Rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 1997 w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym

Na podstawie art. 18a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. nr 129, poz. 600, z 1994 r. nr 105, poz. 509, z 1995 r. nr 124, poz. 601 i nr 154, poz. 794, z 1996 r. nr 149, poz. 704 i nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. nr 53, poz. 347 i nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dotacjach - rozumie się przez to, przysługujące gminie z budżetu państwa, dotacje, o których mowa w art. 5 pkt 5a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. nr 129, poz. 600, z 1994 r. nr 105, poz. 509, z 1995 r. nr 124, poz. 601 i nr 154, poz. 794, z 1996 r. nr 149, poz. 704 i nr 156, poz. 774 oraz z 1997 r. nr 53, poz. 347 i nr 79, poz. 484),

2) nie pobranych kwotach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - rozumie się przez to kwoty wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z 1994 r. nr 1, poz. 3, z 1996 r. nr 91, poz. 409 i z 1997 r. nr 43, poz. 272) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444, z 1992 r. nr 21, poz. 85 i nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 1, poz. 3 i nr 127, poz. 627, z 1995 r. nr 147, poz. 713, z 1996 r. nr 91, poz. 409 i z 1997 r. nr 54, poz. 349).

§ 2.

 1. Dotację oblicza się na podstawie wniosków gminy złożonych do Ministerstwa Finansów, sporządzonych według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Dotację, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji "G" i "H" wniosków, o których mowa w ust. 1.

3. Gmina nie otrzymuje dotacji, jeżeli suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji "G" i "H" jest mniejsza niż 100 zł.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, gmina składa do Ministerstwa Finansów w terminie:

1) do 31 lipca roku podatkowego - wykazując roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na 30 czerwca roku, za który sporządzany jest wniosek,

2) do 25 lutego roku następującego po roku podatkowym - wykazując faktyczne roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek.

5. Minister finansów przekazuje gminie dotacje nie później niż:

1) do 15 października roku podatkowego - w wysokości stanowiącej 50 proc. kwot wykazanych odpowiednio w pozycji "G" i "H" wniosków, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

2) do 31 maja roku następującego po roku podatkowym - w wysokości sumy kwot wykazanych odpowiednio w pozycji "G" i "H" wniosków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pomniejszonej o dotacje przekazane zgodnie z pkt 1.

§ 3. 

W 1997 r. gminy składają wnioski w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym w terminie do 31 sierpnia.

§ 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.