ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

(Dz. U. nr 97, poz. 1061 z dnia 11 września 2001 r.)


Na podstawie art. 23 pkt 5, art. 41 pkt 2 i art. 62 pkt 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) stawki opłat rejestrowych i terminy ich uiszczania,
2) stawki opłat za ochronę, sposób oraz termin ich pobierania,
3) szczegółowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego oraz stawki opłat za ocenę materiału siewnego.

Rozdział 2

Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę wnosi hodowca lub jego przedstawiciel na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zaznaczając rodzaj opłaty, jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego okresu ona dotyczy.
3. Opłatę za zgłoszenie: odmiany do rejestru, przedłużenia okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze albo wniosku o przyznanie wyłącznego prawa wnosi się łącznie ze zgłoszeniem.

§ 3. 1. Za każdy rok urzędowego badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany lub urzędowego badania wartości gospodarczej odmiany opłatę wnosi się:
        1) w pierwszym roku urzędowego badania - w ciągu 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyjęciu odmiany do urzędowego badania,
        2) w drugim roku urzędowego badania:
                a) do końca czerwca - za odmiany roślin uprawnych wysiewanych lub nasadzanych od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca,
                b) do końca listopada - za odmiany roślin uprawnych wysiewanych lub nasadzanych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia następnego roku,
        3) w trzecim i dalszych latach urzędowego badania - w ciągu 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontynuacji urzędowego badania.
2. Za wpisanie odmiany do rejestru, przedłużenie okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze i przyznanie wyłącznego prawa opłatę wnosi się w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wpisania odmiany do rejestru, przedłużenia okresu ważności wpisu lub przyznania wyłącznego prawa.
3. Za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę wnosi się w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wpisania odmiany do rejestru lub przyznania wyłącznego prawa.
4. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymywania wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę wnosi się do końca czerwca każdego roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o wpisaniu odmiany do rejestru lub o przyznaniu wyłącznego prawa.
5. Wniesiona opłata za utrzymywanie wpisu odmiany w księdze za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi, jeżeli hodowca został pozbawiony wyłącznego prawa w pierwszym półroczu tego roku kalendarzowego.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, nie podlega zwrotowi w przypadku pozbawienia hodowcy wyłącznego prawa w drugim półroczu roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę.

§ 4. Jeżeli urzędowe badanie odrębności, wyrównania i trwałości odmiany wykonywane jest łącznie w celu wpisania odmiany do rejestru i przyznania wyłącznego prawa, wnosi się jedną opłatę za te badania.

§ 5. Opłata za urzędowe badanie odmiany rośliny uprawnej dwuletniej lub wieloletniej w roku siewu albo sadzenia wynosi 30% stawki dla danej grupy roślin, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Jeżeli hodowca zgłasza do rejestru odmianę o różnym przeznaczeniu (dla kilku kierunków użytkowania) i powoduje to konieczność przeprowadzenia oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich, opłatę za urzędowe badania wartości gospodarczej odmiany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną z kierunkami użytkowania zgłoszonymi przez hodowcę.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców oraz stawki opłat za ocenę materiału siewnego

§ 7. 1. Podstawą do ustalania wysokości wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców za ocenę polową, ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport i za pobieranie próbek materiału siewnego do oceny są:
        1) średnie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uzyskiwane przez inspektorów nasiennictwa Inspekcji Nasiennej,
        2) średni czas pracy niezbędny do:
            a) przeprowadzenia lustracji upraw nasiennych lub
            b) dokonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka, bulw, kłączy, cebul i sadzonek oraz materiału szkółkarskiego drzew i krzewów, a także podkładek i zrazów, lub
            c) pobrania próbki materiału siewnego,
        3) średni koszt przejazdu do miejsca wykonywania czynności.
2. Wynagrodzenie za ocenę polową i za ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport wypłacają wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Nasiennej, a wynagrodzenie za pobieranie próbek materiału siewnego wypłaca zlecający wykonanie tych czynności.
3. Podstawę do ustalania stawek opłat za ocenę materiału siewnego stanowi ogólny koszt tej oceny.
4. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 50, poz. 217, z 1997 r. Nr 34, poz. 212 i z 1999 r. Nr 6, poz. 45).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH I OPŁAT ZA OCHRONĘ

1. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, odnoszące się do wszystkich roślin uprawnych, wynoszą:
        1) za zgłoszenie odmiany do rejestru lub o przyznanie wyłącznego prawa - 500 zł,
        2) za wpisanie odmiany do rejestru - 200 zł,
        3) za zgłoszenie przedłużenia ważności wpisu odmiany w rejestrze - 500 zł,
        4) za przedłużenie okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze - 200 zł,
        5) za przyznanie wyłącznego prawa - 100 zł.
2. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, odnoszące się do wszystkich grup roślin uprawnych wymienionych w ust. 3, wynoszą w złotych:

Lp. Rodzaj opłaty

Grupa roślin uprawnych

    I II III IV V
1 za każdy rok badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed wpisaniem do rejestru lub przyznaniem wyłącznego prawa 700 650 600 550 500
2 za każdy rok utrzymywania odmiany w księdze:     
  a) przez pierwszych 5 lat
 

140

 

130

 

120

 

110

 

100

  b) w dalszych latach 280 260 240 220 200
3 za każdy rok badania do oceny wartości gospodarczej odmiany przed wpisaniem do rejestru  2.000 1.800 1.600 1.300 1.000
4 za każdy rok utrzymywania odmiany w rejestrze:
   a) przez pierwszych pięć lat
 

400

 

360

 

320

 

260

 

200

   b) w dalszych latach 800 720 640 520 400

3. Grupy roślin uprawnych:
    I grupa obejmuje:
                - jęczmień jary, pszenicę zwyczajną ozimą, pszenicę zwyczajną jarą, pszenżyto ozime, owies, żyto ozime, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy;
    II grupa obejmuje:
        1) kukurydzę pastewną, groch siewny (odmiany jadalne), koniczynę łąkową (czerwoną), życicę trwałą (rajgras angielski), życicę wielokwiatową (rajgras włoski),
        2) cebulę, ogórek (odmiany gruntowe), kapustę głowiastą białą, marchew jadalną, pomidor (odmiany gruntowe),
        3) jabłoń (odmiany owocujące), śliwę domową (odmiany owocujące), wiśnie (odmiany owocujące), truskawkę;
    III grupa obejmuje:
        1) jęczmień ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pastewne), łubin żółty pastewny, koniczynę białą, lucernę mieszańcową, lucernę siewną, kostrzewę łąkową, kupkówkę pospolitą, tymotkę łąkową, burak pastewny, len włóknisty, tytoń szlachetny,
        2) kalafior, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, fasolę zwykłą karłową szparagową, groch siewny łuskowy, chmiel,
        3) jabłoń (odmiany na podkładki),
        4) porzeczkę czarną;
IV grupa obejmuje:
        1) pszenżyto jare, łubin wąskolistny, wiechlinę łąkową, życicę wielkokwiatową westerwoldzką (rajgras holenderski),
        2) por, kapustę brukselską, pomidor (odmiany uprawiane pod osłonami), pietruszkę korzeniową, sałatę głowiastą, szpinak,
        3) różę (odmiany uprawiane pod osłonami), gerberę Jamesona, goździk szklarniowy, chryzantemę wielkokwiatową,
        4) malinę, porzeczkę czerwoną, borówkę wysoką;
V grupa obejmuje:
                - rośliny uprawne, których odmiany wpisuje się do rejestru lub udziela się ochrony wyłącznego prawa do odmiany, niewymienione w grupach I-IV.
4. Opłata za urzędowe badanie odrębności, wyrównania i trwałości odmiany mieszańca roślin rolniczych, niezależnie od jego struktury, wzrasta o 100% stawki określonej w tabeli stawek opłat rejestrowych i opłat za ochronę pod lp. 1, jeżeli badane są jego składniki.
5. Stawki opłaty rejestrowej za odmiany wytworzone w kraju lub częściowo za granicą albo odkryte i ujawnione w kraju stanowią 50% stawek określonych w ust. 1, 2 i 4.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

