ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2001 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Dz. U. z dnia 23 października 2001 r., nr 122, poz. 1340)

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.  

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

 1. rolnictwo,
 2. rozwój wsi,
 3. rynki rolne.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.  

Minister wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

§ 3.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 1. Inspekcja Nasienna,
 2. Inspekcja Ochrony Roślin,
 3. Inspekcja Weterynaryjna,
 4. Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,
 5. Okręgowi Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego w: Gdyni, Słupsku i Szczecinie,
 6. Centralny Inspektorat Standaryzacji,
 7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 8. Agencja Rynku Rolnego,
 9. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie,
 10. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
 11. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
 12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 13. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie,
 14. Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej,
 15. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
 16. Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie,
 17. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie,
 18. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
 19. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
 20. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 21. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
 22. Instytut Zootechniki w Krakowie,
 23. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
 24. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,
 25. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie,
 26. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu,
 27. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
 28. Morski Instytut Rybacki w Gdyni,
 29. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
 30. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach,
 31. Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie,
 32. Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie,
 33. Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu,
 34. Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi,
 35. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu,
 36. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie,
 37. Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,
 38. Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie,
 39. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie,
 40. Instytut Mleczarstwa w Warszawie,
 41. Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie,
 42. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa w Warszawie,
 43. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi,
 44.  Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Warszawie.
 
28-12-2001