ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

(Dz. U. z dnia 18 października 2001 r., nr 121, poz. 1303)

Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wirujące elementy opryskiwacza, z zastrzeżeniem ust. 2, powinny być zabezpieczone osłonami.

2. Osłony nie są wymagane, jeżeli konstrukcja opryskiwacza uniemożliwia bezpośredni kontakt operatora ciągnika lub opryskiwacza z wirującymi elementami.

§ 2. Zbiornik i układ cieczowy opryskiwacza powinny być szczelne, tak aby nie dochodziło do wycieku mieszaniny środków ochrony roślin i wody, zwanej dalej "cieczą roboczą".

§ 3. 1. Poziom oleju w pompie opryskiwacza powinien być utrzymywany na poziomie określonym w instrukcji obsługi opryskiwacza.

2. Pompa opryskiwacza powinna być szczelna, tak aby nie dochodziło do wycieku oleju.

§ 4. 1. Pompę opryskiwacza wyposaża się w powietrznik, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku pomp o liczbie przepon-tłoków większej niż cztery, albo gdy występuje inny system tłumienia pulsacji ciśnienia powietrza, powietrznik nie jest wymagany.

3. Ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy opryskiwacza powinno wynosić nie mniej niż 1/3, a nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego.

4. Wydajność pompy opryskiwacza przy nominalnych obrotach wałka odbioru mocy (WOM), przy wszystkich włączonych rozpylaczach i mieszadle, powinna umożliwiać uzyskanie ciśnienia cieczy roboczej, z zastrzeżeniem ust. 2, w opryskiwaczu polowym na poziomie 0,5 MPa, a w opryskiwaczu sadowniczym na poziomie 1,5 MPa.

5. W przypadku innych niż ciśnieniowe systemy rozpylania cieczy roboczej ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy powinno być utrzymywane na poziomie określonym w instrukcji obsługi opryskiwacza.

§ 5. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposaża się co najmniej w jedno mieszadło, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mieszadło nie jest wymagane, jeżeli powrót cieczy roboczej z pompy jest skierowany wężem w pobliże dna zbiornika i powoduje widoczny efekt mieszania cieczy przy włączonym dopływie cieczy do wszystkich elementów zespołu opryskowego.

§ 6. 1. Zbiornik opryskiwacza powinien być tak skonstruowany, aby uniemożliwiać powstawanie w nim podciśnienia.

2. Zawór spustowy zbiornika umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym dla operatora ciągnika lub opryskiwacza i w sposób pozwalający na całkowite opróżnienie zbiornika.

§ 7. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposaża się w system wstępnego filtrowania z sitem wlewowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. System wstępnego filtrowania z sitem wlewowym nie jest wymagany, jeżeli opryskiwacz ma inny system wstępnego filtrowania.

§ 8. Wskaźnik poziomu cieczy roboczej, umieszczony na zbiorniku, powinien być widoczny podczas obsługiwania przez operatora ciągnika lub opryskiwacza.

§ 9. 1. Manometr opryskiwacza umieszcza się w miejscu umożliwiającym odczyt jego wskazań podczas obsługiwania przez operatora ciągnika lub opryskiwacza.

2. Średnica manometru powinna wynosić co najmniej 60 mm.

3. Skala manometru powinna wynosić:

1) 0,2 bara przy ciśnieniu roboczym poniżej 5 barów,

2) 1,0 bar przy ciśnieniu roboczym 5-20 barów,

3) 2,0 bary przy ciśnieniu roboczym powyżej 20 barów.

4. Różnica ciśnień wskazanych na manometrze opryskiwacza i manometrze wzorcowym nie może wynosić więcej niż 10%.

5. Wartość ciśnienia roboczego dla stałych obrotów wałka odbioru mocy (WOM) nie może zmieniać się o więcej niż 7%.

6. Wyłączenie i włączenie głównego zaworu odcinającego dopływ cieczy roboczej do zespołu opryskowego nie może spowodować różnicy ciśnień większej niż 7%.

§ 10. Elementy układu cieczowego opryskiwacza powinny być trwale zamocowane i zabezpieczone przed samoopryskiem oraz samoczynnym obracaniem lub przesuwaniem się w trakcie pracy opryskiwacza.

§ 11. 1. Opryskiwacz wyposaża się co najmniej w dwa stopnie filtracji, jeden po ssącej, a drugi po tłocznej stronie pompy.

2. Wielkość oczek filtra po tłocznej stronie pompy powinna być mniejsza od najmniejszego rozmiaru, zamontowanych na belce polowej opryskiwacza, oczek rozpylaczy.

§ 12. 1. Belka polowa opryskiwacza powinna być skonstruowana w sposób zapewniający jej stabilność podczas pracy opryskiwacza.

2. Różnica odległości pomiędzy poziomą płaszczyzną pod belką a poszczególnymi rozpylaczami nie może być większa niż 10 cm.

3. W opryskiwaczu polowym wyposażonym w belkę polową o szerokości powyżej 10 m, belkę wyposaża się w zabezpieczenia chroniące rozpylacze przed kontaktem z ziemią.

4. W opryskiwaczu sadowniczym zespół opryskowy wyposaża się w zabezpieczenia chroniące rozpylacze przed uszkodzeniami o gałęzie drzew.

§ 13. 1. Po wyłączeniu zasilania belki polowej opryskiwacza z zainstalowanymi zaworami zwrotnymi rozpylaczy zawory te powinny zamykać dopływ cieczy do rozpylaczy. Wyciek cieczy roboczej z rozpylacza nie może być większy niż 2 ml (30 kropli) w ciągu 5 minut.

2. Zawory zwrotne zainstalowane na belce polowej powinny być jednakowe.

§ 14. W opryskiwaczu polowym filtry rozpylaczy zainstalowane na całej długości belki polowej powinny być jednakowe.

§ 15. 1. Rozpylacze zainstalowane na belce polowej opryskiwacza powinny być tego samego typu i rozmiaru oraz rozpylać ciecz roboczą pod tym samym kątem.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozpylaczy asymetrycznych zainstalowanych na końcach belki polowej opryskiwacza polowego oraz rozpylaczy zainstalowanych w opryskiwaczu sadowniczym.

§ 16. 1. W opryskiwaczu polowym, przy pomiarze nierównomierności poprzecznej wypływu cieczy na stole rowkowym z odczytem automatycznym, współczynnik zmienności powinien wynosić nie więcej niż 10%. Przy pomiarze na stole rowkowym z odczytem optycznym różnice odczytów wartości dla poszczególnych rowków nie powinny być większe niż 15%, przy czym dopuszcza się, aby nie więcej niż 10% odczytów wykraczało poza ten zakres.

2. W opryskiwaczu polowym i sadowniczym, przy pomiarze wydajności rozpylaczy metodą natężenia wypływu cieczy roboczej z pojedynczych rozpylaczy, różnica pomiędzy wartością zmierzonego natężenia wypływu cieczy a wartością natężenia wypływu cieczy ustaloną przez producenta rozpylaczy powinna wynosić mniej niż 10%.

§ 17. 1. Urządzenie sterujące działaniem wentylatora, w opryskiwaczach wyposażonych w pomocniczy strumień powietrza, powinno umożliwiać wyłączenie wentylatora i niezależną pracę układu zasilania opryskiwacza.

2. W opryskiwaczach polowych, wyposażonych w pomocniczy strumień powietrza, odległość linii przenikania się strumieni kropli cieczy roboczej oraz strumieni powietrza, mierzona od rozpylacza, powinna być większa niż 25 cm.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

 
05-11-2001