STAWKI OPŁAT ZA OCENĘ MATERIAŁU SIEWNEGO

1. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego, z wyjątkiem szkółkarskiego:
        1) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji plantacji o powierzchni:
            a) do 1 ha - 21,00 zł,
            b) od 1 ha do 5 ha - 29,00 zł,
        2) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji plantacji o powierzchni powyżej 5 ha - opłatę, o której mowa w pkt 1 lit. b), zwiększa się o 8,00 zł za każde następne całe lub rozpoczęte 5 ha,
        3) za każdą lustrację 1 m2 upraw nasiennych prowadzonych pod osłonami - 0,20 zł,
        4) za każdą lustrację upraw nasiennych odmian mieszańcowych oraz chmielu - opłaty określone w pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 i 3 zwiększa się o 50%,
        5) za ocenę laboratoryjną materiału siewnego:
            a) za oznaczenie w próbce średniej cech określonych wymaganiami jakościowymi, z wyjątkiem oznaczeń specjalnych, o których mowa w lit. d):
                    - warzyw, łącznie z badaniami zdrowotności, oraz nasion traw motylkowatych drobnonasiennych i krzyżowych - 58,00 zł,
                    - nasion pozostałych gatunków - 32,00 zł,
            b) za oznaczenie w próbce średniej jednej z cech jakościowych, z wyjątkiem oznaczeń specjalnych, o których mowa w lit. d) - 14,00 zł,
            c) za oznaczenia w mieszance nasiennej:
                    - zawartości nasion czystych - 14,00 zł,
                    - składu mieszanki i procentowego udziału poszczególnych składników oraz zdolności kiełkowania mieszanki, za każde oznaczenie każdego składnika -11,00 zł,
            d) za oznaczenia specjalne w próbce średniej:
                    - zawartości kwasu erukowego albo glukozynolanów -107,00 zł,
                    - żywotności nasion metodą biochemiczną - 50,00 zł,
                    - ploidalności nasion lub tożsamości i czystości odmianowej metodą elektroforezy - 107,00 zł,
                    - porażenia nasion chorobami wymagającego odrębnych badań - 41,00 zł,
            e) za oznaczenia cech jakościowych dokonywanych w oparciu o próbki jednostkowe, za badanie każdej próbki - 5,50 zł;
za wszystkie oznaczenia wymienione w lit. a)-e) dokonywane na nasionach zaprawianych - opłaty zwiększa się o 50% stawki,
        6) za ocenę cech zewnętrznych jednej partii sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek innych roślin przeznaczonych na eksport - 21,50 zł,
        7) za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sadzeniaków ziemniaka, przeprowadzoną:
                - metodą próby oczkowej - 40,00 zł,
                - testem serologicznym, biologicznym lub barwnym - 18,00 zł,
                - testem Elisa - 61,00 zł.
2. Opłaty za ocenę materiału szkółkarskiego:
        1) za ocenę polową materiału szkółkarskiego:
            a) za każdą lustrację szkółki drzew owocowych lub plantacji podkładek wegetatywnych o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 52,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 15,50 zł,
            b) za każdą lustrację szkółki krzewów jagodowych, plantacji krzewów przeznaczonych do produkcji sadzonek lub plantacji podkładek generatywnych o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 40,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 12,50 zł,
            c) za każdą lustrację plantacji sadzonek truskawek, malin i poziomek o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 31,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 46,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 9,00 zł,
        2) za ocenę polową materiału wyjściowego do produkcji szkółkarskiej:
            a) za każdą lustrację sadu matecznego do pozyskiwania nasion i zrazów, plantacji matecznej podkładek przeznaczonych do rozmnażania w szkółkach oraz szkółek drzew owocowych przeznaczonych do zakładania sadów zraźnikowych o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 76,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 92,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 18,50 zł,
            b) za każdą lustrację plantacji matecznej krzewów jagodowych przeznaczonych do produkcji sadzonek oraz szkółki krzewów jagodowych przeznaczonych do zakładania mateczników reprodukcyjnych o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 61,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 76,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 15,50 zł,
            c) za każdą lustrację plantacji matecznej sadzonek truskawek, malin i poziomek stanowiących pierwsze rozmnożenie materiałów hodowlanych o powierzchni:
                - do 0,2 ha - 46,00 zł,
                - od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
                - za każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha - 12,50 zł,
        3) za ocenę laboratoryjną materiału szkółkarskiego:
            a) za każdą próbę przebadaną testem biologicznym:
                - na każdej zdrewniałej roślinie wskaźnikowej - 7,50 zł,
                - na każdej zielnej roślinie wskaźnikowej - 5,50 zł,
            b) za każdą próbę przebadaną testem Elisa na obecność każdego wirusa - 5,50 zł,
        4) za ocenę cech zewnętrznych materiału szkółkarskiego przeznaczonego na eksport, za każde całe lub rozpoczęte 1.000 sztuk:
            a) drzewek owocowych - 21,50 zł,
            b) krzewów jagodowych lub podkładek drzew owocowych - 18,50 zł,
            c) sadzonek truskawek, malin, poziomek - 15,50 zł.
3. Za powtórną ocenę materiału siewnego wykonywaną na skutek odwołania się wnioskodawcy od otrzymanego świadectwa stosuje się opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zwiększone o 100%.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do powtórnej oceny polowej i weryfikacyjnej.

 
26-9-2001