniu metodyki działań zapobiegającej rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.

§ 2. 1. Przed wejściem do pomieszczeń laboratoryjnych lub szklarniowych, w których prowadzone są działania, umieszcza się widoczny i trwały napis "organizmy szkodliwe podlegające obowiązkowi zwalczania".

2. W pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym prowadzone są działania z czynnikami chorobotwórczymi, należy:

1) zastosować system podwójnych drzwi z oddzieloną komorą, dezynfekowaną promieniami ultrafioletowymi (UV),

2) zapewnić pracę w warunkach sterylnych i z zastosowaniem komór z laminarnym przepływem powietrza.

3. W szklarni, przed wejściem do pomieszczenia, w którym prowadzone są działania, należy założyć śluzę wodną.

§ 3. 1. Poletka doświadczalne, na których prowadzone są działania, powinny być:

1) opatrzone widocznym i trwałym napisem "organizmy szkodliwe podlegające obowiązkowi zwalczania",

2) zlokalizowane na terenie doświadczalnym:

a) ogrodzonym,

b) oddzielonym od pozostałego terenu pasem drzew lub krzewów,

c) oddalonym co najmniej 200 m od pól uprawnych,

3) zabezpieczone przed dostępem zwierząt.

2. Granice zewnętrzne poletek doświadczalnych zabezpiecza się progami wykonanymi z betonu, drewna lub sztucznego tworzywa, utrudniającymi przemieszczanie się gleby poza te poletka.

§ 4. Działania z wykorzystaniem węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus), guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), guzaka holenderskiego (Meloidogyne fallax) oraz wyroślaka perełkowego (Nacobbus aderrans) prowadzi się wyłącznie w laboratoriach lub szklarniach.

§ 5. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które zawierają lub mogą zawierać organizmy szkodliwe, o których mowa w § 1, po zakończeniu działań umieszcza się w workach foliowych i poddaje sterylizacji.

§ 6. W miejscach działań prowadzi się rejestr, zawierający w szczególności:

1) nazwy i numery prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów objętych działaniami,

2) daty prowadzenia działań,

3) imię i nazwisko osoby prowadzącej działania,

4) wskazanie rodzaju prowadzonych prac (wyszczepienie, hodowla, diagnostyka, analiza, konserwacja, wysyłka, likwidacja) oraz metodyki zastosowanej przy ich prowadzeniu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 
23-01-2002